Άλλα σύμβολα

Εμφανίζει διάφορα μαθηματικά σύμβολα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε κάντε κλικ στην επιλογή Άλλα

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Άλλα από το πλαίσιο καταλόγου.


Σύμβολα με λεπτομέρειες

Εικονίδιο

Μερική

Εισάγει το σύμβολο για μερική διαφόριση. Εντολή για το παράθυρο εντολών: partial

Εικονίδιο

Άπειρο

Εισάγει το σύμβολο για το άπειρο. Εντολή για το παράθυρο εντολών: infinity ή infty

Εικονίδιο

Ανάδελτα

Εισάγει το σύμβολο του τελεστή αναδελτικού διανύσματος. Εντολή για το παράθυρο εντολών: nabla

Εικονίδιο

Υπάρχει

Εισάγει το σύμβολο για υπαρξιακή ποσότητα. Εντολή για το παράθυρο εντολών: exists

Εικονίδιο

Δεν υπάρχει

Εισάγει το σύμβολο για ποσοδείκτη ύπαρξης. Εντολή για το παράθυρο Εντολές:δεν υπάρχει

Εικονίδιο

Για όλα

Εισάγει το σύμβολο για καθολικούς εκτιμητές "για όλα". Εντολή για το παράθυρο εντολών : forall

Εικονίδιο

h με γραμμή

Εισάγει το σύμβολο για τη σταθερά h-bar. Εντολή για το παράθυρο εντολών: hbar

Εικονίδιο

λάμδα με γραμμή

Εισάγει το σύμβολο για ένα lambda-bar. Εντολή για το παράθυρο εντολών: lambdabar

Εικονίδιο

Πραγματικό μέρος

Εισάγει το σύμβολο για το πραγματικό μέρος μιγαδικού αριθμού. Εντολή για το παράθυρο εντολών: re

Εικονίδιο

Φανταστικό μέρος

Εισάγει το σύμβολο για το φανταστικό μέρος μιγαδικού αριθμού. Εντολή για το παράθυρο εντολών: im

Εικονίδιο

p Βάιερστρας

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα σύμβολο για την p συνάρτηση Weierstrauss. Εντολή για το παράθυρο εντολών: wp

Εικονίδιο

Αριστερό βέλος

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα αριστερό βέλος. Εντολή για το παράθυρο εντολών: leftarrow

Εικονίδιο

Δεξιό βέλος

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα δεξί βέλος. Εντολή για το παράθυρο εντολών: rightarrow

Εικονίδιο

Πάνω βέλος

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα πάνω βέλος. Εντολή για το παράθυρο εντολών: uparrow

Εικονίδιο

Κάτω βέλος

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα κάτω βέλος. Εντολή για το παράθυρο εντολών : downarrow

Εικονίδιο

Έλλειψη

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια έλλειψη (τρεις οριζόντιες χαμηλά τελείες). Εντολή για το παράθυρο εντολών : dotslow

Εικονίδιο

Μαθηματικός άξονας έλλειψης

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια έλλειψη στον άξονα (τρεις κατακόρυφα στο κέντρο οριζόντιες τελείες). Εντολή για το παράθυρο εντολών : dotaxis

Εικονίδιο

Κάθετη έλλειψη

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια κατακόρυφη έλλειψη (τρεις κατακόρυφες τελείες). Εντολή για το παράθυρο εντολών : dotsvert

Εικονίδιο

Ανοδική διαγώνια έλλειψη

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια αύξουσα διαγώνια έλλειψη (τρεις τελείες στη διαγώνιο από κάτω αριστερά προς πάνω δεξιά) Εντολή για το παράθυρο εντολών: dotsup ή dotsdiag

Εικονίδιο

Καθοδική διαγώνια έλλειψη

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια φθίνουσα διαγώνια έλλειψη (τρεις τελείες στη διαγώνιο από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά). Εντολή για το παράθυρο εντολών: dotsdown

Ένα ανάποδο έψιλον μπορεί να εισαχθεί πληκτρολογώντας backepsilon στο παράθυρο εντολών.

Για να εισάγετε ένα δείκτη τοποθέτησης στον τύπο σας, πληκτρολογήστε <?> στο παράθυρο εντολών.