Πράξεις συνόλων

Αναθέστε διαφορετικούς τελεστές συνόλων σε χαρακτήρες στον τύπο σας στο LibreOffice Math. Οι μεμονωμένοι τελεστές εμφανίζονται στην κάτω ενότητα του παραθύρου στοιχείων. Καλέστε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο Εντολές για να δείτε έναν ταυτόσημο κατάλογο με μεμονωμένες συναρτήσεις. Οποιοιδήποτε τελεστές δεν βρέθηκαν στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να εισάγονται απευθείας στο παράθυρο εντολών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε απευθείας άλλα μέρη του τύπου ακόμα κι αν τα σύμβολα υπάρχουν ήδη για αυτά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε Πράξεις συνόλων

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Ορισμός πράξεων από το πλαίσιο καταλόγου.


Αφού επιλέξετε το στοιχείο Ορισμός πράξεων στο παράθυρο στοιχείων θα εμφανιστούν σχετικά εικονίδια στο κάτω μέρος του παραθύρου. Απλά πατήστε ένα σύμβολο για να ενσωματώσετε τον τελεστή στον τύπο που επεξεργάζεστε στο παράθυρο εντολών.

Πράξεις συνόλων με λεπτομέρειες:

Εικονίδιο

συμπεριλαμβάνεται σε

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου συμπεριλαμβάνεται σε με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> in <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

δεν συμπεριλαμβάνεται σε

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν συμπεριλαμβάνεται σε με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> notin <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

περιλαμβάνει

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου συμπεριλαμβάνει με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> owns <?> ή <?> ni <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

κενό σύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα κενό σύνολο. Εισάγετε emptyset στο παράθυρο εντολών, για να εισαγάγετε ένα κενό σύνολο στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο

Τομή

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε δύο δείκτες τοποθέτησης με την πράξη συνόλου τομή συνόλων. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> intersection <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Ένωση

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου ένωση με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> union <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Διαφορά

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου διαφορά. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> setminus <?> ή <?> bslash <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Σύνολο πηλίκων

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε μια κάθετο για να δημιουργήσετε ένα σύνολο πηλίκων με δύο δείκτες τοποθέτησης. Εισάγετε <?>slash<?> στο παράθυρο εντολών, για να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα.

Εικονίδιο

Άλεφ

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε έναν κύριο αριθμό. Θα επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα πληκτρολογώντας aleph στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Υποσύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου είναι υποσύνολο του. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>subset<?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Υποσύνολο ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου είναι υποσύνολο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>subseteq<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Υπερσύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου είναι υπερσύνολο του και δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>supset<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Υπερσύνολο ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου είναι υπερσύνολο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>supseteq<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

μη υποσύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν είναι υποσύνολο με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>nsubset<?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

μη υποσύνολο ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν είναι υποσύνολο ή ίσο με δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>nsubseteq<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

μη υπερσύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν είναι υπερσύνολο με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>nsupset<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

μη υπερσύνολο ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν είναι υπερσύνολο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>nsupseteq<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Σύνολο φυσικών αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο των φυσικών αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setn απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Το σύνολο όλων των αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο όλων των αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setz απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Σύνολο ρητών αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο των ρητών αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setq απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Σύνολο πραγματικών αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setr απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Σύνολο μιγαδικών αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο των μιγαδικών αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setc απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Βεβαιωθείτε ότι αφήσατε κενά (διαστήματα) μεταξύ των τιμών και των εντολών όταν τα εισάγετε χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών. Αυτό εξασφαλίζει την σωστή δομή των εντολών.