Κατάλογος κανονικών εκφράσεων

Χαρακτήρας

Αποτέλεσμα/Χρήση

Οποιοσδήποτε χαρακτήρας

Βρίσκει το χαρακτήρα που έχει δοθεί μέχρι να διευκρινιστεί διαφορετική ρύθμιση.

.

Βρίσκει όλους τους μεμονωμένους χαρακτήρες εκτός από την αλλαγή γραμμής και την αλλαγή παραγράφου. Για παράδειγμα, ο όρος αναζήτησης "sh.rt" επιστρέφει τον "shirt" και τον "short".

^

Εντοπίζει τη λέξη μόνο όταν εμφανίζεται στην αρχή της παραγράφου. Ειδικά περιεχόμενα π.χ. κενά διαστήματα ή πλαίσια αγκυρωμένα με χαρακτήρες στην αρχή των παραγράφων παραβλέπονται. Παράδειγμα: "^Peter".

$

Εντοπίζει τη λέξη μόνο όταν εμφανίζεται στο τέλος της παραγράφου. Ειδικά περιεχόμενα π.χ. κενά πεδία ή πλαίσια αγκυρωμένα με χαρακτήρες στο τέλος των παραγράφων παραβλέπονται. Παράδειγμα:"Peter$".

$ από μόνο του ταιριάζει στο τέλος της παραγράφου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αναζήτηση και αντικατάσταση αλλαγών παραγράφου.

*

Βρίσκει όρους που μπορεί να περιέχουν το χαρακτήρα πριν από το "*" περισσότερες από μία φορές, ή που μπορεί να μην τον περιέχουν και καθόλου. Για παράδειγμα, ο όρος "Ab*c" βρίσκει τους "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" και ούτω καθεξής.

+

Βρίσκει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες πριν από το "+". Για παράδειγμα, το "AX.+4" βρίσκει το "AXx4", αλλά όχι το "AX4".

Το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα κειμένου που βρίσκεται μέσα στην παράγραφο, το οποίο ταιριάζει με τα στοιχεία της αναζήτησης, βρίσκεται πάντα. Σε περίπτωση που η παράγραφος περιέχει τη σειρά "AX 4 AX4", επισημαίνεται το συνολικό εδάφιο.

?

Βρίσκει όρους που περιέχουν έναν από τους χαρακτήρες που είναι μπροστά από το "?" ή κανέναν από αυτούς. Για παράδειγμα, ο όρος "Texts?" βρίσκει τους "Text" , "Texts" και ο "x(ab|c)?y" τους "xy", "xaby", ή "xcy".

\

Η αναζήτηση ερμηνεύει τον ειδικό χαρακτήρα που ακολουθεί το "\" ως έναν κανονικό χαρακτήρα και όχι ως κανονική έκφραση (εκτός από τους συνδυασμούς \n, \t, \>, και \<). Για παράδειγμα, ο όρος "tree\." εντοπίζει τον όρο "tree.", αλλά όχι τους "treed" και "trees".

\n

Αντιστοιχεί σε μια αλλαγή γραμμής που εισήχθη με τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Enter. Για να μετατρέψετε μια αλλαγή γραμμής σε αλλαγή παραγράφου, εισάγετε \n στα πλαίσια Αναζήτηση και Αντικατάσταση και στη συνέχεια, εκτελέστε μια αναζήτηση και αντικατάσταση.

\n στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση σημαίνει μία αλλαγή γραμμής που εισήχθη με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Enter.

\n στο πλαίσιο κειμένου Αντικατάσταση σημαίνει μία αλλαγή παραγράφου που μπορεί να εισαχθεί με τα πλήκτρα Enter ή Return.

\t

Αντιστοιχεί σε στηλοθέτη. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την έκφραση στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

\b

Ταιριάζει ένα άκρο λέξης. Για παράδειγμα, "\bπαιδο" βρίσκει "παιδομάνι" αλλά όχι το "ομορφόπαιδο", ενώ το "παιδο\b" βρίσκει "ομορφόπαιδο" αλλά όχι "παιδομάνι". Η διακριτή λέξη "παιδο" βρίσκεται και από τους δύο όρους αναζήτησης.

^$

Εντοπίζει μια κενή παράγραφο.

^.

Εντοπίζει τον πρώτο χαρακτήρα μιας παραγράφου.

& ή $0

Προσθέτει μια συμβολοσειρά που εντοπίστηκε από τα κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο Αναζήτηση για τον όρο στο πλαίσιο Αντικατάσταση όταν πραγματοποιείτε μια αντικατάσταση.

Παραδείγματος χάρη, εάν εισάγετε το "window" στο πλαίσιο Αναζήτηση και το "&frame" στο Αντικατάσταση, ο όρος "window" αντικαθίσταται με τον "windowframe".

Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα "&" στο πλαίσιο Αντικατάσταση για να τροποποιήσετε τα Γνωρίσματα ή τη Μορφή της συμβολοσειράς που βρήκατε με τα κριτήρια αναζήτησης.

[abc123]

Βρίσκει έναν από τους χαρακτήρες που βρίσκονται ανάμεσα σε παρενθέσεις.

[a-e]

Αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε χαρακτήρα που είναι μεταξύ a και e, συμπεριλαμβάνοντας τον αρχικό και τελικό χαρακτήρα.

