Λειτουργίες

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο πεδίου, μπορείτε να αποδώσετε συνθήκες σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να ορίσετε ένα πεδίο που εκτελεί μια μακροεντολή όταν πατάτε το πεδίο στο έγγραφο, ή μια συνθήκη που, όταν ισχύει, κρύβει ένα πεδίο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε πεδία δεσμευτικών θέσης που εισάγουν γραφικά, πίνακες, πλαίσια και άλλα αντικείμενα στο έγγραφό σας όταν χρειάζεται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Λειτουργίες


Τύπος

Εμφανίζει τους διαθέσιμους τύπους πεδίων. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο έγγραφό σας, πατήστε έναν τύπο πεδίου, πατήστε σε ένα πεδίο στον κατάλογο Επιλογή και κατόπιν πατήστε στο Εισαγωγή. Τα ακόλουθα πεδία είναι διαθέσιμα:

Τύπος

Σημασία

Κείμενο υπό συνθήκες

Εισάγει κείμενο αν μια συγκεκριμένη συνθήκη ισχύει. Για παράδειγμα, εισάγετε "sun eq 1" στο πλαίσιο Συνθήκη και μετά το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται όταν η μεταβλητή "sun" ισούται με "1" στο πλαίσιο Τότε . Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης, να εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται όταν η συνθήκη αυτή είναι ψευδής στο πλαίσιο Αλλιώς. Για να ορίσετε τη μεταβλητή "sun", παήστε στην καρτέλα Μεταβλητές, επιλέξτε "Ορισμός μεταβλητής", πληκτρολογήστε "sun" στο πεδίο Όνομα και την τιμή της στο πλαίσιο Τιμή.

Κατάλογος εισαγωγής

Εισάγει ένα πεδίο κειμένου που εμφανίζει ένα στοιχείο από έναν κατάλογο. Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να αφαιρέσετε στοιχεία και να αλλάξετε την σειρά τους στον κατάλογο. Πατήστε σε ένα πεδίο Κατάλογος εισαγωγής στο έγγραφό σας πατήσετε Ctrl+Shift+F9 για να εμφανίσετε τον διάλογο Επιλογή στοιχείου.

Πεδίο εισαγωγής

Εισάγει ένα πεδίο κειμένου που μπορείτε να ανοίξετε πατώντας στο έγγραφο. Μπορείτε τότε να αλλάξετε το κείμενο που εμφανίζεται.

Εκτέλεση μακροεντολής

Εισάγει ένα πεδίο κειμένου που εκτελεί αυτόματα μια εκχωρημένη μακροεντολή, όταν πατάτε στο πεδίο μέσα στο έγγραφο. Για να εκχωρήσετε μια μακροεντολή σε ένα πεδίο, πατήστε στο κουμπί Μακροεντολή.

Δεσμευτικό θέσης

Εισάγει ένα πεδίο δεσμευτικού θέσης στο έγγραφο, παραδείγματος χάριν, για γραφικά. Όταν πατάτε σε ένα δεσμευτικό θέσης στο έγγραφο, σας ζητάτε να εισάγετε το στοιχείο που λείπει.

Κρυφό κείμενο

Εισάγει ένα πεδίο κειμένου που είναι κρυφό όταν η συνθήκη που καθορίζεται εκπληρώνεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και καθαρισμός του πλαισίου ελέγχου Πεδία: κρυφό κείμενο.

Κρυφή παράγραφος

Κρύβει μια παράγραφο όταν η καθοριζόμενη συνθήκη εκπληρώνεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και καθαρισμός του πλαισίου ελέγχου Πεδία: κρυφή παράγραφος.

Συνδυασμός χαρακτήρων

Συνδυάζει μέχρι 6 χαρακτήρες, ώστε να συμπεριφέρονται σαν ένας μοναδικός χαρακτήρας. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζονται ασιατικές γραμματοσειρές.


Εικονίδιο σημείωσης

Τα παρακάτω πεδία μπορούν να εισαχθούν μόνο, εάν έχετε επιλέξει τον αντίστοιχο τύπο πεδίου στον κατάλογο Τύπος .


