Τύπος

Ανοίγει ένα υπομενού, από το οποίο μπορείτε να εισάγετε έναν τύπο σε κελί πίνακα. Τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κελί του πίνακα ή στη θέση του εγγράφου όπου θέλετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Πατήστε το εικονίδιο Τύπος και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο από το υπομενού.

Ο τύπος εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής. Για να ορίσετε μια περιοχή κελιών σε έναν πίνακα, επιλέξτε τα επιθυμητά κελιά με το ποντίκι. Οι αντίστοιχες αναφορές κελιού θα εμφανιστούν επίσης στη γραμμή εισαγωγής. Εισάγετε πρόσθετες παραμέτρους, ανάλογα με τις ανάγκες σας, και πατήστε Εφαρμογή για να επιβεβαιωθεί η καταχώρισή σας. Μπορείτε επίσης, να εισάγετε τον τύπο άμεσα, εάν γνωρίζετε την κατάλληλη σύνταξη. Για παράδειγμα, αυτό είναι απαραίτητο στους διαλόγους Εισαγωγή πεδίων και Επεξεργασία πεδίων.

Εικονίδιο

Τύπος

Περίληψη των επιλογών τύπου

Βασικές συναρτήσεις υπολογισμού

Πρόσθεση

+

Υπολογίζει το σύνολο.

Παράδειγμα: <A1> + 8

Αφαίρεση

-

Υπολογίζει τη διαφορά

Παράδειγμα: 10 - <B5>

Πολλαπλασιασμός

MUL ή *

Υπολογίζει το γινόμενο.

Παράδειγμα: 7 MUL 9

Διαίρεση

DIV ή /

Υπολογίζει το πηλίκο

Παράδειγμα: 100 DIV 15


Βασικές συναρτήσεις στο υπομενού

Άθροισμα

SUM

Υπολογίζει το άθροισμα των επιλεγμένων κελιών.

Παράδειγμα: Η SUM <A2:C2> εμφανίζει το άθροισμα των τιμών στα κελιά A2 έως C2

Στρογγυλοποίηση

ROUND

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στις καθορισμένες δεκαδικές θέσεις.

Παράδειγμα: Η 15.678 ROUND 2 εμφανίζει 15.68

Ποσοστό

PHD

Υπολογίζει ένα ποσοστό

Παράδειγμα: Η 10 + 15 PHD εμφανίζει 10,15

Τετραγωνική ρίζα

SQRT

Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα.

Παράδειγμα: Η SQRT 25 εμφανίζει 5,00

Δύναμη

POW

Υπολογίζει τη δύναμη ενός αριθμού.

Παράδειγμα: Η 2 POW 8 εμφανίζει 256,00


Τελεστές

Μπορείτε να εισάγετε διάφορους τελεστές στον τύπο σας. Επιλέξετε από τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Διαχωριστικό λίστας

|

Διαχωρίζει τα στοιχεία ενός καταλόγου.

Παράδειγμα χρήσης λίστας:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Ίσον

EQ ή ==

Ελέγχει εάν οι επιλεγμένες τιμές είναι ίσες. Εάν είναι άνισες, το αποτέλεσμα είναι μηδέν, διαφορετικά εμφανίζεται 1 (αληθής).

Παράδειγμα: Η <A1> EQ 2 εμφανίζει 1, εάν το περιεχόμενο του A1 ισούται με 2.

Διάφορο

NEQ ή !=

Ελέγχει για ανισότητα μεταξύ των επιλεγμένων τιμών.

Παράδειγμα: Η <A1> NEQ 2 εμφανίζει 0 (ψευδής), εάν το περιεχόμενο του A1 ισούται με 2.

Μικρότερο ή ίσο

LEQ

Ελέγχει για τιμές μικρότερες από ή ίσες με μια καθορισμένη τιμή.

Παράδειγμα: Η <A1> LEQ 2 εμφανίζει 1 (αληθής), εάν το περιεχόμενο του A1 είναι μικρότερο ή ίσο με 2.

Μεγαλύτερο ή ίσο

GEQ

Ελέγχει για τιμές μεγαλύτερες από ή ίσες με μια καθορισμένη τιμή.

