Κατάργηση ομαδοποίησης

Διαλύει την επιλεγμένη ομάδα σε μεμονωμένα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Ομαδοποίηση- Κατάργηση ομαδοποίησης (έγγραφα κειμένου, λογιστικά φύλλα)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Κατάργηση ομαδοποίησης (έγγραφα σχεδίασης)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης

Icon

Κατάργηση ομαδοποίησης


Για να διαλύσετε τις εμφωλευμένες ομάδες σε μια ομάδα, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτήν την εντολή σε κάθε υποομάδα.