Σύνδεση σε εξωτερικά δεδομένα

Εισάγει δεδομένα από αρχείο HTML, Calc, ή Excel στο τρέχον φύλλο ως σύνδεσμο. Τα δεδομένα πρέπει να εντοπιστούν εντός της ονοματισμένης περιοχής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Σύνδεση με εξωτερικά δεδομένα.


Ιστοσελίδα της πηγής των εξωτερικών δεδομένων.

Εισάγετε το URL ή το όνομα αρχείου που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να εισάγετε και έπειτα πατήστε Enter (εισαγωγή). Μόνο τότε το URL θα ζητηθεί από το δίκτυο ή το σύστημα αρχείου.

Εικονίδιο σημείωσης

Εμφανίζεται διάλογος εισαγωγής δεδομένων CSVκατά τη σύνδεση με εξωτερικό αρχείο CSV.


Διαθέσιμοι πίνακες/περιοχές

Επιλέξτε τον πίνακα ή την περιοχή δεδομένων που επιθυμείτε να εισάγετε.

Ενημέρωση όλων

Εισάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων της αναμονής πριν επαναφορτωθούν τα εξωτερικά δεδομένα στο τρέχον έγγραφο.