Φθίνουσα Ταξινόμηση

Τα πεδία κειμένου ταξινομούνται αλφαβητικά, ενώ τα αριθμητικά κατά αριθμό.

Εικονίδιο

Φθίνουσα ταξινόμηση

Τα δεδομένα του επιλεγμένου πεδίου ταξινομούνται πάντα. Ένα πεδίο επιλέγεται πάντα όταν τοποθετήσετε το δρομέα στο πεδίο. Για να πραγματοποιήσετε ταξινόμηση μέσα στους πίνακες, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα της αντίστοιχης στήλης.

Αν θέλετε να ταξινομήσετε περισσότερα από ένα πεδία δεδομένων, επιλέξτε Δεδομένα - Ταξινόμηση και στη συνέχεια επιλέξτε τη καρτέλα Κριτήρια Ταξινόμησης, όπου μπορείτε να συνδυάσετε διάφορα κριτήρια ταξινόμησης.