Γενικά

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις για τα λογιστικά φύλλα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Γενικά.


Μετρικά

Μονάδα μέτρησης

Ορίζει τη μονάδα μέτρησης στα υπολογιστικά φύλλα.

Όρια στηλοθετών

Ορίζει την απόσταση των στάσεων στηλοθέτη.

Ενημέρωση

Ενημέρωση συνδέσεων στη φόρτωση

Εικονίδιο προειδοποίησης

Ρυθμίσεις για αυτόματες ενημερώσεις συνδέσμων αποθηκευμένων σε έγγραφα αγνοούνται για λόγους ασφάλειας. Οι ενημερώσεις συνδέσμων περιορίζονται πάντα από τις ρυθμίσεις ασφάλειας του LibreOffice στο - LibreOffice – Ασφάλεια.


Πάντα

Ενημερώνει πάντα τους συνδέσμους κατά τη φόρτωση εγγράφου και μόνο εάν το έγγραφο είναι σε έμπιστη τοποθεσία αρχείου ή το επίπεδο γενικής ασφάλειας είναι χαμηλό (Δεν συνιστάται).

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η ρύθμιση αντιμετωπίζεται ως Κατ΄αίτηση εκτός και είτε το επίπεδο γενικής ασφάλειας μακροεντολής έχει οριστεί σε χαμηλό στο - LibreOffice - Ασφάλεια - Ασφάλεια μακροεντολών... - Επίπεδο ασφάλειας - Χαμηλό (δεν συνιστάται) ή το έγγραφο βρίσκεται σε έμπιστη θέση που ορίζεται από το - LibreOffice - Ασφάλεια - Ασφάλεια μακροεντολών... - Έμπιστες πηγές - Έμπιστες θέσεις αρχείων.


Μετά από αίτηση

Να ενημερώνονται οι σύνδεσμοι μόνο με αίτηση κατά τη φόρτωση εγγράφου.

Ποτέ

Να μην ενημερώνονται ποτέ οι σύνδεσμοι κατά τη φόρτωση εγγράφου.

Ρυθμίσεις εισαγωγής

Πατήστε Enter για να μετακινήσετε την επιλογή

Ορίζει την κατεύθυνση που θα κινηθεί ο δρομέας στο υπολογιστικό φύλλο αφού πατήσετε το πλήκτρο εισαγωγής.

Πατήστε Enter για να μεταβείτε στην κατάσταση επεξεργασίας

Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε αμέσως το επιλεγμένο κελί μετά το πάτημα του πλήκτρου εισαγωγής.

Επέκταση της μορφοποίησης

Ορίζει αν θα εφαρμόζονται αυτόματα οι ιδιότητες μορφοποίησης του επιλεγμένου κελιού στα κενά γειτονικά κελιά. Αν, για παράδειγμα, τα περιεχόμενα του επιλεγμένου κελιού έχουν την ιδιότητα να είναι έντονα, αυτή η ιδιότητα θα εφαρμοστεί και στα γειτονικά κελιά. Τα κελιά που ήδη έχουν μια ειδική μορφή δε θα τροποποιηθούν από αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να δείτε τη σχετική περιοχή πατώντας τη συντόμευση + * (κουμπί πολλαπλασιασμού στο αριθμητικό τμήμα του πληκτρολογίου). Αυτή η μορφή επίσης εφαρμόζεται σε όλες τις νέες τιμές που εισάγονται σε αυτήν την περιοχή. Οι κανονικές προεπιλεγμένες επιλογές εφαρμόζονται στα κελιά εκτός περιοχής.

Επέκταση παραπομπών κατά την εισαγωγή νέων στηλών/γραμμών

Ορίζει αν οι παραπομπές θα επεκτείνονται κατά την εισαγωγή στηλών ή γραμμών γειτονικά προς την περιοχή αναφοράς. Αυτό είναι δυνατό μόνο αν η περιοχή αναφοράς, όπου εισάγεται η στήλη ή η γραμμή, αρχικά εκτεινόταν σε δύο τουλάχιστον κελιά, στην επιθυμητή κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Αν υπάρχει παραπομπή της περιοχής A1:B1 σε τύπο και εισαγάγετε μια νέα στήλη μετά από τη στήλη B, η αναφορά επεκτείνεται στην περιοχή A1:C1. Αν υπάρχει παραπομπή της περιοχής A1:B1 και εισαχθεί νέα γραμμή κάτω από τη γραμμή 1, η αναφορά δεν επεκτείνεται αφού υπάρχει ένα μόνο κελί στην κατακόρυφη κατεύθυνση.

Αν εισάγετε γραμμές ή στήλες στο μέσο μιας περιοχής αναφοράς, η αναφορά επεκτείνεται πάντα.

Επισήμανση των επιλογών στις κεφαλίδες γραμμών/στηλών

Ορίζει αν θα επισημαίνονται οι κεφαλίδες στηλών και γραμμών στις επιλεγμένες στήλες ή γραμμές.

Χρήση διαστάσεων εκτύπωσης για μορφοποίηση του κειμένου

Ορίζει ότι τα μετρικά εκτύπωσης εφαρμόζονται τόσο για εκτύπωση όσο και για μορφοποίηση της προβολής στην οθόνη. Αν αυτό το πεδίο δεν είναι επιλεγμένο, θα χρησιμοποιηθεί μια διάταξη ανεξάρτητη από τον εκτυπωτή για προβολή στην οθόνη και εκτύπωση.

Εμφάνιση προειδοποίησης αντικατάστασης σε επικόλληση δεδομένων

Ορίζει ότι, όταν κάνετε επικόλληση κελιών από το πρόχειρο σε μια περιοχή κελιών που δεν είναι κενή, θα εμφανίζεται προειδοποίηση.