Πλήκτρα συντόμευσης για υπολογιστικά φύλλα

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Για να γεμίσετε μια περιοχή επιλεγμένου κελιού με τον τύπο που εισάγατε στη γραμμή εισόδου, πατήστε +Enter. Κρατήστε πατημένο +Enter+Shift για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση κελιού του κελιού εισόδου σε όλη την περιοχή του κελιού.

Για να δημιουργήσετε μια μήτρα όπου όλα τα κελιά περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες που έχετε εισάγει στην Γραμμή εισαγωγής, πατήστε Shift++Enter. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του πλέγματος.

Για να επιλέξετε πολλαπλά κελιά σε διαφορετικές περιοχές φύλλου, κρατήστε πατημένο και σύρτε σε διαφορετικές περιοχές.

Για να επιλέξετε πολλαπλά φύλλα που βρίσκονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , και επιλέξτε τα ονόματα καρτελών των φύλλων που βρίσκονται στην κάτω άκρη του χώρου εργασίας. Για α επιλέξετε μόνο ένα φύλλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα ονόματος του φύλλου.

Για να εισάγετε μια χειροκίνητη αλλαφή γραμμής σε ένα κελί, κάντε κλικ στο κελί και μετά πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων +Enter.

Για διαγραφή των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών, πατήστε οπισθοδρόμηση. Αυτό ανοίγει το διάλογο διαγραφή περιεχομένων, όπου επιλέγετε ποια περιεχόμενα του κελιού θέλετε να διαγράψετε. Για διαγραφή των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών χωρίς διάλογο, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Περιήγηση σε υπολογιστικά φύλλα

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+Home

Μετακινεί το δείκτη στο πρώτο κελί του φύλλου (Α1).

+End

Μετακινεί το δείκτη στο τελευταίο κελί του φύλλου που περιέχει δεδομένα.

Home

Μετακινεί το δείκτη στο πρώτο κελί της τρέχουσας γραμμής.

End

Τοποθετεί το δείκτη στο τελευταίο κελί της τρέχουσας γραμμής.

Shift+Home

Επιλέγει κελιά από το τρέχον κελί μέχρι το πρώτο κελί της τρέχουσας γραμμής.

Shift+End

Επιλέγει κελιά από το τρέχον κελί μέχρι το τελευταίο κελί της τρέχουσας γραμμής.

Shift+Page Up

Επιλέγει κελιά από το τρέχον κελί μέχρι μία σελίδα στην τρέχουσα στήλη ή επεκτείνει την υπάρχουσα επιλογή μία σελίδα επάνω.

Shift+Page Down

Επιλέγει κελιά από το τρέχον κελί μέχρι μια σελίδα κάτω στην τρέχουσα στήλη ή επεκτείνει την υπάρχουσα επιλογή μια σελίδα κάτω.

+Αριστερό βέλος

Μετακινεί το δείκτη στο αριστερό άκρο της τρέχουσας περιοχής δεδομένων. Εάν η στήλη, αριστερά του κελιού στο οποίο βρίσκεται ο δείκτης, είναι κενή, ο δείκτης μετακινείται στην επομένη προς τα αριστερά στήλη που περιέχει δεδομένα.

+Δεξί βέλος

Μετακινεί το δείκτη στο δεξί άκρο της τρέχουσας περιοχής δεδομένων. Εάν η στήλη, δεξιά του κελιού στο οποίο βρίσκεται ο δείκτης, είναι κενή, ο δείκτης μετακινείται στην επομένη προς τα δεξιά στήλη που περιέχει δεδομένα.

+Πάνω βέλος

Μετακινεί το δείκτη στο πάνω άκρο της τρέχουσας περιοχής δεδομένων. Εάν η γραμμή, πάνω από το κελί στο οποίο βρίσκεται ο δείκτης, είναι κενή, ο δείκτης μετακινείται στην επομένη προς τα πάνω γραμμή που περιέχει δεδομένα.

+Κάτω βέλος

Μετακινεί το δείκτη στο κάτω άκρο της τρέχουσας περιοχής δεδομένων. Εάν η γραμμή, κάτω από το κελί στο οποίο βρίσκεται ο δείκτης, είναι κενή, ο δείκτης μετακινείται στην επομένη προς τα κάτω γραμμή που περιέχει δεδομένα.

+Shift+Βέλος

Επιλέγει όλα τα κελιά που περιέχουν δεδομένα από το τρέχον κελί μέχρι το τέλος της συνεχούς περιοχής δεδομένων, στην κατεύθυνση του βέλους που επιλέχθηκε. Εάν χρησιμοποιηθεί για την επιλογή και γραμμών και στηλών ταυτόχρονα, επιλέγεται μια περιοχή κελιών σχήματος ορθογωνίου.

