Ορισμός εσοχών, περιθωρίων και στηλών

Μπορείτε να ορίσετε τις εσοχές και τα περιθώρια για την τρέχουσα παράγραφο ή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Αν χωρίσετε τη σελίδα σε στήλες ή ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε πλαίσιο κειμένου με πολλές στήλες, μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος στήλης και την απόσταση μεταξύ των στηλών, μετακινώντας τες στο χάρακα με το ποντίκι.

Όταν είναι επιλεγμένο ένα αντικείμενο, εικόνα ή στοιχείο σχεδίασης θα δείτε το περίγραμμα αυτού του στοιχείου στο χάρακα. Μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα μετακινώντας τα στο χάρακα με το ποντίκι.

Όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε κελί πίνακα, μπορείτε να αλλάξετε τις εσοχές για τα περιεχόμενα του κελιού μετακινώντας τες με το ποντίκι στο χάρακα. Μπορείτε να αλλάξετε τις γραμμές ορίων του πίνακα στο χάρακα ή μετακινώντας την πραγματική γραμμή ορίου.

Εικονίδιο

Τα εικονίδια αυτά επισημαίνουν την αριστερή εσοχή για την πρώτη γραμμή της τρέχουσας παραγράφου (επάνω τρίγωνο) και την αριστερή εσοχή για τις υπόλοιπες γραμμές της παραγράφου (κάτω τρίγωνο).

Εικονίδιο

Το εικονίδιο δεξιά του χάρακα επισημαίνει τη δεξιά εσοχή της τρέχουσας παραγράφου.

Εργασία

Διαδικασία

Ορισμός αριστερής εσοχής

Μετακινήστε την κάτω αριστερά σήμανση προς τα δεξιά, ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού

Ορισμός αριστερής εσοχής για την πρώτη γραμμή

Μετακινήστε την πάνω αριστερά σήμανση προς τα δεξιά, ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού

Ορισμός δεξιάς εσοχής

Μετακινήστε προς τα αριστερά τη σήμανση που βρίσκεται δεξιά, ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού


Εικονίδιο συμβουλής

Για αλλαγή της αριστερής εσοχής που ξεκινά με τη δεύτερη γραμμή της παραγράφου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , κλικ στο τρίγωνο στα κάτω αριστερά και σύρσιμο του προς τα δεξιά.


Εικονίδιο σημείωσης

Οι στηλοθέτες που έχουν οριστεί δεν μεταβάλλονται κατά τον ορισμό εσοχών παραγράφου. Αν οι ορισμένοι στηλοθέτες καταλήγουν έξω από τα περιθώρια της παραγράφου, δεν εμφανίζονται πια, αλλά υπάρχουν ακόμη.