Πρότυπα και τεχνοτροπίες

Ένα πρότυπο είναι ένα έγγραφο που περιέχει συγκεκριμένες τεχνοτροπίες μορφοποίησης, γραφικά, πίνακες, αντικείμενα και άλλες πληροφορίες. Ένα πρότυπο χρησιμοποιείται ως βάση για την δημιουργία άλλων εγγράφων. Για παράδειγμα , μπορείτε να ορίσετε τεχνοτροπίες παραγράφων και χαρακτήρων σε ένα έγγραφο, να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως πρότυπο και μετά να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για την δημιουργία ενός νέου εγγράφου με τις ίδιες τεχνοτροπίες.

Εάν δεν το καθορίσετε διαφορετικά, κάθε νέο έγγραφο κειμένου του LibreOffice θα βασίζεται στο προεπιλεγμένο πρότυπο.

Το LibreOffice έχει έναν αριθμό προκαθορισμένων προτύπων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους εγγράφων κειμένου, όπως επαγγελματικές επιστολές.

Χρήση τεχνοτροπιών από διαφορετικό έγγραφο ή πρότυπο

Δημιουργία τεχνοτροπίας σελίδας με βάση την τρέχουσα σελίδα

Εφαρμογή τεχνοτροπιών με τη λειτουργία μορφοποίησης γεμίσματος

Δημιουργία νέων τεχνοτροπιών από επιλογές

Τροποποίηση προεπιλεγμένου πρότυπου εγγράφου