Σχόλιο

Εισάγετε σχόλιο για την καταγεγραμμένη αλλαγή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Σχόλιο

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση - Κατάλογος. Πατήστε σε μία καταχώριση στον κατάλογο και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος. Επιλέξτε Επεξεργασία σχολίου


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να επισυνάψετε ένα σχόλιο όταν , ή στον διάλογο Διαχείριση αλλαγών .