Εξαγωγή ως PDF

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο με την φορητή μορφή εγγράφου (PDF) έκδοσης 1.4. Ένα αρχείο PDF μπορεί να προβληθεί και να εκτυπωθεί σε οποιαδήποτε λειτουργικό με άθικτη την αρχική μορφοποίησή του, υπό τον όρο ότι το λογισμικό που το υποστηρίζει έχει εγκατασταθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF

Icon

Άμεση εξαγωγή σε PDF


Γενική καρτέλα

Περιοχή

Ρυθμίζει τις επιλογές εξαγωγής για τις σελίδες που περιλαμβάνονται στο αρχείο PDF.

Όλα

Εξάγει όλες τις καθορισμένες περιοχές εκτύπωσης. Αν δεν έχει καθοριστεί περιοχή εκτύπωσης, εξάγει ολόκληρο το έγγραφο.

Σελίδες

Εξάγει τις σελίδες που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο.

Για να εξάγετε μια σειρά σελίδων, χρησιμοποιήστε την μορφή 3-6. Για αν εξάγετε μονές σελίδες, χρησιμοποιήστε την μορφή 7;9;11. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξάγετε ένα συνδυασμό από σειρές σελίδων και μονές σελίδες, χρησιμοποιώντας μία μορφή όπως 3-6;8;10;12.

Επιλογή

Εξάγει την τρέχουσα επιλογή.

Εικόνες

Ρυθμίζει τις επιλογές εξαγωγής PDF για τις εικόνες μέσα στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο σημείωσης

Εικόνες EPS με ενσωματωμένη προεπισκόπηση εξάγονται μόνο ως προεπισκοπήσεις. Εικόνες EPS χωρίς ενσωματωμένη προεπισκόπηση εξάγονται σαν άδειες υποδηλώσεις.


Συμπίεση χωρίς απώλειες

Επιλέγει μία συμπίεση εικόνων χωρίς απώλειες. Όλα τα εικονοστοιχεία διατηρούνται.

Συμπίεση JPEG

Επιλέγει συμπίεση εικόνων JPEG. Με ένα επίπεδο υψηλής ποιότητας, σχεδόν όλα τα εικονοστοιχεία διατηρούνται. Με ένα επίπεδο χαμηλής ποιότητας, μερικά εικονοστοιχεία χάνονται και ατέλειες εμφανίζονται, αλλά τα μεγέθη των αρχείων μειώνονται.

Ποιότητα

Εισάγετε το επίπεδο ποιότητας για μία συμπίεση JPEG.

Μείωση ανάλυσης εικόνας

Επιλέγει την επαναδειγματοληψία ή να τη συρρίκνωση των εικόνων σε έναν μικρότερο αριθμό εικονοστοιχείων ανά ίντσα.

Επιλέξτε την ανάλυση που προορίζεται για τις εικόνες.

Γενικά

Ρυθμίζει γενικές επιλογές εξαγωγής PDF.

Υβριδικό PDF (ενσωμάτωση αρχείου ODF)

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την εξαγωγή του εγγράφου ως αρχείου .pdf που περιέχει δύο τύπους αρχείου: PDF και ODF. Σε προβολείς PDF συμπεριφέρεται ως κανονικό αρχείο .pdf και παραμένει πλήρως επεξεργάσιμο στο LibreOffice.

Αρχειοθήκη PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Μετατρέπει στη μορφή ενός PDF/A-1a. Αυτό ορίζεται ως μια μορφή αρχείου ηλεκτρονικού εγγράφου για τη μακροπρόθεσμη διατήρησή του. Όλες οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν στο έγγραφο προέλευσης θα ενσωματωθούν στο παραχθέν αρχείο PDF. Οι ετικέττες PDF θα γραφτούν.

PDF με ετικέτα (προσθήκη δομής εγγράφου)

Επιλέγει να γράψει ετικέτες PDF. Αυτό μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του αρχείου κατά πολύ.

Το PDF με ετικέττα περιέχει πληροφορίες για τη δομή των περιεχομένων του εγγράφου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει ώστε να εμφανίσετε το έγγραφο σε συσκευές με διαφορετικές οθόνες, και ενώ γίνεται χρήση του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης.

Εξαγωγή Σελιδοδεικτών

Επιλέγει να εξάγει σελιδοδείκτες από έγγραφα Writer ως σελιδοδείκτες PDF. Οι σελιδοδείκτες δημιουργούνται για όλες τις διαρθρωμένες παραγράφους (Εργαλεία - Αρίθμηση Κεφαλαίων) και για όλες τις καταχωρήσεις των πινάκων περιεχομένων για τους οποίους προσθέσατε υπερσυνδέσμους στο έγγραφο προέλευσης.

