Μορφοποίηση στήλης

Μορφοποιεί τις επιλεγμένες στήλες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας επικεφαλίδας στήλης σε ένα πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε Μορφοποίηση στήλης


Μορφοποίηση

Δηλώστε τις επιλογές μορφοποίησης για τα επιλεγμένα κελιά.

Στοίχιση

Ορίζει τις επιλογές στοίχισης για τα περιεχόμενα του τρέχοντος κελιού, ή των επιλεγμένων κελιών.