Δεδομένα

Η σελίδα καρτέλας Δεδομένα σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μια προέλευση δεδομένων στο επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Πεδίο ελέγχου - Δεδομένα

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων πεδίων ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Πεδίο ελέγχου - στην καρτέλα Δεδομένα


Εικονίδιο σημείωσης

Για φόρμες με συνδέσεις βάσεων δεδομένων, η συσχετισμένη βάση δεδομένων καθορίζεται στο πεδίο Ιδιότητες φόρμας. Θα βρείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες στη σελίδα καρτέλας Δεδομένα.


Οι πιθανές ρυθμίσεις της σελίδας καρτέλας Δεδομένα ενός πεδίου ελέγχου εξαρτώνται από το αντίστοιχο πεδίο ελέγχου. Θα δείτε μόνο εκείνες τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για το τρέχον πεδίο ελέγχου και περιβάλλον. Τα παρακάτω πεδία είναι διαθέσιμα:

Δεσμευμένο πεδίο

Εικονίδιο σημείωσης

Αν διαγράψετε τα περιεχόμενα του Δεσμευμένου πεδίου κελιού στην ιδιότητα φυλλομετρητή, το πρώτο πεδίο του σετ αποτελέσματος χρησιμοποιείτε για να προβάλει και να ανταλλάσσει δεδομένα.


Αυτή η ιδιότητα των πεδίων λίστας καθορίζει ποιο πεδίο δεδομένων συνδεδεμένου πίνακα εμφανίζεται στη φόρμα.

Εάν ένα πεδίο λίστας στη φόρμα πρόκειται να εμφανίσει τα περιεχόμενα ενός πίνακα που είναι συνδεδεμένος σε πίνακα φόρμας, καθορίστε στο πεδίο Τύπος του περιεχομένου λίστας, αν η εμφάνιση καθορίζεται από εντολή SQL ή με πρόσβαση στον (συνδεδεμένο) πίνακα. Με την ιδιότητα Δεσμευμένο πεδίο, χρησιμοποιείτε ένα δείκτη για να καθορίσετε σε ποιο πεδίο δεδομένων του ερωτήματος ή του πίνακα θα συνδεθεί το πεδίο λίστας.

Εικονίδιο σημείωσης

Η ιδιότητα Δεσμευμένο πεδίο έχει νόημα για φόρμες που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε περισσότερους από έναν πίνακες. Όταν η φόρμα βασίζεται μόνο σε έναν πίνακα, το πεδίο που πρόκειται να εμφανιστεί στη φόρμα, καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων. Ωστόσο, όταν θέλετε το πεδίο λίστας να εμφανίζει δεδομένα από έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με τον τρέχοντα πίνακα μέσω κοινού πεδίου δεδομένων, το συνδεδεμένο πεδίο δεδομένων καθορίζεται από την ιδιότητα Δεσμευμένο πεδίο.


Αν έχετε επιλέξει "SQL" από τοΤύπο περιεχομένου λίστας, η εντολή SQL προσδιορίζει το δείκτη που πρόκειται να οριστεί. Παράδειγμα: Όταν ορίζετε μια εντολή SQL όπως "SELECT Field1, Field2 FROM tablename" στο Περιεχόμενο λίστας, αναφερθείτε στον ακόλουθο πίνακα:

Δεσμευμένο πεδίο

Σύνδεση

-1

Ο δείκτης της επιλεγμένης καταχώρισης στη λίστα συνδέεται με το πεδίο που ορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

{κενό} ή 0

Το πεδίο βάσης δεδομένων "Field1" συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

1

Το πεδίο βάσης δεδομένων "Field2" συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.


Αν επιλέξατε "Πίνακας" στο Τύπο περιεχομένου λίστας , η δομή του πίνακα καθορίζει το δείκτη που πρόκειται να οριστεί. Παράδειγμα: Αν ένας πίνακας βάσης δεδομένων επιλεγεί από το πεδίο στο Περιεχόμενο λίστας, αναφερθείτε στον ακόλουθο πίνακα:

Δεσμευμένο πεδίο

Σύνδεση

-1

Ο δείκτης της επιλεγμένης καταχώρισης στη λίστα συνδέεται με το πεδίο που ορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

{κενό} ή 0

Η 1η στήλη του πίνακα συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

1

Η 2η στήλη του πίνακα συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

2

Η 3η στήλη του πίνακα συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.


