Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Γραμματοσειρά

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Γραμματοσειρά

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας επικεφαλίδας γραμμής σε ένα πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε την καρτέλα Μορφή Πίνακα - Γραμματοσειρά

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Χαρακτήρας (Έγγραφα διαγραμμάτων)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Υπόμνημα - Χαρακτήρας (Έγγραφα διαγραμμάτων)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Άξονας - Χαρακτήρας (Έγγραφα διαγράμματος)


Οι αλλαγές εφαρμόζονται στην τρέχουσα επιλογή, σε όλη τη λέξη που περιέχει ο δρομέας, ή στο νέο κείμενο που πληκτρολογείτε.

Ανάλογα με τις δικές σας ρυθμίσεις γλώσσας, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση για τους ακόλουθους τύπους γραμματοσειρών:

Εικονίδιο σημείωσης

Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για σύνθετη διάταξη κειμένου και σύνολα ασιατικών χαρακτήρων, επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργό στην αντίστοιχη περιοχή.


Διάλογος γραμματοσειρών

Γραμματοσειρά

Εισάγετε το όνομα μίας εγκατεστημένης γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ή επιλέξτε μία γραμματοσειρά από τον κατάλογο.

Μπορείτε να δείτε το όνομα των μορφοποιημένων γραμματοσειρών στην αντίστοιχη γραμματοσειρά τους εάν σημειώσετε το πεδίο Προεπισκόπηση σε λίστες γραμματοσειρών στο πλαίσιο διαλόγου επιλογών LibreOffice - Προβολή.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο

Όνομα γραμματοσειράς

Οικογένειες γραμματοσειρών

Επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε να εφαρμόσετε.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Icon

Έντονα

Icon

Πλάγια

Μέγεθος

>Εισάγετε ή επιλέξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θέλετε να εφαρμόσετε. Για κλιμακούμενες γραμματοσειρές, μπορείτε επίσης να εισάγετε δεκαδικές τιμές.

Εάν δημιουργείτε μια τεχνοτροπία που βασίζεται σε μια άλλη, μπορείτε να εισάγετε μια ποσοστιαία τιμή ή μία τιμή της απόστασης των στιγμών (για παράδειγμα, -2pt ή +5pt).

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Γλώσσα

Ορίζει την γλώσσα που χρησιμοποιεί ο έλεγχος ορθογραφίας για το επιλεγμένο κείμενο ή το κείμενο που πληκτρολογείτε. Τα διαθέσιμα αρθρώματα γλώσσας έχουν ένα σημάδι ελέγχου μπροστά τους.

Αν ο κατάλογος γλώσσας αποτελείται από ένα επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο, μπορείτε να εισάγετε μια έγκυρη ετικέτα γλώσσας BCP 47 αν η γλώσσα που θέλετε να αναθέσετε δεν είναι διαθέσιμη από τον επιλέξιμο κατάλογο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ετικέτα των γλωσσών παρακαλούμε δείτε την ενότητα Για χρήστες στον ιστότοπο langtag.net.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Ο ορθογραφικός έλεγχος για την επιλεγμένη γλώσσα λειτουργεί μόνο εάν έχετε εγκαταστήσει το αντίστοιχο άρθρωμα γλώσσας. Μια καταχώριση γλώσσας έχει ένα σημάδι ελέγχου μπροστά της εάν ο ορθογραφικός έλεγχος έχει ενεργοποιηθεί για αυτή τη γλώσσα.


Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.