Αρίθμηση κεφαλαίων

Καθορίζει τη μορφή αριθμού και την ιεραρχία για την αρίθμηση των κεφαλαίων στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου


Η αρίθμηση κεφαλαίων συνδέεται με τις τεχνοτροπίες παραγράφου. Εξ ορισμού, οι τεχνοτροπίες παραγράφου "Επικεφαλίδα" (1-10) ανατίθενται στο αντίστοιχο κεφάλαιο και επίπεδα αρίθμησης διαρθρώσεων (1-10). Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικές τεχνοτροπίες παραγράφου στο επίπεδο αρίθμησης διαρθρώσεων.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν επιθυμείτε αριθμημένες επικεφαλίδες, χρησιμοποιήστε την εντολή μενού Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίων για να ορίσετε αρίθμηση σε τεχνοτροπία παραγράφου. Μην χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Αρίθμηση στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.


Εικονίδιο σημείωσης

Για να επισημάνετε την προβολή οθόνης του κεφαλαίου και των αριθμών διάρθρωσης, επιλέξτε Προβολή - Σκιάσεις πεδίων.


Αρίθμηση

Καθορίζει τη μορφή των αριθμών και την ιεραρχία για την αρίθμηση κεφαλαίων στο τρέχον έγγραφο.

Θέση

Ρυθμίζει τις επιλογές που αφορούν την εσοχή, την απόσταση και τη στοίχιση για τον κατάλογο με σύμβολα αρίθμησης ή κουκκίδες.

Μορφοποίηση

Αποθηκεύει ή φορτώνει κεφάλαιο και μορφή αρίθμησης διαρθρώσεων. Μία αποθηκευμένη μορφή αριθμού διάρθρωσης είναι διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα κειμένου.

Εικονίδιο σημείωσης

Το πλήκτρο Μορφή είναι διαθέσιμο μόνο για κεφάλαια και αρίθμηση διαρθρώσεων. Για αριθμημένες τεχνοτροπίες ή τεχνοτροπίες καταλόγων με κουκκίδες, τροποποιήστε τις τεχνοτροπίες αρίθμησης των παραγράφων.


Άτίτλο 1 - 9

Επιλέξτε την προκαθορισμένη τεχνοτροπία αρίθμησης που επιθυμείτε να αναθέσετε στο επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Αποθήκευση ως

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το επιλεγμένο κεφάλαιο και επίπεδο διάρθρωσης. Μπορείτε έπειτα να φορτώσετε αυτές τις ρυθμίσεις από ένα άλλο έγγραφο.

Αποθήκευση ως

Πατήστε σε μια τεχνοτροπία αρίθμησης στον κατάλογο και ύστερα εισάγετε ένα όνομα για την τεχνοτροπία. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στο επίπεδο διάρθρωσης στο οποίο έχουν ανατεθεί οι τεχνοτροπίες.