Συνάρτηση SUMIFS

Επιστρέφει το άθροισμα των τιμών των κελιών σε μια περιοχή που πληρεί πολλαπλά κριτήρια σε πολλαπλές περιοχές.

Σύνταξη

SUMIFS(Περιοχή_συνάρτησης; Περιοχή1; Κριτήριο1 [ ; Περιοχή2; Κριτήριο2 [;...]]))

Περιοχή_συνάρτησης – απαιτούμενο όρισμα. Είναι μια περιοχή κελιών, ένα όνομα μιας ονοματισμένης περιοχής, ή μια ετικέτα μιας στήλης ή μιας γραμμής που περιέχουν τιμές για τον υπολογισμό του αθροίσματος.

Κριτήριο1 – απαιτείται όρισμα. Μια παράσταση συμβολοσειράς που αναπαριστά λογική προϋπόθεση ή αναφορά κελιού σε τέτοια παράσταση συμβολοσειράς. Η παράσταση μπορεί να περιέχει κείμενο, αριθμούς, κανονικές εκφράσεις ή σύμβολα υποκατάστασης (εάν είναι ενεργό στις επιλογές υπολογισμού).

Περιοχή2 – Προαιρετικά. Η Περιοχή2 και όλα τα ακόλουθα σημαίνουν το ίδιο με την Περιοχή1.

Κριτήριο2 – Προαιρετικό. Το Κριτήριο2 και όλα τα επόμενα σημαίνουν τα ίδια όπως το Κριτήριο1.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Οι Περιοχή_συνάρτησης και Περιοχή1, Περιοχή2... πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, αλλιώς η συνάρτηση επιστρέφει err:502 - άκυρο όρισμα.


Εικονίδιο σημείωσης

Η λογική σχέση μεταξύ κριτηρίων μπορεί να οριστεί ως λογικό AND (συνδυασμός). Με άλλα λόγια, εάν και μόνο εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια, μια τιμή από το αντίστοιχο κελί της δεδομένης Περιοχής_συνάρτησης λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό.


Η συνάρτηση μπορεί να έχει μέχρι 255 ορίσματα, που σημαίνει ότι μπορείτε να ορίσετε 127 περιοχές κριτηρίων και κριτήρια για αυτά.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Εάν το κελί περιέχει TRUE, θεωρείται ως 1, εάν ένα κελί περιέχει FALSE – ως 0 (μηδέν).


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Παραδείγματα

Θεωρήστε τον ακόλουθο πίνακα

A

B

C

1

Όνομα προϊόντος

Πωλήσεις

Έσοδα

2

μολύβι

20

65

3

στυλό

35

85

4

σημειωματάριο

20

190

5

βιβλίο

17

180

6

κασετίνα

όχι

όχι


Εικονίδιο προειδοποίησης

Σε όλα τα παρακάτω παραδείγματα, οι περιοχές για τον υπολογισμό περιέχουν τη γραμμή #6 που αγνοείται, επειδή περιέχει κείμενο.


Απλή χρήση

=SUMIFS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Υπολογίζει το άθροισμα των τιμών στην περιοχή B2:B6 που είναι μεγαλύτερες από ή ίσες με 20. Επιστρέφει 75, επειδή η πέμπτη γραμμή δεν ικανοποιεί το κριτήριο.

=SUMIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Υπολογίζει το άθροισμα των τιμών στην περιοχή C2:C6 που είναι μεγαλύτερες από 70 και αντιστοιχεί στα κελιά της περιοχής B2:B6 με τιμές μεγαλύτερες από ή ίσες με 20. Επιστρέφει 275, επειδή η δεύτερη και η πέμπτη γραμμή δεν ικανοποιούν τουλάχιστον ένα κριτήριο.

Χρήση κανονικών παραστάσεων και ένθετων συναρτήσεων

=SUMIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Υπολογίζει το άθροισμα των τιμών στην περιοχή C2:C6 που αντιστοιχούν σε όλες τις τιμές της περιοχής B2:B6, εκτός από την ελάχιστη και τη μέγιστη. Επιστρέφει 255, επειδή η τρίτη και η πέμπτη γραμμή δεν ικανοποιούν τουλάχιστον ένα κριτήριο.

=SUMIFS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Υπολογίζει το άθροισμα των τιμών στην περιοχή C2:C6 που αντιστοιχούν σε όλα τα κελιά της περιοχής A2:A6 που αρχίζουν με "pen" και σε όλα τα κελιά της περιοχής B2:B6, εκτός από το μέγιστό του. Επιστρέφει 65, επειδή μόνο η δεύτερη γραμμή ικανοποιεί όλα τα κριτήρια.

Αναφορά σε ένα κελί ως ένα κριτήριο

Αν χρειάζεται να αλλάξετε ένα κριτήριο εύκολα, μπορεί να θέλετε να το ορίσετε σε ένα ξεχωριστό κελί και να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά σε αυτό το κελί στη συνθήκη της συνάρτησης SUMIFS. Παραδείγματος χάρη, η παραπάνω συνάρτηση μπορεί να ξαναγραφτεί ως εξής:

=SUMIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Αν E2 = pen, η συνάρτηση επιστρέφει 65, επειδή ο σύνδεσμος στο κελί αντικαθίσταται με το περιεχόμενό του.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα: