Περισσότερα στοιχεία ελέγχου

Η γραμμή εργαλείων Περισσότερα Στοιχεία Ελέγχου ανοίγει όταν κάνετε κλικ στο σύμβολο Περισσότερα Στοιχεία στη γραμμή εργαλείων Πεδία ελέγχου φόρμας.

Κουμπί περιστροφής

Icon

Δημιουργεί ένα κουμπί περιστροφής.

Αν προσθέσετε ένα κουμπί περιστροφής σε ένα λογιστικό φύλλο στο Calc, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Δεδομένα για να δημιουργήσετε μία σύνδεση διπλής κατεύθυνσης ανάμεσα στο κουμπί περιστροφής και ένα κελί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν αλλάζετε τα περιεχόμενα ενός κελιού, να ενημερώνονται τα περιεχόμενα του πεδίου περιστροφής. Αντίστοιχα, αν αλλάξετε την τιμή του πεδίου περιστροφής, τα περιεχόμενα του κελιού ενημερώνονται.

Γραμμή κύλισης

Icon

Δημιουργεί μία γραμμή κύλισης.

Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες ιδιότητες για μία γραμμή κύλισης:

Όνομα UI

Σημασιολογία

Ελάχιστη τιμή κύλισης

Ορίζει το ελάχιστο ύψος ή το ελάχιστο πλάτος μιας γραμμής κύλισης.

Μέγιστη τιμή κύλισης

Ορίζει το μέγιστο ύψος ή το μέγιστο πλάτος μιας γραμμής κύλισης.

Προκαθορισμένη τιμή κύλισης

Ορίζει τη προεπιλεγμένη τιμή μιας γραμμής κύλισης,η οποία χρησιμοποιείται όταν επαναφέρεται η φόρμα.

Προσανατολισμός

Ορίζει τον προσανατολισμό της γραμμής κύλισης, δηλαδή, οριζόντιος ή κατακόρυφος.

Μικρή αλλαγή

Ορίζει το ελάχιστο ποσό κύλισης της γραμμής κύλισης, για παράδειγμα, αν κάνετε κλικ σε ένα βέλος.

Μεγάλη αλλαγή

Ορίζει το ποσό κύλισης μεγάλου βήματος της γραμμής κύλισης, για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ ανάμεσα στη μπάρα και το βέλος.

Καθυστέρηση

Ορίζει τη καθυστέρηση σε ms ανάμεσα σε γεγονότα εφαρμογής της γραμμής κύλισης. Για παράδειγμα, η καθυστέρηση που προκαλείται όταν κάνετε κλικ ένα βέλος της μπάρας κύλισης και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού.

Σύμβολο χρώματος

Ορίζει το χρώμα του βέλους της γραμμής κύλισης.

Ορατό Μέγεθος

Ορίζει το μέγεθος της γραμμής κύλισης σε "μονάδες τιμής". Για παράδειγμα, μια τιμή ("μέγιστη τιμή κύλισης" μείον "ελάχιστη τιμή κύλισης") / 2 έχει ως αποτέλεσμα η γραμμή κύλισης να καταλαμβάνει τον μισό διαθέσιμο χώρο.

Για να κάνετε το πλάτος της γραμμής κύλισης ίσο με το ύψος της, ορίστε το Ορατό Μέγεθος σε μηδέν.


Σε ένα λογιστικό φύλλο του Calc, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Δεδομένα για να δημιουργήσετε αμφίδρομους συνδέσμους μεταξύ μιας γραμμής κύλισης και ενός κελιού.

Γραφικό πεδίο επιλογής

Icon

Δημιουργεί ένα κουμπί που παρουσιάζεται ως εικόνα. Εκτός από τη γραφική αναπαράστασή του, ένα κουμπί εικόνας έχει τις ίδιες ιδιότητες με ένα "κανονικό" κουμπί.

Γραφικό πεδίο ελέγχου

Icon

Δημιουργεί ένα γραφικό πεδίο ελέγχου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να εισάγετε εικόνες από μια βάση δεδομένων. Στο έγγραφο φόρμας, κάντε διπλό-κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία ελέγχου για να ανοίξετε το διάλογο Εισαγωγή Γραφικού και να εισάγετε μια εικόνα. Υπάρχει επίσης ένα μενού περιβάλλοντος (όχι σε κατάσταση σχεδιασμού) με εντολές εισαγωγής και διαγραφής εικόνας.

Οι εικόνες μιας βάσης δεδομένων είναι δυνατό να εμφανιστούν σε μια φόρμα καθώς και να εισαχθούν νέα γραφικά στη βάση δεδομένων, εφόσον το γραφικό δεν διαθέτει προστασία εγγραφής. Το πεδίο ελέγχου πρέπει να αναφέρεται σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων του τύπου της εικόνας. Επομένως, καταχωρίστε το πεδίο δεδομένων στο στοιχείο ελέγχου Ιδιότητες, της καρτέλας Δεδομένα.

Πεδίο ημερομηνίας

Icon

Δημιουργεί ένα πεδίο ημερομηνίας. Αν η φόρμα συνδέεται με μια βάση δεδομένων, οι τιμές ημερομηνίας είναι δυνατό να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων.

