Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος τρίτο

CONFIDENCE

Επιστρέφει το (1-α) διάστημα εμπιστοσύνης για μία κανονική κατανομή.

Σύνταξη

CONFIDENCE(Άλφα, Τυπική-απόκλιση, Μέγεθος)

Το Άλφα είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση του συνολικού πληθυσμού.

Το Μέγεθος είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CONFIDENCE(0.05;1.5;100) αποδίδει 0.29.

CONFIDENCE.NORM

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης (1-α) για μία κανονική κατανομή.

Σύνταξη

CONFIDENCE.NORM(Άλφα; Τυπική-απόκλιση; Μέγεθος)

Το Άλφα είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση του συνολικού πληθυσμού.

Το Μέγεθος είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CONFIDENCE.NORM(0.05;1.5;100) δίνει 0,2939945977.

CONFIDENCE.T

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης (1-α) για μία κανονική t Student .

Σύνταξη

CONFIDENCE.T(Άλφα; Τυπική-απόκλιση; Μέγεθος)

Το Άλφα είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση του συνολικού πληθυσμού.

Το Μέγεθος είναι το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.

Παράδειγμα

Η =CONFIDENCE.T(0.05;1.5;100) δίνει 0,2976325427.

CORREL

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων.

Σύνταξη

CORREL(Δεδομένα1, Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CORREL(A1:A50;B1:B50) υπολογίζει το συντελεστή συσχέτισης ως μέτρηση της γραμμικής συσχέτισης των δύο συνόλων δεδομένων.

COVAR

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του γινομένου συσχετισμένων αποκλίσεων.

Σύνταξη

COVAR(Δεδομένα1, Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του γινομένου συσχετισμένων αποκλίσεων, για τον συνολικό πληθυσμό.

Σύνταξη

COVARIANCE.P(Δεδομένα1; Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.S

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση του γινομένου των συσχετισμένων αποκλίσεων, για ένα δείγμα του πληθυσμού.

Σύνταξη

COVARIANCE.S(Δεδομένα1; Δεδομένα2)

Τα Δεδομένα1 είναι το πρώτο σύνολο δεδομένων.

Τα Δεδομένα2 είναι το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

Παράδειγμα

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

CRITBINOM

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή για την οποία η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μεγαλύτερη ή ίση με μια τιμή του κριτηρίου.

Σύνταξη

CRITBINOM(Δοκιμές, Pεπιτυχία, Άλφα)

Οι Δοκιμές είναι ο συνολικός αριθμός δοκιμών.

H Pεπιτυχία είναι η πιθανότητα επιτυχίας για μία προσπάθεια.

Το Άλφαείναι η πιθανότητα κατωφλίου που πρόκειται να επιτευχθεί ή να ξεπεραστεί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CRITBINOM(100;0.5;0.1) αποδίδει 44.

KURT

Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων (απαιτούνται τουλάχιστον 4 τιμές).

Σύνταξη

KURT(Αριθμός1; Αριθμός2; ...; Αριθμός30)

Τα Αριθμός1, Αριθμός2, ..., Αριθμός30 είναι τα αριθμητικά ορίσματα ή περιοχές που απεικονίζουν ένα τυχαίο δείγμα κατανομής.

Παράδειγμα

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Επιστρέφει την κ-μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων.

Σύνταξη

LARGE(Δεδομένα, ΘέσηΚ)

Τα Δεδομένα είναι η περιοχή κελιών με δεδομένα.

Η ΘέσηΚ είναι η τάξη της τιμής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =LARGE(A1:C50;2) επιστρέφει τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή από τα κελιά A1:C50.

LOGINV

Επιστρέφει την αντίστροφη μιας λογαριθμικής κανονικής κατανομής.

Σύνταξη

LOGINV(Αριθμός, ΜέσηΤιμή, ΤυπικήΑπόκλιση)

Ο Αριθμός είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη τυπική λογαριθμική κατανομή.

Η ΜέσηΤιμή είναι η αριθμητικός μέσος της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η απόκλιση της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η =LOGINV(0.05;0;1) επιστρέφει 0,1930408167.

LOGNORM.DIST

Επιστρέφει τις τιμές μίας λογαριθμικής κανονικής κατανομής.

Σύνταξη

LOGNORM.DIST(Αριθμός; ΜέσηΤιμή; ΤυπικήΑπόκλιση; Αθροιστική)

Ο Αριθμός (απαραίτητος) είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η τυπική λογαριθμική κατανομή.

Η ΜέσηΤιμή (απαραίτητη) είναι η μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η ΤυπικήΑπόκλιση (υποχρεωτική) είναι η τυπική απόκλιση της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Αθροιστική (απαραίτητο) = 0 υπολογίζει την συνάρτηση πυκνότητας, Αθροιστική = 1 υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η =LOGNORM.DIST(0.1;0;1) επιστρέφει 0,0106510993.

LOGNORM.INV

Επιστρέφει την αντίστροφη μιας λογαριθμικής κανονικής κατανομής.

Αυτή η συνάρτηση είναι ταυτόσημη με την LOGINV και εισήχθη για διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές γραφείου.

Σύνταξη

LOGNORM.INV(Αριθμός; ΜέσηΤιμή; ΤυπικήΑπόκλιση)

Ο Αριθμός (υποχρεωτικός) είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη τυπική λογαριθμική κατανομή.

Η ΜέσηΤιμή (απαραίτητη) είναι η αριθμητική μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η ΤυπικήΑπόκλιση (απαραίτητη) είναι η τυπική απόκλιση της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Παράδειγμα

Η =LOGNORM.INV(0.05;0;1) επιστρέφει . 0,1930408167.

LOGNORMDIST

Επιστρέφει τις τιμές μιας κανονικής κατανομής λογαρίθμου.

Σύνταξη

LOGNORMDIST(Αριθμός; ΜέσηΤιμή; ΤυπικήAπόκλιση; Αθροιστική)

Ο Αριθμός είναι η τιμή της πιθανότητας για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η αντίστροφη τυπική λογαριθμική κατανομή.

Ο Μέσος (προαιρετικός) είναι η μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Η Τυπική-απόκλιση είναι η μέση τιμή της τυπικής λογαριθμικής κατανομής.

Αθροιστική (προαιρετικό) = 0 υπολογίζει την συνάρτηση πυκνότητας, Αθροιστική = 1 υπολογίζει την κατανομή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =LOGNORMDIST(0.1;0;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα το 0.01.

SMALL

Επιστρέφει την κ-μικρότερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων.

Σύνταξη

SMALL(Δεδομένα, ΘέσηK)

Τα Δεδομένα είναι η περιοχή κελιών με δεδομένα.

Η ΘέσηΚ είναι η τάξη της τιμής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SMALL(A1:C50;2) επιστρέφει τη δεύτερη μικρότερη τιμή από τα κελιά A1:C50.