Εξαγωγή σχολίων

Επιλογή για εξαγωγή σχολίων σε έγγραφα Writer και του Calc ως σημειώσεις PDF.

Για να εξάγετε σχόλια εγγράφων του Writer όπως εμφανίζονται στο LibreOffice, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Εκτύπωση και επιλέξτε την επιλογή Στα περιθώρια στην περιοχή Σχόλια. Οι εξαγόμενες σελίδες θα κλιμακωθούν προς τα κάτω και τα σχόλια θα τοποθετηθούν στα περιθώριά τους.

Δημιουργία φόρμας PDF

Επιλέξτε να δημιουργήσετε μία φόρμα PDF. Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί από τον χρήστη του εγγράφου PDF.

Μορφή υποβολής

Επιλέξτε τη μορφή των υποβαλλόμενων φορμών μέσα από το αρχείο PDF.

Επιλέξτε την μορφή των στοιχείων που θα λάβετε από τον χρήστη υποβολής : FDF (Μορφή Δεδομένων Φόρμας), PDF, HTML, ή XML.

Αυτή η ρύθμιση αγνοεί την ιδιοκτησία ελέγχου URL που θέτετε στο έγγραφο.

Επιτρέπονται διπλά ονόματα πεδίων

Επιτρέπει τη χρήση του ίδιου ονόματος πεδίου για πολλαπλά πεδία στο δημιουργούμενο αρχείο PDF. Εάν απενεργοποιηθεί, τα ονόματα πεδίων θα εξαχθούν χρησιμοποιώντας δημιουργούμενα μοναδικά ονόματα.

Εξαγωγή κενών σελίδων που εισήχθησαν αυτόματα

Άν είναι ενεργοποιημένο, οι αυτόματα εισηγμένες κενές σελίδες εξάγονται στο αρχείο pdf . Αυτό είναι το βέλτιστο αν εκτυπώνετε το αρχείο pdf και από τις δύο πλευρές. Παραδείγματος χάρη: Σε ένα βιβλίο η τεχνοτροπία παραγράφου ενός κεφαλαίου ορίζεται να ξεκινάει πάντα με μια σελίδα με μονό αριθμό. Αν το προηγούμενο κεφάλαιο τελειώνει σε μία σελίδα με μονό αριθμό, το LibreOffice εισάγει μία κενή σελίδα με ζυγό αριθμό. Αυτή η επιλογή ελέγχει αν θα εξαχθεί αυτή η σελίδα με ζυγό αριθμό ή όχι.

Χρήση XObjects αναφοράς

Αυτή η επιλογή επηρεάζει το πώς εξάγονται πίσω στο PDF οι εικόνες PDF. Όταν αυτή η επιλογή είναι ανενεργή, τότε η πρώτη σελίδα των δεδομένων PDF περιλαμβάνεται στην έξοδο. Η εξαγωγή PDF συγχωνεύει τις χρησιμοποιούμενες εικόνες, γραμματοσειρές και άλλους πόρους κατά την εξαγωγή. Αυτή είναι μια σύνθετη λειτουργία, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να ιδωθεί σε διάφορα προγράμματα προβολής. Όταν η επιλογή είναι ενεργή, τότε χρησιμοποιείται η επισήμανση αναφοράς XObject: αυτή είναι μια απλή λειτουργία, αλλά τα προγράμματα προβολής πρέπει να υποστηρίζουν την εμφάνιση εικόνων διανυσμάτων αυτής της επισήμανσης. Αλλιώς, εμφανίζεται μια εναλλακτική ψηφιογραφία στο πρόγραμμα προβολής.

Καρτέλα αρχικής προβολής

Ταμπλό

Μόνο η σελίδα

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αχείο PDF που εμφανίζει μόνο τα περιεχόμενα της σελίδας.

Σελιδοδείκτες και σελίδα

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF το οποίο δείχνει μία παλέτα σελιδοδεικτών και τα περιεχόμενα της σελίδας.

Μικρογραφίες και σελίδα

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που δείχνει μία παλέτα μικρογραφιών και τα περιεχόμενα του αρχείου.

Άνοιγμα σε σελίδα

Επιλέξτε να εμφανιστεί η τρέχουσα σελίδα όταν ο αναγνώστης ανοίγει το αρχείο PDF.

