Συναρτήσεις

Επιλέξτε μια συνάρτηση στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Αυτές οι συναρτήσεις βρίσκονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Οποιεσδήποτε συναρτήσεις δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να πληκτρολογούνται χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε Συναρτήσεις

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Συναρτήσεις από το πλαίσιο καταλόγου.


Τα παρακάτω είναι ένας κατάλογος με όλες τις συναρτήσεις που εμφανίζονται στο παράθυρο Στοιχεία. Το εικονίδιο δίπλα στη συνάρτηση δείχνει ότι μπορεί να προσπελάζεται μέσω του παραθύρου στοιχείων (μενού Προβολή - Στοιχεία) ή μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Λίστα συναρτήσεων

Εικονίδιο

Φυσική εκθετική συνάρτηση

Εισάγει μια φυσική εκθετική συνάρτηση. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε func e^<?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Φυσικός λογάριθμος

Εισάγει ένα φυσικό λογάριθμο (με βάση e) με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ln(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Εκθετική συνάρτηση

Εισάγει την εκθετική συνάρτηση με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε exp(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Λογάριθμος

Εισάγει έναν κοινό λογάριθμο (με βάση 10) με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε log(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Ύψωση σε δύναμη

Εισάγει τη σχέση x υψωμένη στη δύναμη y. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>^{<?>} στο παράθυρο εντολών. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον χαρακτήρα ^ με το rsup ή το sup.

Εικονίδιο

Ημίτονο

Εισάγει τη συνάρτηση ημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε sin(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Συνημίτονο

Εισάγει τη συνάρτηση συνημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε cos(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Εφαπτομένη

Εισάγει τη συνάρτηση εφαπτομένης με ένα δεσμευτικό θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε tan<?>) στο παράθυρο εντολές.

Εικονίδιο

Συνεφαπτομένη

Εισάγει ένα σύμβολο συνεφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε cot(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Υπερβολικό ημίτονο

Εισάγει ένα υπερβολικό ημίτονο με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε sinh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Τετραγωνική ρίζα

Εισάγει ένα σύμβολο τετραγωνικής ρίζας με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε sqrt(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Υπερβολικό συνημίτονο

Εισάγει ένα σύμβολο υπερβολικού συνημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε cosh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Υπερβολική εφαπτομένη

Εισάγει ένα σύμβολο υπερβολικής εφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε anh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Υπερβολική συνεφαπτομένη

Εισάγει ένα σύμβολο υπερβολικής συνεφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε coth(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Νιοστή ρίζα

Εισάγει μια συνάρτηση νιοστής ρίζας με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε nroot n x στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Τόξο ημιτόνου

Εισάγει μια συνάρτηση τόξου ημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arcsin(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Τόξο συνημιτόνου

Εισάγει σύμβολο τόξου συνημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arccos(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Τόξο εφαπτομένης

Εισάγει μια συνάρτηση τόξου εφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arctan(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Τόξο συνεφαπτομένης

Εισάγει μια συνάρτηση τόξου συνεφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας arccot(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Απόλυτη τιμή

Εισάγει ένα σύμβολο απόλυτης τιμής με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας abs(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο

Εισάγει μια συνάρτηση αντίστροφου υπερβολικού ημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας arsinh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο

Εισάγει μια συνάρτηση αντίστροφου υπερβολικού συνημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arcosh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη

Εισάγει μια συνάρτηση αντίστροφης υπερβολικής εφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε artanh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη

Εισάγει μια συνάρτηση αντίστροφης υπερβολής συνεφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arcoth(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Παραγοντικό

Εισάγει το παραγοντικό σύμβολο με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε fact <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να αναθέσετε ένα δείκτη ή ένα εκθετικό σε μια συνάρτηση. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας sin^2x έχει σαν αποτέλεσμα σε μια συνάρτηση το "sine στη δύναμη 2x".


Εικονίδιο προειδοποίησης

Όταν πληκτρολογείτε συναρτήσεις χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών, σημειώστε ότι απαιτούνται κενά για μερικές συναρτήσεις (για παράδειγμα, abs 5=5 ; abs -3=3).