Εύρος κελιών προέλευσης

Εισάγετε ένα εύρος κελιών το οποίο περιέχει τις καταχωρήσεις για ένα πεδίο λίστας ή ένα πεδίο συνδυασμού σε ένα λογιστικό φύλλο. Σε περίπτωση που εισάγετε ένα εύρος πολλαπλών στηλών, μόνο τα περιεχόμενα της αριστερότερης στήλης χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν το πεδίο ελέγχου.

Η κενή ακολουθία χαρακτήρων είναι NULL

Προσδιορίζει πώς μπορείτε να χειριστείτε μια εισαγωγή μιας κενής ακολουθίας χαρακτήρων. Αν επιλεγεί το ναι, μία εισαγωγή ακολουθίας μηδενικού μήκους θα αντιμετωπιστεί ως τιμή NULL. Εάν επιλεγεί το όχι, οποιαδήποτε εισαγωγή θα αντιμετωπιστεί ως να είναι δίχως καμιά μετατροπή.

Μία κενή ακολουθία χαρακτήρων είναι μία ακολουθία μηδενικού μήκους (""). Κανονικά, μία τιμή NULL δεν είναι το ίδιο με μία κενή ακολουθία. Γενικά, ο όρος NULL χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία απροσδιόριστη τιμή, μία άγνωστη τιμή, ή "δεν έχει εισαχθεί τιμή ακόμη."

Τα συστήματα των Βάσεων δεδομένων διαφέρουν και πιθανόν να διαχειρίζονται μία τιμή NULL διαφορετικά. Να προσφεύγετε στις προδιαγραφές των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείτε.

Πεδίο δεδομένων

Με φόρμες βάσης δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε στοιχεία ελέγχου με τα πεδία δεδομένων.

Έχετε διάφορες δυνατότητες:

 1. Πρώτη περίπτωση: Υπάρχει μόνο ένας πίνακας στη φόρμα.

  Κάτω από το Πεδίο δεδομένων, καθορίστε το πεδίο του πίνακα προέλευσης δεδομένων του οποίου τα περιεχόμενα θέλετε να εμφανιστούν.

 2. Δεύτερη περίπτωση: Το πεδίο ελέγχου ανήκει σε μία υπο-φόρμα η οποία δημιουργείται από ένα ερώτημα SQL.

  Κάτω από το Πεδίο δεδομένων, καθορίστε το πεδίο της πρότασης SQL της οποίας τα περιεχόμενα θέλετε να εμφανιστούν.

 1. Τρίτη περίπτωση: Πεδία συνδυασμού

  Στα πεδία συνδυασμού, το πεδίο του πίνακα προέλευσης δεδομένων στο οποίο πρέπει να αποθηκεύονται οι τιμές που εισάγονται ή επιλέγονται από το χρήστη, καθορίζεται στο Πεδίο Δεδομένων. Οι τιμές που εμφανίζονται στη λίστα του πεδίου συνδυασμού βασίζονται σε μια πρόταση SQL, η οποία καταχωρείται στο Περιεχόμενο λίστας.

 2. Τέταρτη περίπτωση: Πεδία λίστας

  Ο πίνακας προέλευσης δεδομένων δεν περιέχει τα δεδομένα που πρόκειται να εμφανιστούν, αλλά έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με τον πίνακα προέλευσης δεδομένων μέσω ενός κοινού πεδίου δεδομένων.