+Page Up

Μεταβαίνει κατά ένα φύλλο προς τα αριστερά.

Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης: Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα εκτύπωσης.

+Page Down

Μεταβαίνει κατά ένα φύλλο προς τα δεξιά.

Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης: Μεταβαίνει στην επόμενη υπό εκτύπωση σελίδα.

+Page Up

Μεταβαίνει κατά μία σελίδα οθόνης προς τα αριστερά.

+Page Down

Μεταβαίνει κατά μία σελίδα οθόνης προς τα δεξιά.

Shift++Page Up

Προσθέτει το προηγούμενο φύλλο στην τρέχουσα επιλογή φύλλων. Εάν είναι επιλεγμένα όλα τα φύλλα σε ένα υπολογιστικό φύλλο, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων επιλέγει μόνο το προηγούμενο φύλλο. Ορίζει το προηγούμενο φύλλο ως το τρέχον φύλλο.

Shift++Page Down

Προσθέτει το επόμενο φύλλο στην τρέχουσα επιλογή φύλλων. Εάν είναι επιλεγμένα όλα τα φύλλα κάποιου υπολογιστικού φύλλου, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων επιλέγει μόνο το επόμενο φύλλο. Ορίζει το επόμενο φύλλο ως το τρέχον φύλλο.

+ *

όπου (*) είναι το σύμβολο του πολλαπλασιασμού στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Επιλέγει την περιοχή δεδομένων μέσα στην οποία βρίσκεται ο δείκτης. Μια περιοχή είναι ένα πλήθος συνεχόμενων κελιών που περιέχουν δεδομένα και περικλείεται από κενές γραμμές και στήλες.

+ /

όπου (/) είναι το σύμβολο της διαίρεσης στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Επιλέγει την περιοχή τύπου μήτρας στην οποία βρίσκεται ο δείκτης.

+πλήκτρο συν

Εισαγωγή κελιών (όπως από το μενού Εισαγωγή - Κελιά...)

+Πλήκτρο πλην

Διαγραφή κελιών (όπως από το μενού Επεξεργασία - Διαγραφή κελιών)

Enter (σε μια επιλεγμένη περιοχή)

Μετακινεί το δρομέα προς τα κάτω κατά ένα κελί στην επιλεγμένη περιοχή. Για να καθορίσετε την κατεύθυνση μετακίνησης του δρομέα, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Γενικά.

+ ` (δείτε τη σημείωση κάτω από αυτόν τον πίνακα)

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τους τύπους σε όλα τα κελιά αντί για όλες τις τιμές.


Εικονίδιο σημείωσης

Το πλήκτρο ` βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο "1" στα περισσότερα αγγλικά πληκτρολόγια. Αν το πληκτρολόγιό σας δεν εμφανίζει αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να αναθέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο: Επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή, κάντε κλικ στην καρτέλα Πληκτρολόγιο. Επιλέξτε την κατηγορία "Προβολή" και τη λειτουργία "Εναλλαγή τύπου".


Πλήκτρα λειτουργίας σε υπολογιστικά φύλλα

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+F1

Εμφανίζει το σχόλιο που είναι συνημμένο στο τρέχον κελί

F2

Επιστρέφει στη λειτουργία Επεξεργασία και τοποθετεί τον δείκτη στο τέλος των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού. Πιέστε το ξανά για να εξέλθετε από τη λειτουργία Επεξεργασία.

Εάν ο δείκτης βρίσκεται σε ένα πεδίο εισαγωγής ενός παραθύρου διαλόγου το οποίο περιέχει το κουμπί Ελαχιστοποίηση , το παράθυρο διαλόγου αποκρύπτεται και το πεδίο εισαγωγής παραμένει ορατό. Πιέστε το πλήκτρο F2 ξανά για να εμφανιστεί ολόκληρο το παράθυρο διάλογου.

+F2

Ανοίγει τον οδηγό συνάρτησης.

Shift++F2

Μετακινεί το δείκτη στη Γραμμή εισαγωγής όπου μπορείτε να εισάγετε έναν τύπο για το τρέχον κελί.

+F3

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός ονομάτων.

Shift++F4

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τον εξερευνητή Βάσης δεδομένων.

F4

Αναδιοργανώνει τις σχετικές ή απόλυτες παραπομπές στο πεδίο εισόδου (για παράδειγμα A1, $A$1, $A1, A$1)

F5

Εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο διαλόγου Περιήγηση.

Shift+F5

Ίχνος προς το επόμενο.

Shift+F7

Ίχνος προηγούμενου.

Shift++F5

Μετακινεί το δείκτη από τη Γραμμή εισαγωγής στο πεδίο Περιοχή φύλλου.

F7

Ελέγχει ορθογραφικά το τρέχον φύλλο.

