Ειδικές Συμβουλές για τα Στοιχεία ελέγχου Πίνακα

Μπορείτε να ορίσετε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα για να εμφανίσετε τις εγγραφές όπως θέλετε. Με άλλα λόγια, μπορείτε να καθορίσετε πεδία δεδομένων για εμφάνιση ή επεξεργασία δεδομένων όπως σε μία φόρμα βάσεων δεδομένων.

Τα ακόλουθα πεδία είναι πιθανά σε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα: κείμενο, ημερομηνία, χρόνος και πεδίο νομίσματος, αριθμητικό πεδίο, πεδίο μοτίβου, πεδίο σήμανσης και πεδίο συνδυασμού. Στην περίπτωση των συνδυασμένων πεδίων ημερομηνία/χρόνος, δημιουργούνται αυτόματα δύο στήλες.

Ο αριθμός των επιλεγμένων γραμμών, αν υπάρχουν, βρίσκεται σε παρενθέσεις, μετά το συνολικό αριθμό εγγραφών.

Για να εισαγάγετε στήλες σε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα, κάντε κλικ στην κεφαλίδα και εμφανίστε το μενού περιβάλλοντος. Εδώ, είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω εντολών:

Εισαγωγή στήλης

Καλεί ένα υπομενού για να επιλέξετε ένα πεδίο δεδομένων, το οποίο θα εισαχθεί στο πεδίο ελέγχου πίνακα.

Προσαρμόστε τον πεδίο ελέγχου πίνακα χρησιμοποιώντας τη μετακίνηση και απόθεση: Ανοίξτε τον εξυπηρετητή της βάσης προέλευσης δεδομένων και σύρετε τα επιθυμητά πεδία έξω από τον εξυπηρετητή της βάσης προέλευσης δεδομένων και μέσα στις κεφαλίδες των στηλών του πεδίου ελέγχου πίνακα. Δημιουργείται μία προδιαμορφωμένη στήλη.

Αντικατάσταση με

Ανοίγει ένα υπομενού για να επιλέξετε ένα πεδίο δεδομένων που θα αντικαταστήσει το επιλεγμένο πεδίο δεδομένων στο πεδίο ελέγχου πίνακα.

Διαγραφή στήλης

Διαγράφει την τρέχουσα επιλεγμένη στήλη.

Στήλη

Ανοίγει το παράθυρο ιδιοτήτων της επιλεγμένης στήλης.

Απόκρυψη στηλών

Κρύβει την επιλεγμένη στήλη.Οι ιδιότητές της δεν αλλάζουν.

Εμφάνιση στηλών

Εμφανίζει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανιστούν ξανά. Για να εμφανίσετε μόνο μια στήλη, πατήστε το όνομα της στήλης. Μπορείτε να δείτε μόνο τις 16 πρώτες κρυφές στήλες. Εάν είναι περισσότερες οι κρυφές στήλες, διαλέξτε την εντολή περισσότερα για να ανοίξετε τον διάλογο Εμφάνιση στηλών.

Περισσότερα

Ανοίγει τον διάλογο Εμφάνιση Στηλών.

Στον διάλογο Εμφάνιση στηλών μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανιστούν. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο για να επιλέξετε πολλές καταχωρίσεις.

Όλες

Επιλέξτε Όλες εάν θέλετε να εμφανιστούν όλες οι στήλες.

Έλεγχος Πινάκων μόνο με το πληκτρολόγιο

Αν αξιοποιείτε μόνο το πληκτρολόγιο για να μεταβείτε στα διάφορα πεδία ελέγχου που είναι μέσα στο έγγραφό σας, θα βρείτε μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τους άλλους τύπους των πεδίων ελέγχου: Το πλήκτρο Tab δεν μεταφέρει τον δρομέα στο επόμενο στοιχείο ελέγχου, αλλά τον μεταφέρει στην επόμενη στήλη που βρίσκεται μέσα στο πεδίο ελέγχου πίνακα. Πατήστε τα +Tab για να μεταφερθείτε στο επόμενο στοιχείο ελέγχου, ή πατήστε τα Shift++Tab για να μεταφερθείτε στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου.

Για να εισέλθετε, μόνο με το πληκτρολόγιο, στην κατάσταση επεξεργασίας των αντικειμένων ελέγχου Πίνακα:

Το έγγραφο φόρμας πρέπει να είναι σε κατάσταση σχεδιασμού.

  1. Πατήστε +F6 για να επιλέξετε το έγγραφο.

  2. Πατήστε Shift+F4 για να επιλέξετε το πρώτο στοιχείο ελέγχου. Αν το Πεδίο Ελέγχου Πίνακα δεν είναι το πρώτο στοιχεία, πατήστε Tab μέχρι να το επιλέξετε.

  3. Πατήστε Enter για να μπείτε στην κατάσταση επεξεργασίας. Οι λαβές εμφανίζονται πιο μακριά από το πλαίσιο του πεδίου ελέγχου.

  4. Στην κατάσταση επεξεργασίας, πατώντας Shift+F10, μπορείτε να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος της επεξεργασίας.

  5. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε στήλες, πατήστε Shift+Space για να εισέλθετε στην κατάσταση επεξεργασίας της στήλης. Τώρα μπορείτε να επανακαθορίσετε τη σειρά των στηλών με τα πλήκτρα +Βέλη. Το πλήκτρο Delete διαγράφει την τρέχουσα στήλη.

  6. Πατήστε το πλήκτρο Escape για να βγείτε από τη κατάσταση επεξεργασίας.