Οι χαρακτήρες διατάσσονται με τους κωδικούς αριθμούς τους.

[a-eh-x]

Βρίσκει όλους τους χαρακτήρες που βρίσκονται ανάμεσα στα γράμματα a-e και h-x.

[^a-s]

Αντιπροσωπεύει ο,τιδήποτε δεν είναι μεταξύ a και s.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Αναπαριστά έναν χαρακτήρα με βάση το δικό του τετραψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό Unicode (XXXX).

Για ασαφείς χαρακτήρες υπάρχει μια ξεχωριστή παραλλαγή με το κεφαλαίο U και οκτώ δεκαεξαδικά ψηφία (XXXXXXXX).

Για συγκεκριμένες γραμματοσειρές συμβόλων ο κώδικας για ειδικούς χαρακτήρες μπορεί να εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά. Μπορείτε να προβάλετε τους κωδικούς επιλέγοντας Εισαγωγή - Ειδικός χαρακτήρας.

|

Βρίσκει τους όρους που εμφανίζονται πριν το "|" και επίσης βρίσκει τους όρους που εμφανίζονται μετά το "|". Για παράδειγμα, "αυτό|εκείνο" βρίσκει "αυτό" και "εκείνο".

{2}

Καθορίζει τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται ο χαρακτήρας μπροστά από το αρχικό άγκιστρο. Για παράδειγμα, το "πάμε{2}" βρίσκει και επιλέγει "πάμεε".

{1,2}

Καθορίζει τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό φορών που ο χαρακτήρας μπροστά από το αρχικό άγκιστρο μπορεί να εμφανιστεί. Για παράδειγμα, το "πάμε{1,2}" βρίσκει και επιλέγει "πάμε" και "πάμεε".

{1,}

Καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό περιπτώσεων που μπορεί να βρεθεί ένας χαρακτήρας πριν την αριστερή αγκύλη. Για παράδειγμα, το "tre{2,}" βρίσκει τους όρους "tree", "treee", και "treeeee".

( )

Στο πλαίσιο Αναζήτηση:

Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για να καθορίσετε τους χαρακτήρες που βρίσκονται μέσα στην αγκύλη ως αναφορά. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανατρέξετε στην πρώτη αναφορά της τρέχουσας έκφρασης χρησιμοποιώντας το "\1", στην δεύτερη αναφορά με το "\2" και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, αν το κείμενό σας περιέχει τον αριθμό 13487889 και εσείς αναζητάτε την κανονική έκφραση (8)7\1\1, θα βρεθεί ο αριθμός "8788".

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε () για να ομαδοποιήσετε τους όρους. Για παράδειγμα, η καταχώριση "a(bc)?d" βρίσκει την έκφραση "ad", αλλά και την "abcd".

Στο πλαίσιο Αντικατάσταση:

Χρησιμοποιήστε το $ αντί για το \ (backslash) για να αντικαταστήσετε τις αναφορές. Επίσης, χρησιμοποιήστε το $0 για να αντικαταστήσετε ολόκληρη την ακολουθία χαρακτήρων που εντοπίστηκε.

[:alpha:]

Αντιπροσωπεύει έναν αλφαβητικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το [:alpha:]+ για να βρείτε έναν ή περισσότερους από αυτούς.

[:digit:]

Αντιπροσωπεύει δεκαδικό ψηφίο. Χρησιμοποιήστε το [:digit:]+ για να βρείτε ένα ή περισσότερα από αυτά.

[:alnum:]

Βρίσκει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ([:alpha:] και [:digit:]).

[:space:]

Αναπαριστά ένα χαρακτήρα διαστήματος (αλλά όχι άλλους χαρακτήρες με λευκό χρώμα).

[:print:]

Βρίσκει εκτυπώσιμους χαρακτήρες.

[:cntrl:]

Βρίσκει μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες.

[:lower:]

Βρίσκει πεζούς χαρακτήρες αν επιλέξετε Ακριβής αναζήτηση από τις Επιλογές .

[:upper:]

Αναπαριστά έναν κεφαλαίο χαρακτήρα εάν το Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων επιλεγεί στις Επιλογές.


Παραδείγματα

ε([:digit:])? --βρίσκει 'ε' ακολουθούμενο από μηδέν ή έναν αριθμό. Σημειώστε ότι προς το παρόν όλες οι επώνυμες τάξεις χαρακτήρων όπως [:digit:] πρέπει να περικλείονται από παρενθέσεις.

^([:digit:])$ --βρίσκει γραμμές ή κελιά με ακριβώς έναν αριθμό.

Έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε τους όρους αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε σύνθετες αναζητήσεις.

Για να βρείτε απομονωμένους τριψήφιους αριθμούς σε μία παράγραφο

^[:digit:]{3}$

^ σημαίνει ότι το ταίριασμα πρέπει να είναι στη αρχή της παραγράφου,

[:digit:] ταιριάζει οποιοδήποτε δεκαδικό ψηφίο,

{3} εννοεί ότι πρέπει να υπάρχουν ακριβώς 3 αντίγραφα του "ψηφίο",

$ σημαίνει ότι το ταίριασμα πρέπει να τελειώνει σε παράγραφο.