Διακριτές τιμές

Επεκτείνει την επιλεγμένη έκφραση του Ερωτήματος SQL στην τρέχουσα στήλη κατά την παράμετρο DISTINCT. Η συνέπεια είναι ότι οι ίδιες τιμές που παρουσιάζονται πολλές φορές εμφανίζονται στη λίστα μόνο μία φορά.

Εικονίδιο

Διακριτές τιμές