  Αν θέλετε ένα πεδίο λίστας να εμφανίζει δεδομένα από πίνακα που είναι συνδεδεμένος με τον τρέχοντα πίνακα προέλευσης δεδομένων, στο Πεδίο δεδομένων καθορίστε το πεδίο του πίνακα προέλευσης δεδομένων όπου αναφέρεται το περιεχόμενο του πεδίου λίστας. Ή μπορείτε να καθορίσετε το πεδίο της βάσης δεδομένων η οποία ρυθμίζει την εμφάνιση των δεδομένων στη φόρμα. Αυτό το πεδίο δεδομένων παρέχει τη σύνδεση με τον άλλο πίνακα όταν και οι δύο πίνακες μπορούν να συνδεθούν μέσω κοινού πεδίου δεδομένων. Συνήθως πρόκειται για πεδίο δεδομένων στο οποίο αποθηκεύονται οι μοναδικοί αριθμοί αναγνωριστικού. Το πεδίο δεδομένων του οποίου τα περιεχόμενα πρόκειται να εμφανιστούν στη φόρμα καθορίζεται από πρόταση SQL, στο Περιεχόμενο λίστας.

Τα πεδία λίστας λειτουργούν με αναφορές. Μπορούν να υλοποιηθούν είτε με συνδεδεμένους πίνακες μέσω προτάσεων SQL (4η Περίπτωση) είτε από λίστες τιμών:

Αναφορές μέσο συνδεδεμένων πινάκων (προτάσεις SQL)

Αν θέλετε ένα πεδίο λίστας να εμφανίζει δεδομένα από ένα πίνακα βάσης δεδομένων ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον πίνακα στον οποίο βασίζεται η φόρμα μέσω κοινού πεδίου δεδομένων, το πεδίο σύνδεσης του πίνακα της φόρμας καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

Ο σύνδεσμος δημιουργείται με SQL Select, που, αν επιλέξατε "SQL" ή "Native SQL", ορίζεται στο Τύπος των περιεχομένων καταλόγου στο πεδίο Περιεχόμενο καταλόγου. Για παράδειγμα, ένας πίνακας "Orders" είναι συνδεδεμένος, στη τρέχουσα φόρμα ελέγχου και στη βάση δεδομένων ένας πίνακας "Customers" είναι συνδεδεμένος στον πίνακα "Orders". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πρόταση SQL όπως αυτή:

SELECT CustomerName, CustomorNo FROM Customers,

όπου "CustomerName" είναι το πεδίο δεδομένων από το συνδεδεμένο πίνακα "Customers" και "CustomerNo" είναι το πεδίο του πίνακα "Customers" το οποίο είναι συνδεδεμένο με το πεδίο του πίνακα φόρμας "Orders" που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

Αναφορές που χρησιμοποιούν λίστες τιμών

Στα πεδία λίστας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίστες τιμών. Οι λίστες τιμών είναι λίστες που καθορίζουν τις τιμές αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, το πεδίο ελέγχου της φόρμας δεν εμφανίζει κατευθείαν το περιεχόμενο ενός πεδίου βάσης δεδομένων, αλλά εμφανίζει τις τιμές που αντιστοιχίζονται στη λίστα τιμών.

Αν εργάζεστε με τιμές παραπομπής από μια λίστα τιμών, δεν βλέπετε τα περιεχόμενα του πεδίου δεδομένων της φόρμας που καθορίσατε στο Πεδίο δεδομένων, αλλά βλέπετε τις τιμές που έχουν αντιστοιχιστεί. Αν επιλέξατε "Λίστα τιμών" από την καρτέλα Δεδομένα στο Τύπος του περιεχομένου λίστας και αντιστοιχίσετε μια τιμή αναφοράς στις ορατές εγγραφές λίστας της φόρμας από τις Εγγραφές λιστών (το οποίο εισαγάγετε στην καρτέλα Γενικά), τότε οι τιμές παραπομπής συγκρίνονται με το περιεχόμενο δεδομένων του συγκεκριμένου πεδίου δεδομένων. Όταν μια τιμή αναφοράς, αντιστοιχεί στο περιεχόμενο ενός πεδίου δεδομένων, οι σχετικές καταχωρήσεις λίστας, εμφανίζονται στη φόρμα.

