Στοίχιση Αριστερά

Στοιχίζει τα αριστερά άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το αριστερό άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Αριστερά (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Στοίχιση - Αριστερά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Αριστερά (αντικείμενα επιλεγμένα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Αριστερά


Τα αντικείμενα στοιχίζονται στο αριστερό άκρο του αντικείμενου που βρίσκεται πιο αριστερά στην επιλογή.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να στοιχίσετε τα μεμονωμένα αντικείμενα σε μία ομάδα, για να μπείτε στην ομάδα, επιλέξτε τα αντικείμενα, δεξιοπατήστε και μετά επιλέξτε μία αντιστοίχιση.