Μενού

Οι ακόλουθες εντολές μενού είναι διαθέσιμες για τα υπολογιστικά φύλλα.

Εικονίδιο σημείωσης

Το παράθυρο που περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές μενού. Παρόμοια, πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο στο έγγραφο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα μενού εξαρτώνται από το περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες εντολές μενού είναι εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία που πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε κείμενο, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι εντολές μενού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία κειμένου. Εάν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει γραφικά σε ένα έγγραφο, θα εμφανιστούν όλες οι εντολές μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γραφικών.


Αρχείο

Αυτές οι εντολές εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο, το άνοιγμα νέου εγγράφου, ή το κλείσιμο της εφαρμογής.

Επεξεργασία

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Προβολή

Το μενού αυτό περιέχει εντολές για τον έλεγχο της προβολής του εγγράφου στην οθόνη.

Εισαγωγή

Το μενού Εισαγωγή περιέχει εντολές για την εισαγωγή νέων στοιχείων, όπως κελιά, γραμμές, φύλλα και ονόματα κελιών στο ενεργό φύλλο.

Μορφή

Το μενού Μορφή περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση των επιλεγμένων κελιών, των αντικειμένων και του περιεχομένου των κελιών στο έγγραφό σας.

Φύλλο

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τροποποίηση και διαχείριση ενός φύλλου και των στοιχείων του.

Δεδομένα

Χρήση των εντολών μενού Δεδομένα για επεξεργασία των δεδομένων στο τρέχον φύλλο. Μπορείτε να ορίσετε περιοχές, να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε τα δεδομένα, να υπολογίσετε αποτελέσματα, να ορίσετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ένα συγκεντρωτικό πίνακα.

Εργαλεία

Το μενού Εργαλεία περιέχει εντολές για τον ορθογραφικό έλεγχο, την ανίχνευση αναφορών σε φύλλα, τον εντοπισμό σφαλμάτων και τον ορισμό σεναρίων.

Παράθυρο

Περιέχει εντολές για τη διαχείριση και εμφάνιση των παραθύρων του εγγράφου.

Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.