Περιεχόμενα του συνδεδεμένου κελιού

Επιλέξτε τον τρόπο της σύνδεσης ενός πεδίου λίστας με ένα συνδεδεμένο κελί σε ένα λογιστικό φύλλο

 1. Συνδεδεμένα περιεχόμενα: Συγχρονίστε τα περιεχόμενα κειμένου της επιλεγμένης καταχώρησης του πεδίου λίστας με τα περιεχόμενα του κελιού. Επιλέξτε "Η επιλεγμένη καταχώρηση"

 2. Θέση συνδεδεμένης επιλογής: Η θέση του μεμονωμένου επιλεγμένου αντικειμένου στο πεδίο λίστας συγχρονίζεται με την αριθμητική τιμή στο κελί. Επιλέξτε "Θέση της επιλεγμένς καταχώρησης"

Περιεχόμενο λίστας

Σε φόρμες βάσεων δεδομένων, καθορίζει την προέλευση δεδομένων για το περιεχόμενο λίστας του στοιχείου φόρμας. Το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό μιας λίστας τιμών για έγγραφα χωρίς σύνδεση με βάση δεδομένων.

Στην περίπτωση φορμών βάσεων δεδομένων, η προέλευση δεδομένων καθορίζει τις εγγραφές του πλαισίου καταλόγου ή σύνθετου πλαισίου. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο, έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων από το Περιεχόμενο καταλόγου, με την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα αυτά υπάρχουν στη βάση δεδομένων σας. Εδώ, παρέχονται όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα της βάσης δεδομένων για τον τύπο που έχετε επιλέξει στο Τύπο του περιεχομένου καταλόγου. Όταν έχετε επιλέξει, ως τύπο, τον "κατάλογο τιμών", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορές για φόρμες βάσεων δεδομένων. Όταν η εμφάνιση του πεδίου ελέγχου ελέγχεται από μία εντολή SQL, η πρόταση SQL θα εισαχθεί εδώ.

Παραδείγματα προτάσεων SQL:

Για πεδία λίστας, η πρόταση SQL μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:

SELECT field1, field2 FROM table,

Εδώ "table" είναι ο πίνακας του οποίου τα δεδομένα εμφανίζονται στη λίστα του πεδίου ελέγχου (πεδίο λίστας). "field1" είναι το πεδίο δεδομένων που καθορίζει τις ορατές εγγραφές της φόρμας, το περιεχόμενο εμφανίζεται στο πεδίο λίστας. "field2" είναι το πεδίο του πίνακα καταλόγου που συνδέεται με τον πίνακα φόρμας (πίνακας τιμών), μέσω του πεδίου που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων, όταν επιλεγεί η τιμή Δεσμευμένο πεδίο = 1.

Για πεδία συνδυασμού, η πρόταση SQL μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:

SELECT DISTINCT field FROM table,

Εδώ "field" ονομάζεται ένα πεδίο δεδομένων από τον πίνακα λίστας "table" του οποίου το περιεχόμενο εμφανίζεται στη λίστα του πεδίου συνδυασμού.

Λίστες τιμών για έγγραφα HTML

Σε φόρμες HTML, μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα τιμών, στο Περιεχόμενο λίστας. Για αυτόν το σκοπό, επιλέξτε " Λίστα τιμών " από τον Τύπο του περιεχομένου λίστας. Οι τιμές που καταχωρούνται εδώ δεν θα είναι ορατές στη φόρμα και χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχηση τιμών στις ορατές εγγραφές. Οι εγγραφές που πραγματοποιούνται στο Περιεχόμενο λίστας αντιστοιχούν στην ετικέτα HTML <OPTION VALUE=...>.

Κατά τη μεταφορά δεδομένων μιας επιλεγμένης εγγραφής από μια λίστα ή πεδίο συνδυασμού, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι τιμές που εμφανίζονται στη φόρμα, η οποία καταχωρήθηκε στην καρτέλα Γενικά στις Εγγραφές λιστών, όσο και η λίστα τιμών που καταχωρήθηκε στην καρτέλα Δεδομένα, στο Περιεχόμενο λίστας: Όταν στην επιλεγμένη θέση της λίστας τιμών (<OPTION VALUE=...>) βρίσκεται ένα (μη κενό) κείμενο, το κείμενο αυτό θα μεταβιβαστεί. Διαφορετικά, θα αποσταλεί το κείμενο που εμφανίζεται στο πεδίο ελέγχου (<OPTION>).

