Πλέγμα

Ορίζει τις ρυθμίσεις πλέγματος για τη δημιουργία και τη μετακίνηση αντικειμένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Πλέγμα.


Πλέγμα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για το ρυθμίσιμο πλέγμα στις σελίδες του εγγράφου σας. Το πλέγμα αυτό σας βοηθάει να καθορίσετε την ακριβή θέση των αντικειμένων σας. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε αυτό το πλέγμα σε ευθεία με το "μαγνητικό" πλέγμα συγκράτησης.

Αν έχετε ενεργοποιήσει το πλέγμα συγκράτησης αλλά θέλετε να μετακινήσετε ή να δημιουργήσετε μεμονωμένα αντικείμενα χωρίς να τα περιορίζετε, κρατήστε το πλήκτρο Shift πατημένο για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για όσο χρειάζεται.

Ανάλυση

Οριζόντια

Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για το διάκενο μεταξύ σημείων πλέγματος στον άξονα Χ.

Κατακόρυφα

Ορίζει το διάκενο σημείων πλέγματος στην επιθυμητή μονάδα μέτρησης στον άξονα Υ.

Υποδιαίρεση

Οριζόντια

Καθορίζει τον αριθμό ενδιάμεσων κενών μεταξύ των σημείων του πλέγματος στον άξονα Χ.

Κατακόρυφα

Καθορίζει τον αριθμό ενδιάμεσων κενών μεταξύ των σημείων του πλέγματος στον άξονα Υ.

Συγχρονισμός αξόνων

Καθορίζει αν οι τρέχουσες ρυθμίσεις πλέγματος θα αλλαχθούν συμμετρικά. Η ανάλυση και η υποδιαίρεση για τους άξονες Χ και Υ παραμένουν ίδιες.

Συγκράτηση

Σε γραμμές συγκράτησης

Προσκολλά το άκρο ενός μετακινούμενου αντικειμένου στην κοντινότερη γραμμή προσκόλλησης όταν αφήνετε το ποντίκι.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το εικονίδιο , που είναι διαθέσιμο στην γραμμή Επιλογές σε μία παρουσίαση ή έγγραφο σχεδίασης.

Στα περιθώρια των σελίδων

Ορίζει εάν θα στοιχιστεί το περίγραμμα του γραφικού αντικειμένου με το κοντινότερο περιθώριο της σελίδας.

Ο δείκτης ή η γραμμή περιγράμματος του γραφικού αντικειμένου πρέπει να είναι στη περιοχή προσκόλλησης.

Σε μία παρουσίαση ή έγγραφο σχεδίασης, μπορούμε επίσης να έχουμε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία με το σύμβολο που βρίσκεται στην γραμμή Επιλογές.

Στο πλαίσιο του αντικειμένου

Ορίζει εάν θα στοιχιστεί το περίγραμμα του αντικειμένου γραφικού με το περίγραμμα του κοντινότερου αντικειμένου γραφικού.

Ο δείκτης ή η γραμμή περιγράμματος του γραφικού αντικειμένου πρέπει να είναι στην περιοχή προσκόλλησης.

Σε μία παρουσίαση ή έγγραφο σχεδίασης, μπορούμε επίσης να έχουμε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία με το εικονίδιο που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Επιλογές.

Στα σημεία αντικειμένου

Ορίζει εάν θα στοιχιστεί το περίγραμμα του αντικειμένου γραφικού με το σημεία του κοντινότερου αντικειμένου γραφικού.

Αυτό ισχύει μόνο εάν ο δείκτης ή η γραμμή περιγράμματος του γραφικού αντικειμένου είναι στην περιοχή προσκόλλησης.

Σε μία παρουσίαση ή έγγραφο σχεδίασης, μπορούμε επίσης να έχουμε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία με το εικονίδιο στην γραμμή Επιλογές.

Περιοχή συγκράτησης

Ορίζει την απόσταση προσκόλλησης μεταξύ του δείκτη του ποντικιού και του περιγράμματος του αντικειμένου. Το LibreOffice Impress προσκολλά σε ένα σημείο προσκόλλησης αν ο δείκτης του ποντικιού είναι πιο κοντά από την απόσταση που επιλέχθηκε στο πεδίο ελέγχου περιοχή συγκράτησης.

Περιορισμός αντικειμένων

Κατά τη δημιουργία ή τη μετακίνηση αντικειμένων

Ορίζει ότι τα αντικείμενα γραφικών περιορίζονται κατακόρυφα, οριζόντια ή διαγώνια (45°) όταν δημιουργούνται ή μετακινούνται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτή τη ρύθμιση πατώντας το πλήκτρο Shift.

Επιμήκυνση άκρων

Καθορίζει την δημιουργία ενός τετραγώνου με βάση την μεγαλύτερη πλευρά ενός ορθογωνίου, όταν το πλήκτρο Shift είναι πατημένο πριν αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού. Αυτό ισχύει και για μία έλλειψη (ένας κύκλος θα δημιουργηθεί, βασισμένος στη μεγαλύτερη διάμετρο της έλλειψης). Όταν το πλαίσιο Επιμήκυνση άκρων δεν είναι επιλεγμένο, ένα τετράγωνο ή ένας κύκλος θα δημιουργηθεί με βάση την μικρότερη πλευρά ή διάμετρο.

Κατά την περιστροφή

Ορίζει ότι τα αντικείμενα γραφικών μπορούν μόνο να περιστραφούν με τη γωνία περιστροφής που επιλέξατε στο στοιχείο ελέγχου Κατά την περιστροφή. Εάν θέλετε να περιστρέψετε ένα αντικείμενο εκτός της προκαθορισμένης γωνίας, πατήστε το πλήκτρο Shift κατά την περιστροφή. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε την επιθυμητή γωνία περιστροφής.

Μείωση σημείων

Καθορίζει τη γωνία για μείωση σημείων. Κατά την εργασία με πολύγωνα, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να μειώσετε τα σημεία επεξεργασίας τους.