Κρυφές παράγραφοι

Εμφανίζει ή κρύβει τις κρυφές παραγράφους. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των κρυφών παραγράφων στην οθόνη και όχι στην εκτύπωση των κρυφών παραγράφων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Κρυφές παράγραφοι


Εικονίδιο σημείωσης

Για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, διαλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Κρυφές παράγραφοι στην περιοχή Εμφάνιση του είναι επιλεγμένο.


Χρησιμοποιήστε την εντολή πεδίου "Κρυφή παράγραφος" για να αποδώσετε μια συνθήκη που πρέπει να ισχύει για την απόκρυψη μιας παραγράφου. Εάν η συνθήκη δεν ισχύει, τότε εμφανίζεται η παράγραφος.

Όταν κρύβετε μια παράγραφο, οι υποσημειώσεις και τα πλαίσια που προσδένονται στους χαρακτήρες της παραγράφου είναι επίσης κρυφά.