+F7

Εάν το τρέχον κελί περιέχει κείμενο, ανοίγει το Θησαυρό λέξεων.

F8

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόσθετης επιλογής. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλων για να επεκτείνετε την επιλογή. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε κάποιο άλλο κελί για να επεκτείνετε την επιλογή.

+F8

Επισημαίνει τα κελιά που περιέχουν τιμές.

F9

Πραγματοποιεί επανάληψη των υπολογισμών στους τροποποιημένους τύπους στο τρέχον φύλλο.

+Shift+F9

Πραγματοποιεί επανάληψη των υπολογισμών σε όλους τους τύπους που υπάρχουν σε όλα τα φύλλα.

+F9

Ενημερώνει το επιλεγμένο διάγραμμα.

Ανοίγει το παράθυρο Τεχνοτροπίες όπου μπορείτε να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία μορφοποίησης στα περιεχόμενα του κελιού ή στο τρέχον φύλλο.

Shift+F11

Δημιουργεί ένα πρότυπο εγγράφου.

Shift+F11

Ενημερώνει τα πρότυπα.

F12

Ομαδοποιεί την επιλεγμένη περιοχή δεδομένων.

+F12

Καταργεί την ομαδοποίηση της επιλεγμένης περιοχής δεδομένων.

+κάτω βέλος

Αυξάνει το ύψος της τρέχουσας γραμμής (μόνο σε κατάσταση συμβατότητας του παλιού OpenOffice.org).

+ πάνω βέλος

Μειώνει το ύψος της τρέχουσας γραμμής (μόνο σε κατάσταση συμβατότητας του παλιού OpenOffice.org).

+δεξί βέλος

Αυξάνει το πλάτος της τρέχουσας στήλης.

+αριστερό βέλος

Μειώνει το πλάτος της τρέχουσας στήλης.

+Shift+Πλήκτρο βέλους

Καθορίζει το πλάτος της στήλης ή το ύψος της γραμμής στο βέλτιστο πλάτος ή ύψος, βάσει των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού.


Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης

Από το πληκτρολόγιο, μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας οι ακόλουθες μορφοποιήσεις κελιών:

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+1 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών

+Shift+1 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων

+Shift+2 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική εκθετική μορφή

+Shift+3 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική μορφή ημερομηνίας

+Shift+4 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική μορφή νομίσματος

+Shift+5 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική μορφή ποσοστού (δύο δεκαδικά ψηφία)

+Shift+6 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική μορφοποίηση


Χρήση του συγκεντρωτικού πίνακα

Πλήκτρα

Αποτέλεσμα

Tab

Μεταβάλλει την εστίαση μετακινούμενο προς τα εμπρός στις περιοχές και στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου.

Shift+Tab

Μεταβάλλει την εστίαση μετακινούμενο προς τα πίσω στις περιοχές και στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου.

Επάνω βέλος

Μετακινεί την εστίαση ένα στοιχείο προς τα επάνω στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

Κάτω βέλος

Μετακινεί την εστίαση ένα στοιχείο προς τα κάτω στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

Αριστερό βέλος

Μετακινεί την εστίαση ένα στοιχείο προς τα αριστερά στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

Δεξιό βέλος

Μετακινεί την εστίαση ένα στοιχείο προς τα δεξιά στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

Home

Επιλέγει το πρώτο στοιχείο στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

End

Επιλέγει το τελευταίο στοιχείο στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

και τον υπογραμμισμένο χαρακτήρα της λέξης "Γραμμή"

Αντιγράφει ή μετακινεί το τρέχον πεδίο στην περιοχή "Γραμμή".

και τον υπογραμμισμένο χαρακτήρα της λέξης "Στήλη"

Αντιγράφει ή μετακινεί το τρέχον πεδίο στην περιοχή "Στήλη".

και τον υπογραμμισμένο χαρακτήρα της λέξης "Δεδομένα"

Αντιγράφει ή μετακινεί το τρέχον πεδίο στην περιοχή "Δεδομένα".

+Πάνω βέλος

Μετακινεί το τρέχον πεδίο μια θέση προς τα επάνω.

+Κάτω βέλος

Μετακινεί το τρέχον πεδίο μια θέση προς τα κάτω.

+Αριστερό βέλος

Μετακινεί το τρέχον πεδίο μια θέση προς τα αριστερά.

+Δεξί βέλος

Μετακινεί το τρέχον πεδίο μια θέση προς τα δεξιά.

+Home

Μετακινεί το τρέχον πεδίο στην πρώτη θέση.

+End

Μετακινεί το τρέχον πεδίο στην τελευταία θέση.

+O

Εμφανίζει τις επιλογές για το τρέχον πεδίο.

Delete

Αφαιρεί το τρέχον πεδίο από την περιοχή.