Περιήγηση για κύρια έγγραφα

Σε ένα κύριο έγγραφο, μπορείτε να εναλλάσσετε την περιήγηση μεταξύ πλήρους προβολής και κανονικής.

Κύρια και δευτερεύοντα έγγραφα

Η περιήγηση καταγράφει τα βασικά συστατικά του κύριου εγγράφου. Αν αφήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα ενός υποεγγράφου στον κατάλογο, εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή του υποεγγράφου.

Η κύρια προβολή της περιήγησης εμφανίζει τα παρακάτω σύμβολα:

Εναλλαγή κύριας προβολής

Αλλάζει μεταξύ κύριας προβολής και κανονικής προβολής.

Εικονίδιο

Εναλλαγή κύριας προβολής

Επεξεργασία

Επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου στον κατάλογο περιήγησης. Αν η επιλογή είναι ένα αρχείο, αυτό το αρχείο ανοίγεται για επεξεργασία. Αν η επιλογή είναι ένα ευρετήριο, ανοίγεται το παράθυρο διαλόγου του ευρετηρίου.

Εικονίδιο

Επεξεργασία

Ενημέρωση

Πατήστε και επιλέξτε τα περιεχόμενα που επιθυμείτε να ενημερώσετε.

Εικονίδιο

Ενημέρωση

Επιλογή

Ενημερώνει τα περιεχόμενα της επιλογής.

Ευρετήρια

Ενημερώνει όλα τα ευρετήρια.

Σύνδεσμοι

Ενημερώνει όλους τους συνδέσμους.

Όλα

Ενημερώνει όλα τα περιεχόμενα.

Επεξεργασία συνδέσμους

Αυτήν την εντολή μπορείτε να την βρείτε δεξιοπατώντας σε ένα καταχωρημένο αρχείο στην περιήγηση.Αλλάζει τις ιδιότητες σύνδεσης για το επιλεγμένο αρχείο

Εισαγωγή

Εισάγει ένα αρχείο, ένα ευρετήριο ή ένα νέο έγγραφο στο κύριο έγγραφο.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να εισάγετε αρχεία στο κύριο έγγραφο με το να τα σύρετε και να τα αφήσετε στην κύρια προβολή της Περιήγησης.


Εικονίδιο

Εισαγωγή

Ευρετήριο

Εισάγει ένα ευρετήριο ή έναν πίνακα περιεχομένων στο κύριο έγγραφο.

Αρχείο

Εισάγει ένα ή περισσότερα αρχεία στο κύριο έγγραφο

Δημιουργία εγγράφου

Δημιουργεί και εισάγει ένα νέο υποέγγραφο.Όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο, παραπέμπεστε να εισάγετε το όνομα αρχείου και την τοποθεσία όπου επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Κείμενο

Εισάγει μια νέα παράγραφο στο κύριο έγγραφο όπου μπορείτε να εισάγετε κείμενο. Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο δίπλα σε μία υπάρχουσα καταχώριση κειμένου στην Περιήγηση.

Αποθήκευση και των περιεχομένων

Αποθηκεύει ένα αντίγραφο των περιεχομένων των συνδεδεμένων αρχείων στο κύριο έγγραφο. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα τρέχοντα περιεχόμενα είναι διαθέσιμα όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στα συνδεδεμένα αρχεία.

Εικονίδιο

Αποθήκευση και των περιεχομένων

Μετακίνηση προς τα κάτω

Μετακινεί την επιλογή προς τα κάτω κατά μία θέση στον κατάλογο Περιήγησης. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εγγραφές με το να τις σύρετε και να τις αφήσετε στον κατάλογο. Εάν μετακινήσετε ένα τμήμα κειμένου σε άλλο τμήμα κειμένου, τα τμήματα κειμένου συγχωνεύονται.

Εικονίδιο

Μετακίνηση προς τα κάτω

Μετακίνηση προς τα πάνω

Μετακινεί την επιλογή προς τα πάνω κατά μία θέση στον κατάλογο Περιήγησης. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εγγραφές με το να τις σύρετε και να τις αφήσετε στον κατάλογο. Εάν μετακινήσετε ένα τμήμα κειμένου σε άλλο τμήμα κειμένου, τα τμήματα κειμένου συγχωνεύονται.

Εικονίδιο

Μετακίνηση προς τα πάνω

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλογή από τον κατάλογο περιήγησης.