Μορφοποίηση

Πατήστε στη μορφή που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο πεδίο, ή πατήστε "Πρόσθετες μορφές" για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Για τα πεδία λειτουργιών, το πεδίο μορφοποίησης χρησιμοποιείται μόνο για πεδία του τύπου δεσμευτικού θέσης. Εδώ, η μορφοποίηση προσδιορίζει το αντικείμενο, το οποίο αντιπροσωπεύει το δεσμευτικό θέσης.

Συνθήκη

Για τα πεδία που συνδέονται με μια συνθήκη, εισάγετε εδώ τα κριτήρια.

Τότε, Αλλιώς

Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται όταν η συνθήκη ικανοποιείται, στο πλαίσιο Τότε (Then) και το κείμενο που θα εμφανίζεται όταν η συνθήκη δεν ικανοποιείται, στο πλαίσιο Αλλιώς (Else).

Μπορείτε επίσης να εισάγετε πεδία βάσης δεδομένων στα πλαίσια Τότε και Αλλιώς χρησιμοποιώντας τη μορφή "databasename.tablename.fieldname".

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν δεν υπάρχει το όνομα πίνακα ή πεδίου σε μια βάση δεδομένων, τίποτα δεν εισάγεται.


Εικονίδιο σημείωσης

Εάν συμπεριλάβετε τα εισαγωγικά στο "databasename.tablename.fieldname", η έκφραση εισάγεται ως κείμενο.


Παραπομπή

Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο πεδίο. Εάν εισάγετε ένα πεδίο δεσμευτικού θέσης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται ως συμβουλή βοήθειας όταν αφήνετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο.

Μορφοποίηση

Επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελείται όταν πατιέται το πεδίο.

Όνομα μακροεντολής

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης μακροεντολής.

Δεσμευτικό θέσης

Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο πεδίο δεσμευτικού θέσης.

Κρυφό κείμενο

Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να κρυφτεί εάν ισχύει μια συνθήκη.

Χαρακτήρες

Εισάγετε τους χαρακτήρες που θέλετε να συνδυάσετε. Μπορείτε να συνδυάσετε το πολύ 6 χαρακτήρες. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για το πεδίο τύπου Συνδυασμός χαρακτήρων.

Τιμή

Πληκτρολογήστε μια τιμή για το επιλεγμένο πεδίο.

Μακροεντολή

Ανοίγει τον Επιλογέα μακροεντολής, όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μακροεντολή που θα εκτελεστεί όταν πατάτε στο επιλεγμένο πεδίο στο έγγραφο. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο για το πεδίο λειτουργίας "Εκτέλεση μακροεντολής".

Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου εμφανίζονται για τα πεδία Κατάλογος εισαγωγής:

Στοιχείο

Εισάγετε ένα νέο στοιχείο.

Προσθήκη

Προσθέτει το στοιχείο στον κατάλογο.

Στοιχεία στον κατάλογο

Εμφανίζει τα στοιχεία. Το ανώτατο στοιχείο εμφανίζεται στο έγγραφο.

Αφαίρεση

Αφαιρεί το επιλεγμένο στοιχείο από τον κατάλογο.

Μετακίνηση προς τα πάνω

Μετακινεί το επιλεγμένο στοιχείο προς τα πάνω στον κατάλογο.

Μετακίνηση προς τα κάτω

Μετακινεί το επιλεγμένο στοιχείο προς τα κάτω στον κατάλογο.

Όνομα

Εισάγετε ένα μοναδικό όνομα για τον κατάλογο εισόδου.

Επιλογή στοιχείου

Αυτός ο διάλογος εμφανίζεται όταν πατάτε στο πεδίο Κατάλογος εισαγωγής στο κείμενο.

Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίζεται στο έγγραφο, κατόπιν πατήστε στο Εντάξει.

Επεξεργασία

Εμφανίζει τον διάλογο Επεξεργασία πεδίων: Λειτουργίες, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε το Κατάλογος εισαγωγής.

Επόμενο

Κλείνει τον τρέχοντα Κατάλογο εισαγωγής και εμφανίζει τον επόμενο, εάν υπάρχει. Βλέπετε αυτό το πλήκτρο όταν ανοίγετε τον διάλογο Επιλογή Στοιχείου με Ctrl+Shift+F9.