Άμεση εκτέλεση εντολής SQL

Στη λειτουργία τοπικής SQL μπορείτε να εισάγετε τις εντολές SQL οι οποίες δεν ερμηνεύονται από το LibreOffice, αλλά αντίθετα διαβιβάζονται απευθείας στην προέλευση δεδομένων. Αν δεν εμφανίσετε αυτές τις αλλαγές στην προβολή σχεδιασμού, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επιστροφής στην προβολή σχεδιασμού.

Σε τοπική SQL, η συμβολοσειρά SQL διαβιβάζεται απευθείας στο σύστημα συνδεδεμένης βάσης δεδομένων χωρίς προηγούμενη αξιολόγησή της από το LibreOffice. Για παράδειγμα, αν ανοίξετε μια βάση δεδομένων μέσω διασύνδεσης ODBC, η συμβολοσειρά SQL διαβιβάζεται στο πρόγραμμα οδήγησης ODBC και η επεξεργασία της γίνεται μέσα από αυτό.

Εικονίδιο

Άμεση εκτέλεση εντολής SQL

Πατήστε ξανά στο εικονίδιο, για να επιστρέψετε σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, στην οποία οι αλλαγές στη Δημιουργία σχεδιασμού ερωτήματος συγχρονίζονται με τις επιτρεπόμενες αλλαγές μέσω SQL.