Μεγέθυνση

Προεπιλογή

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που δείχνει τα περιεχόμενα της σελίδας χωρίς μεγέθυνση. Εάν το λογισμικό του αναγνώστη είναι διαμορφωμένο να χρησιμοποιεί έναν προεπιλεγμένο συντελεστή μεγέθυνσης, η σελίδα εμφανίζεται με αυτόν τον συντελεστή μεγέθυνσης.

Προσαρμογή στο παράθυρο

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που εμφανίζει τη σελίδα μεγενθυμένη ώστε να προσαρμόζεται ολοκληρωτικά στο παράθυρο του χρήστη.

Προσαρμογή πλάτους

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που εμφανίζει τη σελίδα εστιασμένη ώστε να προσαρμοστεί στο πλάτος του παραθύρου του αναγνώστη.

Προσαρμογή σε ορατό

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF το οποίο εμφανίζει το κείμενο και τα γραφικά στην σελίδα με μεγέθυνση ώστε να προσαρμόζονται στο πλάτος του παραθύρου του αναγνώστη.

Παράγοντας κλίμακας

Επιλέξτε ένα δοσμένο συντελεστή εστίασης όταν ο αναγνώστης ανοίγει το αρχείο PDF.

Διάταξη σελίδας

Προεπιλογή

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που δείχνει τις σελίδες με βάση της ρύθμισης διάταξης του λογισμικού του αναγνώστη.

Μονή σελίδα

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF το οποίο εμφανίζει μία σελίδα κάθε φορά.

Συνεχής

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που εμφανίζει τις σελίδες σε μια συνεχόμενη κάθετη στήλη.

Συνεχόμενες αντικρυστά

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF το οποίο εμφανίζει σελίδες τη μία δίπλα στην άλλη σε μία συνεχόμενη στήλη. Για περισσότερες από δύο σελίδες, η πρώτη σελίδα εμφανίζεται στα δεξιά.

Η πρώτη σελίδα βρίσκεται στα αριστερά

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που εμφανίζει τις σελίδες δίπλα δίπλα σε συνεχή στήλη. Για περισσότερες από δύο σελίδες, η πρώτη σελίδα εμφανίζεται αριστερά. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για σύνθετη διάταξη κειμένου στο Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες στο πλαίσιο διαλόγου επιλογών.

Καρτέλα διεπαφής χρήστη

Επιλογές παραθύρου

Αλλαγή μεγέθους παραθύρου στην αρχική σελίδα

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αχείο PDF που εμφανίζει μόνο τα περιεχόμενα της σελίδας.

Κεντράρισμα παραθύρου στην οθόνη

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF το οποίο εμφανίζεται σε ένα παράθυρο ανάγνωσης στο κέντρο της οθόνης.

Άνοιγμα εγγράφου σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF το οποίο εμφανίζεται σε ένα παράθυρο ανάγνωσης σε πλήρη οθόνη μπροστά από κάθε άλλο παράθυρο.

Εμφάνιση τίτλου εγγράφου

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF, το οποίο εμφανίζεται με τον τίτλο του εγγράφου στη γραμμή τίτλου του αναγνώστη.

Επιλογές περιβάλλοντος χρήσης

Απόκρυψη της γραμμής μενού

Επιλέξτε να αποκρύψετε τη γραμμή μενού του αναγνώστη όταν το έγγραφο είναι ενεργό.

Απόκρυψη της γραμμής εργαλείων

Επιλέξτε να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων του αναγνώστη όταν το έγγραφο είναι ενεργό.

Απόκρυψη των πεδίων ελέγχων παραθύρου

Επιλέξτε να αποκρύψετε τα πεδία ελέγχου του αναγνώστη όταν το έγγραφο είναι ενεργό.

Μεταβάσεις

Χρήση εφέ αλλαγής διαφανειών

Επιλέγει να εξάγει τα εφέ αλλαγής διαφανειών του Impress στα αντίστοιχα εφέ PDF.

Σελιδοδείκτες

Όλα τα επίπεδα σελιδοδεικτών

Επιλέξτε να εμφανίσετε όλα τα επίπεδα σελιδοδεικτών όταν ο αναγνώστης ανοίγει το αρχείο PDF.

Ορατά επίπεδα σελιδοδεικτών

Επιλέξτε να εμφανίσετε τα επίπεδα σελιδοδεικτών μέχρι το επιλεγμένο επίπεδο όταν ο αναγνώστης ανοίγει το αρχείο PDF.

Καρτέλα συνδέσμων

Καθορίστε τον τρόπο εξαγωγής σελιδοδεικτών και υπερσυνδέσμων στο έγγραφό σας.

