Μορφή πίνακα

Καθορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου πίνακα, για παράδειγμα, όνομα, στοίχιση, διάστιχο, πλάτος στηλών, περιγράμματα, και παρασκήνιο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Ιδιότητες


Πίνακας

Καθορίστε τις επιλογές μεγέθους, θέσης, διάστιχου, και στοίχισης για τον επιλεγμένο πίνακα.

Ροή κειμένου

Ορίστε τις επιλογές ροής κειμένου για το κείμενο πριν ή ύστερα από τον πίνακα.

Στήλες

Καθορίστε τις ιδιότητες του πλάτους της στήλης.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Παρασκήνιο

Ρυθμίστε το χρώμα ή τα γραφικά που θα χρησιμοποιήσετε για παρασκήνιο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.