Όταν η λίστα τιμών πρόκειται να περιέχει μια κενή συμβολοσειρά, εισαγάγετε την τιμή "$$$empty$$$" στο Περιεχόμενο λίστας στην αντίστοιχη θέση (διάκριση κεφαλαίων/πεζών). Το LibreOffice μεταφράζει αυτήν την εισαγωγή ως κενή συμβολοσειρά και την εκχωρεί στην αντίστοιχη εγγραφή λίστας.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις συνδέσεις μεταξύ HTML, JavaScript και του LibreOffice πεδίου του Περιεχομένου καταλόγου με ένα πεδίο καταλόγου που ονομάζεται "ListBox1". Στην περίπτωση αυτή, ο όρος "Item" προσδιορίζει μια εγγραφή καταλόγου που είναι ορατή στη φόρμα:

Ετικέτα HTML

JavaScript

Εγγραφή στη λίστα τιμών του πεδίου ελέγχου (Περιεχόμενο λίστας)

Σταλθέντα δεδομένα

<OPTION>Αντικείμενο

Δεν είναι δυνατή

""

η ορατή εγγραφή λίστας ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="Value">Αντικείμενο

Πεδίο λίστας1.επιλογές[0].τιμή="Τιμή"

"Τιμή"

Η τιμή που αντιστοιχίζεται στην εγγραφή λίστας ("ListBox1=Value")

<OPTION VALUE="">Αντικείμενο

Πεδίο λίστας1.επιλογές[0].τιμή=""

"$$$empty$$$"

Μία κενή συμβολοσειρά ("Πεδίο Λίστας1=")


Προτεινόμενο φίλτρο

Όσο σχεδιάζετε τη φόρμα σας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα "Προτεινόμενο φίλτρο" για κάθε πλαίσιο κειμένου στην καρτέλα Δεδομένα του αντίστοιχου διαλόγου Ιδιότητες. Σε επόμενες αναζητήσεις στην κατάσταση λειτουργίας φίλτρου, μπορείτε να επιλέξετε από όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα πεδία. Το περιεχόμενο των πεδίων μπορεί στη συνέχεια να επιλεχτεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της αυτόματης συμπλήρωσης. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η λειτουργία απαιτεί περισσότερη μνήμη και χρόνο, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ.

Συνδεδεμένο κελί

Καθορίζει την αναφορά σε ένα συνδεδεμένο κελί σε ένα λογιστικό φύλλο. Η κατάσταση ζωντανής σύνδεσης ή τα περιεχόμενα του ελέγχου συνδέονται με τα περιεχόμενα του κελιού. Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα πεδία ελέγχων και τον αντίστοιχο τύπο σύνδεσής τους:

Πεδίο σήμανσης με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Επιλέξτε το πεδίο σήμανσης

Εισάγεται ΑΛΗΘΕΣ στο συνδεδεμένο κελί

Απενεργοποιείστε το πεδίο σήμανσης

Εισάγεται FALSE στο συνδεδεμένο κελί

Το πεδίο σήμανσης τριπλής κατάστασης είναι ρυθμισμένο σε "ακαθόριστη" κατάσταση

Εισάγεται #NV στο συνδεδεμένο κελί

Εισάγετε έναν αριθμό ή έναν τύπο που επιστρέφει έναν αριθμό στο συνδεδεμένο κελί

Αν η τιμή που έχει εισαχθεί είναι ΑΛΗΘΗΣ ή όχι 0 : Το πεδίο σήμανσης ενεργοποιείται
Αν η τιμή που έχει εισαχθεί είναι ΨΕΥΔΗΣ ή 0 : Το πεδίο σήμανσης απενεργοποιείται.

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί, ή εισάγετε κείμενο, ή εισάγετε έναν τύπο που επιστρέφει κείμενο ή ένα σφάλμα

Το πεδίο σήμανσης ρυθμίζεται σε "ακαθόριστη" κατάσταση αν είναι πεδίο σήμανσης τριπλής κατάστασης, αλλιώς το πεδίο σήμανσης απενεργοποιείται.

