Είσοδος στην ομάδα

Ανοίγει την επιλεγμένη ομάδα έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το κάθε αντικείμενο. Αν η επιλεγμένη ομάδα περιέχει μια εμφωλευμένη ομάδα μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την εντολή στις υποομάδες. Αυτή η εντολή δεν καταργεί την ομαδοποίηση των αντικειμένων αυτόματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Ομαδοποίηση - Είσοδος στην Ομάδα (έγγραφα κειμένου, λογιστικά φύλλα)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Είσοδος στην Ομάδα (έγγραφα σχεδίασης)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Είσοδος στην Ομάδα

Icon

Είσοδος στην Ομάδα


Εικονίδιο συμβουλής

Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο σε μια ομάδα, κρατήστε πατημένο το και έπειτα πατήστε στο αντικείμενο.