Προειδοποίηση σφάλματος

Καθορίστε το μήνυμα σφάλματος που θα εμφανιστεί σε περίπτωση εισαγωγής μη έγκυρων δεδομένων σε ένα κελί.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μία μακροεντολή με ένα μήνυμα σφάλματος. Ένα παράδειγμα μακροεντολής βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Εγκυρότητα - Προειδοποίηση σφάλματος.


Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος όταν εισάγονται μη έγκυρες τιμές.

Εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος που εισάγατε στην περιοχή Περιεχόμενα όταν άκυρα δεδομένα έρχονται σε κελί. Εάν ενεργοποιηθεί, το μήνυμα εμφανίζεται για να αποφευχθεί μια άκυρη καταχώριση.

Και στις δύο περιπτώσεις, αν επιλέξετε "Διακοπή", η μη έγκυρη καταχώριση διαγράφεται και εισάγεται ξανά η προηγούμενη τιμή στο κελί. Το ίδιο εφαρμόζεται αν κλείσετε τα παράθυρα διαλόγου "Προειδοποίηση" και "Πληροφορίες" πατώντας στο κουμπί Άκυρο . Αν κλείσετε τα παράθυρα διαλόγου με το κουμπί OK, η μη έγκυρη καταχώριση δεν διαγράφεται.

Περιεχόμενα

Ενέργεια

Επιλέξτε την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελείται όταν εισάγονται μη έγκυρα δεδομένα σε ένα κελί. Η ενέργεια "Διακοπή" απορρίπτει τη μη έγκυρη καταχώριση και εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που πρέπει να κλείσετε πατώντας στο κουμπί Εντάξει. Οι ενέργειες "Προειδοποίηση" και "Πληροφορίες" εμφανίζουν ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο μπορεί να κλείσει πατώντας στο κουμπί Εντάξει ή στο Ακύρωση. Η μη έγκυρη καταχώριση απορρίπτεται μόνο όταν πατήσετε στο κουμπί Άκυρο.

Αναζήτηση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολή όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μακροεντολή που θα εκτελείται όταν εισάγονται μη έγκυρα δεδομένα σε ένα κελί. Η μακροεντολή εκτελείται ύστερα από την εμφάνιση του μηνύματος σφάλματος.

Τίτλος

Εισάγετε τον τίτλο της μακροεντολής ή του μηνύματος σφάλματος που επιθυμείτε να εμφανίζεται σε περίπτωση μη έγκυρων δεδομένων σε ένα κελί.

Μήνυμα σφάλματος

Εισάγετε το μήνυμα που επιθυμείτε να εμφανίζεται σε περίπτωση εισαγωγής μη έγκυρων δεδομένων σε ένα κελί.

Παράδειγμα μακροεντολής:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function