Επιλέξτε το πεδίο. Το πεδίο τιμής αναφοράς περιλαμβάνει κείμενο.

Το κείμενο από το πεδίο τιμής αναφοράς αντιγράφεται στο κελί.

Απενεργοποιήστε το πεδίο. Το πεδίο τιμής αναφοράς περιλαμβάνει κείμενο.

Μία κενή συμβολοσειρά αντιγράφεται στο κελί.

Το πεδίο τιμής αναφοράς περιλαμβάνει κείμενο. Εισάγετε το ίδιο κείμενο στο κελί.

Το πεδίο σήμανσης επιλέγεται.

Το πεδίο τιμής αναφοράς περιλαμβάνει κείμενο. Εισάγετε άλλο κείμενο στο κελί.

Το πεδίο σήμανσης απενεργοποιείται.


Πεδίο επιλογής (κουμπί επιλογών radio) με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Επιλέξτε το κουμπί επιλογών

Εισάγεται ΑΛΗΘΕΣ στο συνδεδεμένο κελί

Το κουμπί επιλογών απενεργοποιείται όταν επιλεχτεί ένα άλλο πεδίο επιλογής

Εισάγεται FALSE στο συνδεδεμένο κελί

Εισάγετε έναν αριθμό ή έναν τύπο που επιστρέφει έναν αριθμό στο συνδεδεμένο κελί

Αν η τιμή που έχει εισαχθεί είναι ΑΛΗΘΗΣ ή όχι 0: Το κουμπί επιλογών επιλέγεται
Αν η τιμή που έχει εισαχθεί είναι ΨΕΥΔΗΣ ή 0: Το κουμπί επιλογών απενεργοποιείται

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί, ή εισάγετε κείμενο, ή εισάγετε έναν τύπο που επιστρέφει κείμενο ή ένα σφάλμα

Το κουμπί επιλογών απενεργοποιείται

Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογών. Το πεδίο τιμής αναφοράς περιλαμβάνει κείμενο.

Το κείμενο από το πεδίο τιμής αναφοράς αντιγράφεται στο κελί.

Κάντε κλικ σε ένα άλλο πεδίο επιλογής της ίδιας ομάδας. Το πεδίο τιμής αναφοράς περιλαμβάνει κείμενο.

Μία κενή συμβολοσειρά αντιγράφεται στο κελί.

Το πεδίο τιμής αναφοράς περιλαμβάνει κείμενο. Εισάγετε το ίδιο κείμενο στο κελί.

Το κουμπί επιλογών επιλέγεται.

Το πεδίο τιμής αναφοράς περιλαμβάνει κείμενο. Εισάγετε άλλο κείμενο στο κελί.

Το πεδίο επιλογής καθαρίζεται.


Πεδίο κειμένου με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Εισάγετε κείμενο στο πεδίο κειμένου.

Το κείμενο αντιγράφεται στο συνδεδεμένο κελί

Καθαρίστε το πεδίο κειμένου

Το συνδεδεμένο κελί καθαρίζεται

Εισάγετε κείμενο ή αριθμό στο συνδεδεμένο κελί

Το κείμενο ή ο αριθμός αντιγράφεται στο πεδίο κειμένου

Εισάγετε έναν τύπο στο συνδεδεμένο κελί

Το αποτέλεσμα του τύπου αντιγράφεται στο πεδίο κειμένου

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί

Το πεδίο κειμένου καθαρίστηκε


Αριθμητικό πεδίο και μορφοποιημένο πεδίο με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Εισάγετε έναν αριθμό στο πεδίο

Ο αριθμός αντιγράφεται στο συνδεδεμένο κελί

Καθαρίστε το πεδίο

Η τιμή 0 έχει τοποθετηθεί στο συνδεδεμένο κελί

Εισάγετε έναν αριθμό ή έναν τύπο που επιστρέφει έναν αριθμό στο συνδεδεμένο κελί

Ο αριθμός έχει αντιγραφεί στο πεδίο

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί, ή εισάγετε κείμενο, ή εισάγετε έναν τύπο που επιστρέφει κείμενο ή ένα σφάλμα

Η τιμή 0 έχει τοποθετηθεί στο συνδεδεμένο κελί


Πεδίο λίστας με συνδεδεμένο κελί

Τα πεδία λίστας υποστηρίζουν δύο διαφορετικές καταστάσεις σύνδεσης, βλέπε την ιδιότητα "Περιεχόμενα του συνδεδεμένου κελιού".

