Εκτύπωση

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εκτυπωτή για τα υπολογιστικά φύλλα.

- LibreOffice Calc - Εκτύπωση ορίζει τις ρυθμίσεις για όλα τα υπολογιστικά φύλλα. Για να ορίσετε ρυθμίσεις μόνο για το τρέχον έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση, έπειτα πατήστε στο πλήκτρο Επιλογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Εκτύπωση.


Σελίδες

Απόκρυψη εξόδου κενών σελίδων

Ορίζει ότι οι κενές σελίδες που δεν έχουν περιεχόμενα κελιού ή αντικείμενα σχεδίασης δεν εκτυπώνονται. Οι ιδιότητες κελιού όπως περιγράμματα ή χρώματα παρασκηνίου δε θεωρούνται περιεχόμενα κελιού. Οι κενές σελίδες δεν υπολογίζονται για την αρίθμηση των σελίδων.

Φύλλα

Εκτύπωση των επιλεγμένων φύλλων μόνο

Προσδιορίζει ότι μόνο περιεχόμενα από τα επιλεγμένα φύλλα εκτυπώνονται, ακόμα κι αν προσδιορίσετε μια ευρύτερη περιοχή στο διάλογο Αρχείο - Εκτύπωση ή στο διάλογο Μορφή - Εκτύπωση περιοχών. Τα περιεχόμενα από φύλλα που δεν είναι επιλεγμένα δε θα εκτυπωθούν.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να επιλέξετε πολλαπλά φύλλα, πατήστε στα ονόματα των φύλλων στο κάτω περιθώριο του χώρου εργασίας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl.