Μετονομασία φύλλων

Ο ορισμός ονομάτων φύλλων είναι σημαντικό χαρακτηριστικό στην παραγωγή αναγνώσιμων και κατανοήσιμων εγγράφων υπολογιστικών φύλλων. Για τη μετονομασία φύλλου στο έγγραφό σας:

  1. Πατήστε στην καρτέλα φύλλου για να το επιλέξετε.

  2. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας φύλλου και επιλέξτε την εντολή Μετονομασία φύλλου. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορείτε να εισάγετε νέο όνομα.

  3. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το φύλλο και πατήστε Εντάξει.

  4. Εναλλακτικά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και πατήστε σε οποιοδήποτε όνομα φύλλου για να εισάγετε το νέο όνομα.

    Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τον X Window Manager.

Τα ονόματα φύλλων μπορούν να περιέχουν σχεδόν κάθε χαρακτήρα. Μερικοί περιορισμοί ονομασίας δεν επιτρέπουν τους παρακάτω χαρακτήρες σε ονόματα φύλλων:

Εικονίδιο συμβουλής

Στις παραπομπές κελιών, το όνομα φύλλου θα πρέπει να περιέχεται ανάμεσα σε μονά εισαγωγικά ' όταν το όνομα περιέχει και άλλους χαρακτήρες εκτός από αλφαριθμητικά ή υπογραμμίσεις. Ένα μονό εισαγωγικό που εμπεριέχεται μέσα σε ένα όνομα θα πρέπει διπλασιαστεί (δύο μονά εισαγωγικά).


Παραδείγματος χάρη, θέλετε να παραπέμψετε το κελί A1 σε φύλλο με το παρακάτω όνομα:

This year's sheet

Η παραπομπή θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μονά εισαγωγικά, ενώ το μόνο εισαγωγικό μέσα στο όνομα θα πρέπει να διπλασιαστεί:

'This year''s sheet'.A1

Εικονίδιο συμβουλής

Το όνομα ενός φύλλου είναι ανεξάρτητο από το όνομα του υπολογιστικού φύλλου. Εισάγετε το όνομα του υπολογιστικού φύλλου όταν το αποθηκεύετε για πρώτη φορά ως αρχείο.


Εικονίδιο σημείωσης

Το έγγραφο μπορεί να περιέχει μέχρι 10,000 μεμονωμένα φύλλα, που πρέπει να έχουν διαφορετικά ονόματα.


Μπορείτε να ορίσετε ένα πρόθεμα για τα ονόματα των νέων φύλλων που δημιουργείτε. Δείτε αυτήν τη σελίδα επιλογών του Calc.