 1. Συνδεδεμένα περιεχόμενα: Συνγχρονίστε τα περιεχόμενα κειμένου του επιλεγμένου πεδίου λίστας με τα περιεχόμενα του κελιού.

 2. Θέση της συνδεδεμένης επιλογής: Η θέση του μεμονωμένου επιλεγμένου αντικειμένου στο πεδίο καταλόγου είναι συγχρονισμένη με την αριθμητική τιμή στο κελί.

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Επιλέξτε ένα μεμονωμένο αντικείμενο από τη λίστα

Τα περιεχόμενα είναι συνδεδεμένα: Το κείμενο του αντικειμένου είναι αντιγραμμένο στο συνδεδεμένο κελί.

Η επιλογή είναι συνδεδεμένη: Η θέση του επιλεγμένου αντικειμένου είναι αντιγραμμένη μέσα στο συνδεδεμένο κελί. Παραδείγματος χάριν, εάν το τρίτο αντικείμενο έχει επιλεχθεί, το νούμερο 3 θα αντιγραφεί.

Επιλέξτε αρκετά αντικείμενα από τη λίστα

Εισάγεται #NV στο συνδεδεμένο κελί

Αποεπιλέξατε όλα τα αντικείμενα της λίστας

Τα περιεχόμενα είναι συνδεδεμένα: Το συνδεδεμένο κελί διαγράφεται

Η επιλογή είναι συνδεδεμένη: Η τιμή 0 εισάγεται στο συνδεδεμένο κελί

Εισάγετε κείμενο ή έναν αριθμό στο συνδεδεμένο κελί

Τα περιεχόμενα έχουν συνδεθεί: Βρείτε και επιλέξτε ένα ίσο αντικείμενο λίστας

Η επιλογή έχει συνδεθεί: Το αντικείμενο της λίστας στην συγκεκριμένη θέση (ξεκινώντας από το νούμερο 1 για το πρώτο αντικείμενο) επιλέγεται. Εάν δεν βρεθεί, όλα τα αντικείμενα αποεπιλέγονται.

Εισάγετε έναν τύπο στο συνδεδεμένο κελί

Βρείτε και επιλέξτε ένα αντικείμενο από την λίστα το οποίο ταιριάζει με το αποτέλεσμα του τύπου και με την κατάσταση σύνδεσης

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί

Αποεπιλέξατε όλα τα αντικείμενα στο πεδίο λίστας

Αλλάξτε τα περιεχόμενα της περιοχής της λίστας προέλευσης

Τα αντικείμενα του πεδίου καταλόγου αναβαθμίζονται με βάση την αλλαγή. Η επιλογή διατηρείται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση του συνδεδεμένου κελιού.


Πεδίο συνδυασμού με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Εισάγετε ένα κείμενο στο πεδίο επεξεργασίας του πεδίου συνδυασμού, ή επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα κάθετης κύλισης

Το κείμενο αντιγράφεται στο συνδεδεμένο κελί

Διαγράψτε το πεδίο επεξεργασίας του πεδίου συνδυασμού

Το συνδεδεμένο κελί καθαρίζεται

Εισάγετε κείμενο ή έναν αριθμό στο συνδεδεμένο κελί

Κείμενο ή αριθμός αντιγράφεται στο πεδίο επεξεργασίας του πεδίου συνδυασμού

Εισάγετε έναν τύπο στο συνδεδεμένο κελί

Το αποτέλεσμα του τύπου έχει αντιγραφεί στο επεξεργασμένο πεδίο του πεδίου συνδυασμού

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί

Το πεδίο επεξεργασίας του πεδίου συνδυασμού διαγράφεται

Αλλάξτε τα περιεχόμενα της περιοχής της λίστας προέλευσης

Τα αντικείμενα της λίστας κάθετης κύλισης αναβαθμίζονται με βάση την αλλαγή. Το πεδίο επεξεργασίας του πεδίου συνδυασμού και το συνδεδεμένο κελί δεν αλλάζουν.


