Στοίχιση

Ρυθμίζει τη στοίχιση της παραγράφου σχετικά με τα περιθώρια της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Στοίχιση

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρησης και πατήστε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Στοίχιση


Στοίχιση

Ρυθμίστε τις ιδιότητες της στοίχισης για την τρέχουσα παράγραφο.

Αριστερά

Στοιχίζει την παράγραφο στο αριστερό περιθώριο σελίδας.Αν η υποστήριξη γλωσσών της Ασίας είναι ενεργοποιημένη, αυτή η επιλογή ονομάζεται Αριστερά/Πάνω.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Icon

Στοίχιση αριστερά

Δεξιά

Στοιχίζει την παράγραφο στο δεξιό περιθώριο σελίδας.Αν η υποστήριξη γλωσσών της Ασίας είναι ενεργοποιημένη, αυτή η επιλογή ονομάζεται Δεξιά/Κάτω.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Icon

Στοίχιση δεξιά

Στο κέντρο

Κεντράρει τα περιεχόμενα της παραγράφου στην σελίδα.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Icon

.

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει την παράγραφο στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια της σελίδας.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Icon

Πλήρης στοίχιση

Ιδιότητες

Κατεύθυνση κειμένου

Διευκρινίστε την κατεύθυνση κειμένου για μια παράγραφο που χρησιμοποιεί την σύνθετη διαμόρφωση κειμένων (CTL). Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι μόνο διαθέσιμο εάν υποστηρίζεται και επιτρέπεται η σύνθετη διαμόρφωση κειμένων.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.