Χρήση βάσεων δεδομένων στο LibreOffice Base

Στο LibreOffice Base, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα που αποθηκεύονται σε μία ευρεία ποικιλία από μορφές αρχείων βάσης δεδομένων. Το LibreOffice Base υποστηρίζει εξαρχής μερικές μορφές επίπεδων αρχείων βάσης δεδομένων, όπως η μορφή dBASE. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το LibreOffice Base για να συνδεθείτε σε εξωτερικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων, όπως βάσεις δεδομένων από τη MySQL ή την Oracle.

Οι ακόλουθοι τύποι βάσης δεδομένων είναι τύποι μόνο για ανάγνωση στο LibreOffice Base. Εντός του LibreOffice Base δεν είναι δυνατή η αλλαγή της δομής της βάσης δεδομένων ή η επεξεργασία, η εισαγωγή, και η διαγραφή εγγραφών της βάσης δεδομένων για τους εξής τύπους βάσης δεδομένων:

Χρήση βάσης δεδομένων στο LibreOffice

Ο Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων και να καταχωρήσετε μία νέα βάση δεδομένων εντός του LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Το αρχείο βάσης δεδομένων περιέχει ερωτήματα, αναφορές, και φόρμες για τη βάση δεδομένων όπως επίσης και ένα σύνδεσμο προς τη βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται οι εγγραφές. Οι πληροφορίες μορφοποίησης αποθηκεύονται επίσης σε αυτό το αρχείο.