Τιμή αναφοράς (απενεργοποιημένο)

Πεδία σήμανσης και κουμπιά επιλογών σε λογιστικά φύλλα μπορούν να δεσμευτούν σε κελιά στο τρέχον έγγραφο. Εάν το πεδίο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, η τιμή που εισάγετε ως Τιμή αναφοράς (ενεργοποιημένο) αντιγράφεται στο κελί. Αν το πεδίο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, η τιμή από την Τιμή αναφοράς (απενεργοποιημένο) αντιγράφεται στο κελί.

Τιμή αναφοράς (ενεργοποιημένο)

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια τιμή αναφοράς σε κουμπιά επιλογών και πεδία σήμανσης. Η τιμή αναφοράς θα μεταβιβασθεί στον εξυπηρετητή όταν στέλνετε η Web φόρμα. Με φόρμες βάσης δεδομένων, η τιμή που θα εισαχθεί εδώ θα γραφτεί στη βάση δεδομένων που αντιστοιχεί στο πεδίο ελέγχου.

Τιμές αναφοράς για φόρμες Web

Οι τιμές αναφοράς είναι χρήσιμες όταν σχεδιάζετε μια φόρμα Web και οι πληροφορίες για την κατάσταση του πεδίου ελέγχου πρόκειται να διαβιβαστούν σε κάποιο εξυπηρετητή. Αν ο χρήστης κάνει κλικ στο πεδίο ελέγχου, η αντίστοιχη τιμή αναφοράς αποστέλλεται στον εξυπηρετητή.

Για παράδειγμα, αν έχετε δύο πεδία ελέγχου για τις επιλογές "θηλυκό" και "αρσενικό", και αντιστοιχίσετε την τιμή 1 στο πεδίο "θηλυκό" και την τιμή 2 στο πεδίο "αρσενικό", η τιμή 1 μεταδίδεται στον εξυπηρετητή αν κάποιος χρήστης πατήσει στο πεδίο "θηλυκό" και η τιμή 2 αποστέλλεται αν πατήσει στο πεδίο "αρσενικό".

Τιμές αναφοράς για φόρμες βάσεων δεδομένων

Στις φόρμες βάσεων δεδομένων, μπορείτε επίσης να χαρακτηρίσετε την κατάσταση μιας επιλογής ή ενός πεδίου σήμανσης μέσω μιας τιμής αναφοράς, αποθηκεύοντάς τη στη βάση δεδομένων. Αν έχετε ορίσει ένα σύνολο τριών επιλογών, για παράδειγμα "σε εξέλιξη", "ολοκληρώθηκε", και "επανάληψη υποβολής", μαζί με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς, "ToDo", "OK" και "RS", αυτές οι τιμές αναφοράς εμφανίζονται στη βάση δεδομένων αν κάποιος πατήσει στην αντίστοιχη επιλογή.

Τύπος του περιεχομένου λίστας

Καθορίζει τα δεδομένα που θα γεμίσουν τους καταλόγους σε πλαίσια καταλόγων και σύνθετα πλαίσια.

Με την επιλογή "Λίστα τιμών", όλες οι εγγραφές που εισάγετε στο πεδίο Εγγραφές λιστών της καρτέλας Γενικά, εμφανίζονται στο πεδίο ελέγχου. Στις φόρμες βάσεων δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τιμές αναφοράς (δείτε την ενότητα Αναφορές χρησιμοποιώντας λίστες τιμών).

Αν το περιεχόμενο του πεδίου ελέγχου διαβάζεται από μία βάση δεδομένων, μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο της προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τις άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, εδώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πίνακες και ερωτήματα.