Αν αντιστοιχίσετε την ιδιότητα "πτυσσόμενο" στο πεδίο ημερομηνίας, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το ημερολόγιο για να επιλέξει μια ημερομηνία από το πεδίο ημερομηνίας. Αυτό ισχύει για ένα πεδίο ημερομηνίας που βρίσκεται μέσα σε πεδίο ελέγχου πίνακα.

Εικονίδιο συμβουλής

Η επεξεργασία των πεδίων ημερομηνίας μπορεί να γίνει εύκολα από το χρήστη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δρομέα (Πάνω βέλος) και (Κάτω βέλος). Ανάλογα με τη θέση του δρομέα, η ημέρα, ο μήνας ή το έτος, αυξάνονται ή μειώνονται χρησιμοποιώντας τα βέλη-πλήκτρα.


Συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τα πεδία ημερομηνίας.

Πεδίο ώρας

Icon

Δημιουργεί ένα πεδίο ώρας. Αν η φόρμα συνδέεται με μια βάση δεδομένων, οι τιμές ώρας είναι δυνατό να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων.

Εικονίδιο συμβουλής

Η επεξεργασία των πεδίων ώρας μπορεί να γίνει εύκολα από το χρήστη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δρομέα (Πάνω βέλος) και (Κάτω βέλος). Ανάλογα με τη θέση του δρομέα, οι ώρες, τα λεπτά ή τα δευτερόλεπτα, αυξάνονται ή μειώνονται χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα-βέλη.


Επιλογή αρχείου

Icon

Δημιουργεί ένα κουμπί που επιτρέπει την επιλογή αρχείου.

Αριθμητικό πεδίο

Icon

Δημιουργεί ένα αριθμητικό πεδίο. Αν η φόρμα συνδέεται με μια βάση δεδομένων, οι αριθμητικές τιμές είναι δυνατό να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων.

Πεδίο νομίσματος

Icon

Δημιουργεί ένα πεδίο νομίσματος. Αν η φόρμα συνδέεται με μια βάση δεδομένων, τα περιεχόμενα του πεδίου νομίσματος είναι δυνατό να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων.

Πεδίο Μοτίβου

Icon

Δημιουργεί ένα πεδίο μοτίβου. Τα πεδία μοτίβου αποτελούνται από μια μάσκα επεξεργασίας και μια μάσκα χαρακτήρων. Η μάσκα επεξεργασίας καθορίζει ποια δεδομένα μπορούν να εισαχθούν. Η μάσκα χαρακτήρων καθορίζει τα περιεχόμενα του πεδίου μοτίβου όταν φορτώνεται η φόρμα.

Εικονίδιο σημείωσης

Σημειώστε ότι πεδία μοτίβου δεν εξάγονται σε HTML μορφή.


Πλαίσιο ομαδοποίησης

Icon

Δημιουργεί ένα πλαίσιο που ομαδοποιεί οπτικά αρκετά στοιχεία ελέγχου. Τα πλαίσια ομαδοποίησης σας επιτρέπουν να ομαδοποιήσετε κουμπιά επιλογών σε ένα πλαίσιο.

Αν εισάγετε ένα πλαίσιο ομαδοποίησης στο έγγραφο, ανοίγει ο Αυτόματος πιλότος Ομαδοποίησης Στοιχείων, ο οποίος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εύκολα μια ομαδοποίηση επιλογών.

Σημείωση: Όταν μεταφέρετε ένα πλαίσιο ομαδοποίησης πάνω σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου και μετά επιθυμείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο, πρέπει πρώτα να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος του πλαισίου ομαδοποίησης και να επιλέξετε Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω. Τότε επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ενώ πατάτε .

Εικονίδιο σημείωσης

Τα πλαίσια ομαδοποίησης χρησιμοποιούνται μόνο για οπτικό εφέ. Η λειτουργική ομαδοποίηση των πεδίων επιλογών, είναι δυνατή μέσω του καθορισμού ονομάτων: Στην ιδιότητα Όνομα όλων των πεδίων επιλογών, πληκτρολογήστε το ίδιο όνομα για να τα ομαδοποιήσετε.


Έλεγχος Πινάκων

Icon

Δημιουργεί ένα αντικείμενο ελέγχου πίνακα για να προβάλει έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Εάν δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο ελέγχου πίνακα, ο Αυτόματος πιλότος Στοιχείων Πίνακα εμφανίζεται.

Ειδικές πληροφορίες για τα Αντικείμενα Ελέγχου Πινάκων.

Γραμμή περιήγησης

Icon

Δημιουργεί μια γραμμή περιήγησης.

Η γραμμή περιήγησης σας επιτρέπει να μετακινηθείτε στις εγγραφές μιας βάσης ή φόρμας βάσης δεδομένων. Τα στοιχεία ελέγχου αυτής γραμμής περιήγησης δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύουν τα αντικείμενα ελέγχου στην προεπιλεγμένη γραμμή περιήγησης στο LibreOffice.