Επιλογή καλυπτόμενων αντικειμένων

Μετακίνηση αντικειμένων