Συγκράτηση σε περιθώρια σελίδας

Ορίζει εάν θα στοιχιστεί το περίγραμμα του γραφικού αντικειμένου με το κοντινότερο περιθώριο της σελίδας.

Ο δείκτης ή η γραμμή περιγράμματος του γραφικού αντικειμένου πρέπει να είναι στη περιοχή προσκόλλησης.

Εικονίδιο

Συγκράτηση σε περιθώρια σελίδας