Υπολογισμοί σε έγγραφα κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε έναν υπολογισμό απευθείας σε ένα έγγραφο κειμένου ή σε πίνακα κειμένου.

  1. Πατήστε στο έγγραφο στο σημείο που επιθυμείτε να εισάγετε τον υπολογισμό και ύστερα πιέστε το πλήκτρο F2. Αν βρίσκεστε σε κελί πίνακα, πληκτρολογείστε το σύμβολο ίσον =.

  2. Πληκτρολογήστε τον υπολογισμό που επιθυμείτε να εισάγετε, παραδείγματος χάρη, =10000/12 και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Enter.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο εικονίδιο Τύπος στη Γραμμή τύπου και ύστερα να επιλέξετε μια συνάρτηση για τον τύπο σας.

Εικονίδιο σημείωσης

Για παραπομπή σε κελιά ενός πίνακα κειμένου στο Writer, περικλείστε τη θέση του κελιού ή την περιοχή κελιών σε γωνιακές αγκύλες. Για παράδειγμα, για παραπομπή του κελιού Α1 σε άλλο κελί, εισάγετε στο κελί =<A1>.


Γραμμή τύπου

Υπολογισμοί σύνθετων τύπων σε έγγραφα κειμένου

Υπολογισμός και επικόλληση του αποτελέσματος ενός τύπου σε έγγραφο κειμένου

Υπολογισμός του αθροίσματος μιας σειράς κελιών πίνακα

Υπολογισμοί σε πίνακες