Αναζήτηση ομοιότητας

Αναζητεί όρους που μοιάζουν με το κείμενο στην Αναζήτηση. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πατήστε στο πλήκτρο Ομοιότητες για να ορίσετε τις επιλογές ομοιότητας.

Παραδείγματος χάρη, μια αναζήτηση ομοιότητας μπορεί να βρει λέξεις που διαφέρουν από το κείμενο στην Αναζήτηση κατά δύο χαρακτήρες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Επεξεργασία - Αναζήτηση & αντικατάσταση - Αναζήτηση ομοιοτήτων και το πλήκτρο Ομοιότητες.

Στη γραμμή Δεδομένα πίνακα, πατήστε στο εικονίδιο Εύρεση - στο πλαίσιο επιλογής Αναζήτηση ομοιοτήτων - στο πλήκτρο Ομοιότητες (προβολή πίνακα βάσης δεδομένων)

Στη γραμμή Σχεδιασμός φόρμας , πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου Αναζήτηση εγγραφών - Αναζήτηση ομοιοτήτων - στο πλήκτρο Ομοιότητες (προβολή φόρμας)


Ομοιότητες

Ρυθμίστε τις επιλογές για την αναζήτηση ομοιότητας.

Ρυθμίσεις

Προσδιορίστε τα κριτήρια που καθορίζουν αν μια λέξη είναι παρόμοια με τον όρο αναζήτησης.

Αλλαγή χαρακτήρων

Εισάγετε τον αριθμό των χαρακτήρων στον όρο αναζήτησης που μπορούν να εναλλαχτούν. Παραδείγματος χάρη, εάν ορίσετε 2 εναλλασσόμενους χαρακτήρες, "μαύρος" και "γαύροι" θεωρούνται όμοια.

Προσθήκη χαρακτήρων

Εισάγετε το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων από τον οποίο η λέξη μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό χαρακτήρων στον όρο αναζήτησης.

Διαγραφή χαρακτήρων

Εισάγετε τον αριθμό των χαρακτήρων από τον οποίο η λέξη μπορεί να είναι μικρότερη από τον όρο αναζήτησης.

Συνδυασμός

Αναζητά έναν όρο που ταιριάζει με οποιονδήποτε συνδυασμό από τις ρυθμίσεις αναζήτησης ομοιότητας