Συγκράτηση σε σημεία αντικειμένου

Ορίζει εάν θα στοιχιστεί το περίγραμμα του αντικειμένου γραφικού με το σημεία του κοντινότερου αντικειμένου γραφικού.

Αυτό ισχύει μόνο εάν ο δείκτης ή η γραμμή περιγράμματος του γραφικού αντικειμένου είναι στην περιοχή προσκόλλησης.

Εικονίδιο

Συγκράτηση σε σημεία αντικειμένου