Κατεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω

Καθορίζει την κατακόρυφη διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο

Διεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω