Τεχνοτροπία αρίθμησης

Εδώ, μπορείτε να δημιουργήσετε τεχνοτροπίες αρίθμησης. Οι τεχνοτροπίες αρίθμησης οργανώνονται στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Δημιουργία/Τροποποίηση (για τεχνοτροπίες λίστας)


Όταν δημιουργείται μια τεχνοτροπία αρίθμησης, ανατίθεται ένα όνομα στην αρίθμηση. Αυτό συμβαίνει γιατί τέτοια πρότυπα ονομάζονται επίσης "επώνυμες" αριθμήσεις. Οι ανώνυμες αριθμήσεις, που χρησιμοποιούνται για άμεση μορφοποίηση, μπορούν να δημιουργηθούν στον διάλογο Κουκκίδες και αρίθμηση ή με τα εικονίδια στη γραμμή αντικειμένων.

Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Κουκκίδες

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι κουκίδες και αρίθμηση παραγράφων υποστηρίζονται μόνο στο Writer, Impress και στο Draw.


Αρίθμηση

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ αρίθμησης που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Διάρθρωση

Εμφανίζει τις διαφορετικές τεχνοτροπίες που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν ιεραρχικό κατάλογο. Το LibreOffice υποστηρίζει μέχρι και εννέα επίπεδα διάρθρωσης στην ιεραρχία ενός καταλόγου.

Γραφικά

Εμφανίζει τα διάφορα γραφικά ως τεχνοτροπίες κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν κατάλογο με κουκκίδες.

Θέση

Ρυθμίζει τις επιλογές που αφορούν την εσοχή, την απόσταση και τη στοίχιση για τον κατάλογο με σύμβολα αρίθμησης ή κουκκίδες.

Επιλογές

Καθορίζει τις επιλογές διαμόρφωσης για καταλόγους αρίθμησης ή κουκκίδων. Αν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε διαμόρφωση σε μεμονωμένα επίπεδα στην ιεραρχία του καταλόγου.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε το παράθυρο διαλόγου.