Ιδιότητες Join

Αν κάνετε διπλό κλικ σε μία σύνδεση μεταξύ δύο συνδεδεμένων πεδίων στη σχεδίαση του ερωτήματος, ή επιλέξετε Εισαγωγή - Νέα σχέση, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Join. Αυτές οι ιδιότητες θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα ερωτήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το σχεδιασμό ερωτημάτων και επιλέξτε Εισαγωγή - Δημιουργία σχέσης, ή διπλοπατήστε σε μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο πινάκων.


Εμπλεκόμενοι πίνακες

Καθορίζει δύο διαφορετικούς πίνακες που επιθυμείτε να συνδέσετε.

Εμπλεκόμενα πεδία

Καθορίζει δύο πεδία δεδομένων τα οποία θα συνδεθούν με μία σχέση.

Επιλογές

Τύπος

Καθορίζει το τύπο σύνδεσης για την επιλεγμένη σύνδεση. Μερικές βάσεις δεδομένων υποστηρίζουν μόνο ένα υποσύνολο από τους δυνατούς τύπους.

Inner Join

Με την εσωτερική σύνδεση, ο πίνακας των αποτελεσμάτων περιέχει μόνο τις εγγραφές για τις οποίες το περιεχόμενο των συνδεδεμένων πεδίων είναι το ίδιο. Στο LibreOffice SQL αυτός ο τύπος δημιουργείται από μία αντίστοιχη διάταξη WHERE.

Left Join

Με την αριστερή σύνδεση, ο πίνακας αποτελεσμάτων περιέχει όλα τα πεδία του αριστερού πίνακα και μόνο εκείνα τα πεδία του δεξιού πίνακα για τα οποία το περιεχόμενο των συνδεδεμένων πεδίων είναι το ίδιο. Στο LibreOffice SQL αυτός ο τύπος σύνδεσης αντιστοιχεί στην εντολή LEFT OUTER JOIN.

Right Join

Με τη δεξιά σύνδεση, ο πίνακας αποτελεσμάτων περιέχει όλα τα πεδία του δεξιού πίνακα και μόνο εκείνα τα πεδία του αριστερού πίνακα για τα οποία το περιεχόμενο των συνδεδεμένων πεδίων είναι το ίδιο. Στο LibreOffice SQL αυτός ο τύπος σύνδεσης αντιστοιχεί στην εντολή RIGHT OUTER JOIN.

Full Join

Για μία πλήρη σύνδεση, ο πίνακας περιεχομένων περιέχει όλα τα πεδία των αριστερών και δεξιών πινάκων. Στην SQL του LibreOffice αυτός ο τύπος σύνδεσης αντιστοιχεί στην εντολή FULL OUTER JOIN.

Natural

Εισάγει τη λέξη-κλειδί NATURAL στη δήλωση SQL που ορίζει την σχέση. Η σχέση συνενώνει όλες τις στήλες που έχουν το ίδιο όνομα στήλης και στους δυο πίνακες. Ο συνενωμένος πίνακας που προκύπτει περιέχει μόνο μια στήλη από κάθε ζεύγος στηλών με ίσο όνομα.