Εξαγωγή σελιδοδεικτών ως προορισμοί με όνομα

Οι σελιδοδείκτες (προορισμοί παραπομπών) σε αρχεία PDF μπορούν να οριστούν ως ορθογώνιες περιοχές. Επιπλέον, οι σελιδοδείκτες σε ονομασμένα αντικείμενα μπορούν να οριστούν από τα ονόματά τους. Ενεργοποιήστε το πεδίο ελέγχου για να εξάγετε τα ονόματα των αντικειμένων στο έγγραφό σας ως έγκυρους προορισμούς σελιδοδεικτών. Αυτό σας επιτρέπει να συνδεθείτε με αυτά τα αντικείμενα με το όνομα από άλλα έγγραφα.

Μετατροπή παραπομπών εγγράφων σε προορισμούς PDF

Ενεργοποιήστε αυτό το πεδίο ελέγχου για να μετατρέπετε τa URL που παραπέμπουν σε άλλα αρχεία ODF σε αρχεία PDF με το ίδιο όνομα. Στην παραπομπή των URL οι επεκτάσεις .odt, .odp, .ods, .odg, και .odm μετατρέπονται στην επέκταση .pdf.

Εξαγωγή URL σχετικών με το σύστημα αρχείων

Ενεργοποιήστε αυτό το πεδίο ελέγχου για να εξάγετε URL σε άλλα έγγραφα ως σχετικά URL στο σύστημα αρχείων. Δείτε τις "σχετικοί υπερσύνδεσμοι" στη Βοήθεια.

Δεσμοί ανάμεσα στα έγγραφα

Καθορίστε τον τρόπο διαχείρισης υπερσυνδέσμων από το PDF αρχείο σας σε άλλα αρχεία.

Προεπιλεγμένη λειτουργία

Οι συνδέσεις από το PDF έγγραφο σας σε άλλα έγγραφα θα αντιμετωπιστούν όπως έχει καθοριστεί στο λειτουργικό σας σύστημα.

Άνοιγμα με εφαρμογή ανάγνωσης PDF

Οι δεσμοί ανάμεσα στα έγγραφα ανοίγουν με την εφαρμογή ανάγνωσης PDF που εμφανίζει το έγγραφο τη στιγμή αυτή. Η εφαρμογή ανάγνωσης PDF πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το συγκεκριμένο τύπο αρχείου μέσα στον υπερσύνδεσμο.

Άνοιγμα με τον περιηγητή διαδικτύου

Οι δεσμοί ανάμεσα στα έγγραφα ανοίγουν με τον περιηγητή διαδικτύου. Ο περιηγητής διαδικτύου πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το συγκεκριμένο τύπο αρχείου μέσα στον υπερσύνδεσμο.

Καρτέλα ασφάλειας

Ορισμός κωδικών πρόσβασης

Κλικ για να ανοίξετε έναν διάλογο όπου εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης.

Μπορείτε να καθορίσετε έναν απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης για να προβάλετε το PDF. Μπορείτε να εισάγετε έναν προαιρετικό κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στο άτομο που προβάλλει το PDF να επεξεργαστεί και/ή να εκτυπώσει το έγγραφο.

Εκτύπωση

Δεν επιτρέπεται

Η εκτύπωση του αρχείου δεν επιτρέπεται.

Χαμηλή ανάλυση (150 dpi)

Το έγγραφο μπορεί να τυπωθεί μόνο με χαμηλή ανάλυση (150 dpi). Αυτή η ρύθμιση δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από όλους τους αναγνώστες PDF.

Υψηλή ανάλυση

Το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί σε υψηλή ανάλυση.

Αλλαγές

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο περιεχόμενο.

Εισαγωγή, διαγραφή, και περιστροφή σελίδων

Επιτρέπεται μόνο να εισάγετε, να διαγράψετε και να περιστρέψετε σελίδες.

Συμπλήρωση σε πεδία φόρμας

Επιτρέπεται μόνο η συμπλήρωση πεδίων φόρμας.

Σχολιασμός, συμπλήρωση σε πεδία φόρμας

Επιτρέπεται μόνο ο σχολιασμός και η συμπλήρωση των πεδίων φόρμας.

Οτιδήποτε εκτός από εξαγωγή σελίδων

Όλες οι αλλαγές επιτρέπονται, εκτός από την εξαγωγή σελίδων.

Ενεργοποίηση αντιγραφής περιεχομένου

Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την αντιγραφή του περιεχομένου στο πρόχειρο.

Ενεργοποίηση πρόσβασης κειμένου για τα εργαλεία προσιτότητας

Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση κειμένου για τα εργαλεία προσιτότητας.