Παράδειγμα: Η <A1> GEQ 2 εμφανίζει 1 (αληθής), εάν το περιεχόμενο του A1 είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 2.

Μικρότερο

L

Ελέγχει για τιμές μικρότερες από μια καθορισμένη τιμή.

Παράδειγμα: Η <A1> L 2 εμφανίζει 1 (αληθής), εάν το περιεχόμενο του A1 είναι μικρότερο από 2.

Μεγαλύτερο

G

Ελέγχει για τιμές μεγαλύτερες από μια καθορισμένη τιμή.

Παράδειγμα: Η <A1> G 2 εμφανίζει 1 (αληθής), εάν το περιεχόμενο του A1 είναι μεγαλύτερο από 2.

Λογικό OR

OR

Ελέγχει για τιμές που συμφωνούν με το λογικό OR

Παράδειγμα: Η 0 OR 0 εμφανίζει 0 (ψευδής), οτιδήποτε άλλο έχει αποτέλεσμα το 1 (αληθής)

Λογικό αποκλειστικό ή

XOR

Ελέγχει για τιμές που συμφωνούν με το λογικό αποκλειστικό OR

Παράδειγμα: Η 1 XOR 0 εμφανίζει 1 (αληθής)

Λογικό και

AND

Ελέγχει για τιμές που συμφωνούν με το λογικό AND

Παράδειγμα: Η 1 AND 2 εμφανίζει 1 (αληθής)

Λογικό όχι

NOT

Ελέγχει για τιμές που συμφωνούν με το λογικό NOT

Παράδειγμα: Η NOT 1 (αληθής) εμφανίζει 0 (ψευδής)


Στατιστικές συναρτήσεις

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες στατιστικές συναρτήσεις:

Μέση τιμή

MEAN

Υπολογίζει τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών μιας περιοχής ή καταλόγου.

Παράδειγμα: Η MEAN 10|30|20 εμφανίζει 20

Ελάχιστη τιμή

MIN

Υπολογίζει την ελάχιστη τιμή περιοχής ή καταλόγου.

Παράδειγμα: Η MIN 10|30|20 εμφανίζει 10

Μέγιστη τιμή

MAX

Υπολογίζει τη μέγιστη τιμή περιοχής ή καταλόγου.

Παράδειγμα: Η MAX 10|30|20 εμφανίζει 30,00


Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες τριγωνομετρικές συναρτήσεις:

Ημίτονο

SIN

Υπολογίζει το ημίτονο σε ακτίνια

Παράδειγμα: SIN (PI/2)

Συνημίτονο

COS

Υπολογίζει το συνημίτονο σε ακτίνια.

Παράδειγμα: COS 1

Εφαπτομένη

TAN

Υπολογίζει την εφαπτομένη σε ακτίνια.

Παράδειγμα: TAN <A1>

Τόξο ημιτόνου

ASIN

Υπολογίζει το τόξο ημιτόνου σε ακτίνια.

Παράδειγμα: ASIN 1

Τόξο συνημιτόνου

ACOS

Υπολογίζει το τόξο συνημιτόνου σε ακτίνια.

Παράδειγμα: ACOS 1

Τόξο εφαπτομένης

ATAN

Υπολογίζει το τόξο εφαπτομένης σε ακτίνια.

Παράδειγμα: ATAN 1


Μεταβλητές για ιδιότητες εγγράφου

Οι παρακάτω ιδιότητες εγγράφου βρίσκονται επίσης στο Αρχείο - Ιδιότητες - Στατιστικά.

CHAR

Αριθμός χαρακτήρων στο έγγραφο

WORD

Αριθμός λέξεων στο έγγραφο

PARA

Αριθμός παραγράφων στο έγγραφο

GRAPH

Αριθμός γραφικών στο έγγραφο

TABLES

Αριθμός πινάκων στο έγγραφο

OLE

Αριθμός αντικειμένων OLE στο έγγραφο

PAGE

Συνολικός αριθμός σελίδων στο έγγραφο


Περισσότερες καθορισμένες τιμές

PI

PI

3,1415...

Σταθερά του Όιλερ

E

2,71828...

Αληθής

TRUE

δεν ισούται με 0

Ψευδής

FALSE

0