Μακροεντολή

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για τη διαχείριση μακροεντολών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Διαχείριση μακροεντολών - LibreOffice Basic, ή πατήστε +F11 (εάν δεν εκχωρείται από το σύστημα σας).


Όνομα μακροεντολής

Προβάλει το όνομα της επιλεγμένης μακροεντολής. Για να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνομα μιας μακροεντολής, εισάγετε ένα όνομα εδώ.

Μακροεντολές από / Αποθήκευση μακροεντολών σε

Ταξινομεί τις βιβλιοθήκες και τα αρθρώματα όπου μπορείτε να ανοίγετε ή να αποθηκεύετε τις μακροεντολές σας. Για να αποθηκεύσετε μια μακροεντολή με ένα συγκεκριμένο έγγραφο, ανοίξτε το έγγραφο και έπειτα ανοίξτε αυτόν τον διάλογο.

Εκτέλεση / Αποθήκευση

Εκτελεί ή αποθηκεύει την τρέχουσα μακροεντολή.

Ανάθεση

Ανοίγει τον διάλογο Προσαρμογή, όπου μπορείτε να αναθέσετε την επιλεγμένη μακροεντολή σε μια εντολή μενού, σε μια γραμμή εργαλείων, ή σε ένα γεγονός.

Επεξεργασία

Ξεκινά τον επεξεργαστή Basic για το LibreOffice και ανοίγει την επιλεγμένη μακροεντολή ή διάλογο για επεξεργασία.

Δημιουργία / Διαγραφή

Δημιουργεί μια νέα μακροεντολή, ή διαγράφει την επιλεγμένη μακροεντολή.

Για να δημιουργήσετε μια νέα μακροεντολή, επιλέξτε το άρθρωμα "Standard" στον κατάλογο Μακροεντολές από και πατήστε στη Δημιουργία.

Για να διαγράψετε μια μακροεντολή, επιλὲξτε την , και έπειτα πατήστε Διαγραφή.

Δημιουργία βιβλιοθήκης

Αποθηκεύει την καταγραμμένη μακροεντολή σε μια νέα βιβλιοθήκη.

Δημιουργία αρθρώματος

Αποθηκεύει την καταγραμμένη μακροεντολή σε ένα νέο άρθρωμα.

Διαχείριση

Ανοίγει τον διάλογο Διαχείριση μακροεντολών, όπου μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε υπάρχοντα αρθρώματα μακροεντολών, διαλόγους και βιβλιοθήκες.

Καρτέλα Άρθρωμα/Διάλογος

Σας επιτρέπει τη διαχείριση αρθρωμάτων ή πλαισίων διαλόγου.

Άρθρωμα/Διάλογος

Ταξινομεί τις υπάρχουσες μακροεντολές και διαλόγους.

Επεξεργασία

Ανοίγει την επιλεγμένη μακροεντολή ή ένα παράθυρο διαλόγου για επεξεργασία.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

Νέο

Ανοίγει τον επεξεργαστή και δημιουργεί ένα νέο άρθρωμα.

Νέο

Ανοίγει τον επεξεργαστή και δημιουργεί ένα νέο παράθυρο διαλόγου.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Καρτέλα βιβλιοθηκών

Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις βιβλιοθήκες μακροεντολών για την τρέχουσα εφαρμογή και για κάθε ανοικτό έγγραφο.

Τοποθεσία

Επιλέξτε την εφαρμογή ή το έγγραφο που περιέχει τις βιβλιοθήκες μακροεντολών που θέλετε να διαχειριστείτε.

Βιβλιοθήκη

Ταξινομεί τις υπάρχουσες βιβλιοθήκες μακροεντολών για την τρέχουσα εφαρμογή και όσα ανοικτά έγγραφα υπάρχουν.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον επεξεργαστή Basic του LibreOffice ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

Κωδικός πρόσβασης

Αναθέτει ή επεξεργάζεται τον κωδικό πρόσβασης για την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Νέο

Δημιουργεί μία νέα βιβλιοθήκη.

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για τη νέα βιβλιοθήκη ή το άρθρωμα.

Εισαγωγή

Εντοπίστε την LibreOffice Basic βιβλιοθήκη που θέλετε να προσθέσετε στον τρέχοντα κατάλογο και έπειτα πατήστε Άνοιγμα.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Δέσμη ενεργειών

Για να ανοίξετε το πεδίο διαλόγου για τις μακροεντολές του BeanShell, επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Διαχείριση Μακροεντολών - BeanShell. Για να ανοίξετε το πεδίο διαλόγου για τις μακροεντολές της JavaScript, επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Διαχείριση Μακροεντολών - JavaScript.

Εξαγωγή

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για να εξάγει την επιλεγμένη βιβλιοθήκη είτε ως επέκταση είτε ως βιβλιοθήκη Basic.

Μακροεντολές

Επιλέξτε μια μακροεντολή ή μία δέσμη ενεργειών από "χρήστης", "κοινόχρηστο", ή ένα ανοικτό έγγραφο. Για να δείτε τις διαθέσιμες μακροεντολές ή δέσμες ενεργειών, διπλοπατήστε σε μια καταχώριση.

Εκτέλεση

Για να εκτελέσετε μία δέσμη ενεργειών, επιλέξτε μία δέσμη ενεργειών από τον κατάλογο και πατήστε στο Εκτέλεση.

Δημιουργία

Δημιουργεί μία νέα δέσμη ενεργειών. Ο προεπιλεγμένος επεξεργαστής δέσμης ενεργειών ανοίγει αφού εισάγετε ένα όνομα για τη δέσμη ενεργειών.

Εισάγετε ένα όνομα για τη δέσμη ενεργειών.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον προεπιλεγμένο επεξεργαστή δέσμης ενεργειών για το λειτουργικό σας σύστημα.

Μετονομασία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της επιλεγμένης δέσμης ενεργειών.

Επαναφορά

Σας προτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη δέσμη ενεργειών.

Ο διάλογος επιλογής μακροεντολών περιέχει δύο πλαίσια καταλόγου, το πλαίσιο καταλόγου βιβλιοθήκης και το πλαίσιο καταλόγου ονόματος μακροεντολής.

Βιβλιοθήκη

Επιλέξτε μια μακροεντολή ή μια δέσμη ενεργειών από "user", "share", ή ένα ανοικτό έγγραφο. Για να δείτε τα περιεχόμενα μιας βιβλιοθήκης, διπλοπατήστε σε μία καταχώριση στον κατάλογο.

Όνομα μακροεντολής

Κάντε κλικ σε μια δέσμη ενεργειών, και μετά κάντε κλικ σε ένα πεδίο εντολής.