Θέση

Ρυθμίζει τις επιλογές που αφορούν την εσοχή, την απόσταση και τη στοίχιση για τον κατάλογο με σύμβολα αρίθμησης ή κουκκίδες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση . Ανοίξτε την καρτέλα Θέση


Εικονίδιο σημείωσης

Η σελίδα καρτέλας θέσης φαίνεται διαφορετική για έγγραφα που χρησιμοποιούν τη νέα θέση και ιδιότητες διάκενου που μπήκαν με το OpenOffice.org 3.0 (και χρησιμοποιούνται σε όλες τις εκδόσεις του LibreOffice), ή έγγραφα που χρησιμοποιούν τις παλιές ιδιότητες από τις εκδόσεις πριν το 3.0. Η νέα έκδοση αυτής της σελίδας καρτέλας εμφανίζει τους ελέγχους "Αρίθμηση ακολουθούμενη από", "Στοίχιση αρίθμησης", "Στοίχιση σε" και "εσοχή σε". Η παλιά έκδοση αυτής της σελίδας καρτέλας που μπορεί να ιδωθεί σε μια λίστα παλιάς αρίθμησης ή κουκκίδων εμφανίζει τους ελέγχους "Εσοχή", "Πλάτος αρίθμησης", "Ελάχιστος χώρος μεταξύ αρίθμησης και κειμένου" και "Στοίχιση αρίθμησης".


Επίπεδο

Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Αρίθμηση ακολουθείται από

Επιλέξτε το στοιχείο που θα ακολουθήσει την αρίθμηση: έναν στηλοθέτη, ένα διάστημα, μια γραμμή αλλαγής, ή τίποτα.

σε

Αν επιλέξτε ένα στηλοθέτη να ακολουθεί την αρίθμηση, μπορείτε να εισάγετε μια μη-αρνητική τιμή ως θέση του στηλοθέτη.

Στοίχιση αρίθμησης

Καθορίστε τη στοίχιση των συμβόλων αρίθμησης, Επιλέξτε "Αριστερά" για να στοιχίσετε το σύμβολο αρίθμησης απευθείας στην αρχή στην θέση "Στοίχιση σε". Επιλέξτε "Δεξιά" για να στοιχίσετε το σύμβολο απευθείας στο τέλος πριν την θέση "Στοίχιση σε". Επιλέξτε "Στο κέντρο" για να στοιχίσετε στο κέντρο το σύμβολο γύρω από την θέση "Στοίχιση σε".

Εικονίδιο σημείωσης

Η επιλογή Στοίχιση αρίθμησης δεν ρυθμίζει τη στοίχιση της παραγράφου.


Στοίχιση σε

Εισάγετε την απόσταση από το αριστερό περιθώριο της σελίδα στο οποίο θα στοιχιθεί το σύμβολο αρίθμησης.

Εσοχή σε

Εισάγετε την απόσταση από το αριστερό περιθώριο της σελίδας στην αρχή όλων των γραμμών στην αριθμημένη παράγραφο που ακολουθεί την πρώτη γραμμή.

Εσοχή

Εισάγετε το πλήθος των διαστημάτων που θα αφεθούν ανάμεσα στο αριστερό περιθώριο της σελίδας (ή το αριστερό άκρο του κειμένου) και το αριστερό άκρο του συμβόλου αρίθμησης. Αν το τρέχον πρότυπο παραγράφου χρησιμοποιεί εσοχή, το πλήθος που εισάγετε εδώ προστίθεται στην εσοχή.

Σχετικό

Δημιουργεί εσοχή στο τρέχον επίπεδο ανάλογα με το προηγούμενο επίπεδο στον κατάλογο ιεράρχησης.

Πλάτος αρίθμησης

Εισάγετε το πλήθος των διαστημάτων που θα υπάρχουν ανάμεσα στο δεξί άκρο του συμβόλου αρίθμησης και το αριστερό άκρο του κειμένου.

Προεπιλογή

Επαναφέρει τις τιμές απόστασης και εσοχής στις προεπιλεγμένες τιμές.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.