Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή εγγραφή που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση

+Z

Στη Βασική γραμμή εργαλείων ή στη γραμμή δεδομένων πίνακα, πατήστε

Icon

Αναίρεση


Εικονίδιο συμβουλής

Για να αλλάξετε τον αριθμό των εντολών που μπορείτε να αναιρέσετε, μεταβείτε στο Προχωρημένη ρύθμιση και ορίστε μια νέα τιμή της ιδιότητας /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


Εικονίδιο σημείωσης

Μερικές εντολές (για παράδειγμα, η επεξεργασία τεχνοτροπίας) δεν μπορούν να αναιρεθούν.


Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να ακυρώσετε την εντολή αναίρεση επιλέγοντας Επεξεργασία - Ακύρωση αναίρεσης.


Πληροφορίες για την εντολή αναίρεση στους πίνακες βάσεων δεδομένων.

Όταν εργάζεστε με πίνακες βάσεων δεδομένων, μπορείτε να αναιρέσετε μόνο τη τελευταία εντολή.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αν αλλάξετε το περιεχόμενο μιας εγγραφής σε ένα πίνακα βάσεων δεδομένων που δεν έχει αποθηκευτεί και ύστερα χρησιμοποιήσετε την εντολή Αναίρεση, η εγγραφή θα σβηστεί.


Περί της εντολής αναίρεση στις παρουσιάσεις

Ο κατάλογος Αναίρεση καθαρίζεται όταν εφαρμόζετε μια νέα διάταξη σε διαφάνεια.