Καρτέλα ψηφιακών υπογραφών

Αυτή η καρτέλα περιέχει τις επιλογές που σχετίζονται με ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο PDF.

Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι το PDF δημιουργήθηκε πραγματικά από τον αυθεντικό συντάκτη (δηλαδή εσάς) και ότι το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί από την υπογραφή του.

Η εξαγωγή του υπογεγραμμένου PDF χρησιμοποιεί τα κλειδιά και πιστοποιητικά X.509 που είναι ήδη αποθηκευμένα στην προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης κλειδιών ή σε μια έξυπνη κάρτα.

Εάν χρησιμοποιείτε μια έξυπνη κάρτα, πρέπει να έχει ήδη ρυθμιστεί για χρήση από την αποθήκη κλειδιών. Αυτό συνήθως γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού της έξυπνης κάρτας.

Χρησιμοποιήστε αυτό το πιστοποιητικό για ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα PDF

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί για υπογραφή αυτής της εξαγωγής PDF.

Επιλογή

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή πιστοποιητικού.

Εμφανίζονται όλα τα πιστοποιητικά που βρέθηκαν στην αποθήκη του επιλεγμένου κλειδιού. Αν η αποθήκη του κλειδιού προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί. Όταν χρησιμοποιείτε μια έξυπνη κάρτα που προστατεύεται από ένα PIN, θα σας ζητηθεί επίσης.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί για ψηφιακή υπογραφή του εξαγόμενου PDF πατώντας στην αντίστοιχη γραμμή και πατώντας έπειτα Εντάξει.

Όλα τα άλλα πεδία της καρτέλας Ψηφιακές υπογραφές θα είναι προσβάσιμα μόνο αφού έχει επιλεγεί ένα πιστοποιητικό.

Κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού

Εισάγετε τον χρησιμοποιούμενο κωδικό πρόσβασης για προστασία του ιδιωτικού κλειδιού που σχετίζεται με το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Συνήθως αυτός είναι ο κωδικός πρόσβασης της αποθήκης του κλειδιού.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν ο κωδικός πρόσβασης της αποθήκης κλειδιού έχει εισαχθεί ήδη στον διάλογο Επιλογή πιστοποιητικού, μπορεί η αποθήκη του κλειδιού να έχει ήδη ξεκλειδωθεί και να μην απαιτεί πάλι τον κωδικό πρόσβασης. Αλλά για να είσαστε ασφαλείς, επανεισάγετέ τον.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Εάν χρησιμοποιείτε μια έξυπνη κάρτα, εισάγετε εδώ το PIN. Κάποιο λογισμικό έξυπνων καρτών θα σας ζητήσει πάλι το PIN πριν να υπογράψετε. Αυτό δεν βολεύει, αλλά έτσι λειτουργούν οι έξυπνες κάρτες.


Τοποθεσία, πληροφορίες επαφής, αιτία

Αυτά τα τρία πεδία σας επιτρέπουν να εισάγετε προαιρετικά πρόσθετες πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή που θα εφαρμοστεί στο PDF (πού, από ποιόν και γιατί έγινε). Θα ενσωματωθεί στα κατάλληλα πεδία πεδία PDF και θα είναι ορατή σε οποιονδήποτε προβάλλει το PDF. Καθένα ή και όλα αυτά τα τρία πεδία μπορούν να αφεθούν κενά.

Αρχή χρονοσήμανσης

Σας επιτρέπει να επιλέξετε προαιρετικά ένα URL μιας αρχής χρονοσήμανσης (TSA).

Κατά τη διάρκεια της διεργασίας υπογραφής του PDF, η TSA θα χρησιμοποιηθεί για να ληφθεί μια ψηφιακά υπογεγραμμένη χρονοσήμανση που έπειτα ενσωματώνεται στην υπογραφή. Αυτή η χρονοσήμανση (RFC 3161) θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε προβάλλει το PDF να επιβεβαιώσει πότε υπογράφτηκε το έγγραφο.

Ο κατάλογος των URLs TSA που μπορεί να επιλεγεί συντηρείται στο - LibreOffice - Ασφάλεια - TSAs.

Αν δεν επιλεγεί κανένα URL του TSA (η προεπιλογή), η υπογραφή δεν θα χρονοσημανθεί, αλλά θα χρησιμοποιήσει τον τρέχοντα χρόνο από τον τοπικό σας υπολογιστή.

Πλήκτρο εξαγωγής

Εξάγει το τρέχων αρχείο σε μορφή PDF.