Ορισμός περιοχών με αριθμούς

Μπορείτε να αριθμήσετε αυτόματα παρόμοια αντικείμενα, όπως παραπομπές, στο έγγραφό σας.

  1. Πληκτρολογήστε το κείμενο στο οποίο επιθυμείτε να εφαρμόσετε αρίθμηση, παραδείγματος χάρη, "Αριθμός παράθεσης".

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή -Πεδίο - Περισσότερα πεδία και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Μεταβλητές.

  1. Πατήστε "Περιοχή αριθμών" στον κατάλογο Τύπος.

  2. Πληκτρολογήστε "Παράθεση" στο πεδίο Όνομα.

  3. Εφαρμόστε ένα από τα ακόλουθα:

  1. Πατήστε Εισαγωγή και ύστερα Κλείσιμο.

Αρίθμηση και τεχνοτροπίες αρίθμησης

Προσθήκη κουκκίδων

Προσθήκη αρίθμησης

Απενεργοποίηση Κουκίδων και Αρίθμησης για μεμονωμένες παραγράφους

Συνδυασμός αριθμημένων λιστών

Χρησιμοποιώντας υπομνήματα