Πρόσθετες συναρτήσεις, κατάλογος των συναρτήσεων ανάλυσης, μέρος δεύτερο

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία


IMABS

Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη τιμή ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMABS("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMABS("5+12j") επιστρέφει 13.

IMCOS

Επιστρέφει το συνημίτονο μιγαδικού αριθμού.

IMCOSH

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο μιγαδικού αριθμού.

IMCOT

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιγαδικού αριθμού.

IMCSC

Επιστρέφει τη συντέμνουσα μιγαδικού αριθμού.

IMCSCH

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιγαδικού αριθμού.

IMSEC

Επιστρέφει την τέμνουσα μιγαδικού αριθμού.

IMSECH

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιγαδικού αριθμού.

IMSIN

Επιστρέφει το ημίτονο μιγαδικού αριθμού.

IMSINH

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο μιγαδικού αριθμού.

IMTAN

Επιστρέφει την εφαπτομένη μιγαδικού αριθμού.

COMPLEX

Το αποτέλεσμα είναι ένας μιγαδικός αριθμός, που αποτελείται από ένα πραγματικό και ένα φανταστικό μέρος.

Σύνταξη

COMPLEX(Πραγματικός αριθμός; Φανταστικός αριθμός; Κατάληξη)

Πραγματικός αριθμός: το πραγματικό μέρος του μιγαδικού αριθμού.

Φανταστικός αριθμός: το φανταστικό μέρος του μιγαδικού αριθμού.

Κατάληξη: είναι ένας κατάλογος επιλογών, "i" ή "j".

Παράδειγμα

=COMPLEX(3;4;"j") επιστρέφει 3+4j.

CONVERT

Μετατρέπει μια τιμή από μια μονάδα μέτρησης στην αντίστοιχη τιμή σε μια άλλη μονάδα μέτρησης. Εισάγετε τις μονάδες μέτρησης απευθείας ως κείμενο σε εισαγωγικά ή ως αναφορά. Αν εισάγετε τις μονάδες μέτρησης σε κελιά, πρέπει να αντιστοιχούν επακριβώς με τον ακόλουθο κατάλογο που διακρίνει μεταξύ πεζών - κεφαλαίων: π.χ., για να εισάγετε ένα πεζό l (για τα λίτρα), εισάγετε την απόστροφο και αμέσως μετά το l.

Ιδιότητα

Μονάδες

Βάρος

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Μήκος

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Ώρα

yr, day, hr, mn, sec, s

Πίεση

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Ισχύς

N, dyn, dy, lbf, pond

Ενέργεια

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Ισχύς

W, w, HP, PS

Ένταση πεδίου

T, ga

Θερμοκρασία

C, F, K, kel, Reau, Rank

Όγκος

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Περιοχές

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Ταχύτητα

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Πληροφορίες

bit, byte


Μονάδες μέτρησης σε έντονα μπορούν να προηγούνται από ένα χαρακτήρα προθέματος από τον ακόλουθο κατάλογο:

Πρόθημα

Πολλαπλασιαστής

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hecto)

10^2

e (deca)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (micro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (pico)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Σε πληροφοριακές μονάδες όπως "bit" και "byte" μπορεί να προστεθούν προθέματα από τα ακόλουθα προθέματα IEC 60027-2 / IEEE 1541:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Εικονίδιο σημείωσης

Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.


Σύνταξη

CONVERT(Αριθμός; "ΑπόΜονάδα"; "ΣεΜονάδα")

Αριθμόςς είναι ο αριθμός που θα μετατραπεί.

Από μονάδα: η μονάδα από την οποία θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή.

Σε μονάδα: η μονάδα προς την οποία θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή.

Παραδείγματα

Το =CONVERT(10;"HP";"PS") επιστρέφει, στρογγυλοποιημένο με δύο δεκαδικά 10,14. Το 10 HP ισούται με 10,14 PS.

Το =CONVERT_ADD(10;"km";"mi") επιστρέφει, στρογγυλοποιημένο με δύο δεκαδικά, 6,21. Τα 10 χιλιόμετρα ισούνται με 6,21 miles. Το k είναι το επιτρεπόμενο πρόθεμα χαρακτήρα για τον συντελεστή 10^3.

FACTDOUBLE

Το αποτέλεσμα είναι το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού.

Σύνταξη

FACTDOUBLE(Αριθμός)

Επιστρέφει το Αριθμός!!, το διπλό παραγοντικό του Αριθμού, όπου Αριθμός ακέραιος μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός.

Για άρτιους αριθμούς το FACTDOUBLE(n) επιστρέφει:

2*4*6*8* ... *ν

Για περιττούς αριθμούς το FACTDOUBLE(n) επιστρέφει:

1*3*5*7* ... *ν

Το FACTDOUBLE(0) επιστρέφει 1 εξ ορισμού.

Παράδειγμα

=FACTDOUBLE(5) επιστρέφει 15.

=FACTDOUBLE(6) επιστρέφει 48.

=FACTDOUBLE(0) επιστρέφει 1.

IMAGINARY

Το αποτέλεσμα είναι το φανταστικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMAGINARY("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMAGINARY("4+3j") επιστρέφει 3.

IMARGUMENT

Το αποτέλεσμα είναι το όρισμα (η γωνία φ) ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMARGUMENT("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMARGUMENT("3+4j") επιστρέφει 0.927295.

IMCONJUGATE

Το αποτέλεσμα είναι ο συζυγής μιγαδικός ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMCONJUGATE("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMCONJUGATE("1+j") επιστρέφει 1-j.

IMDIV

Το αποτέλεσμα είναι το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών.

Σύνταξη

IMDIV("Αριθμητής"; "Παρονομαστής")

Αριθμητής, Παρονομαστής: οι μιγαδικοί αριθμοί που εισάγονται με τη μορφή "x + yi" or "x + yj".

Παράδειγμα

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") επιστρέφει 5+12i.

IMEXP

Το αποτέλεσμα είναι η δύναμη του e (ο αριθμός Euler) υψωμένη στο μιγαδικό αριθμό. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου 2.71828182845904.

Σύνταξη

IMEXP("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMEXP("1+j") επιστρέφει 1.47+2.29j (στρογυλοποιημένο).

IMLN

Το αποτέλεσμα είναι ο φυσικός λογάριθμος (βάση e) ενός μιγαδικού αριθμού. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου2.71828182845904.

Σύνταξη

IMLN("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMLN("1+j") επιστρέφει 0.35+0.79j (στρογγυλοποιημένο).

IMLOG10

Το αποτέλεσμα είναι ο κοινός λογάριθμος (βάση 10) ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMLOG10("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMLOG10("1+j") επιστρέφει 0.15+0.34j (στρογγυλοποιημένο).

IMLOG2

Το αποτέλεσμα είναι ο δυαδικός λογάριθμος ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMLOG2("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMLOG2("1+j") επιστρέφει 0.50+1.13j (στρογγυλοππιημένο).

IMPOWER

Το αποτέλεσμα είναι ο ΜιγαδικόςΑριθμός υψωμένος στη δύναμη του αριθμού.

Σύνταξη

IMPOWER("Μιγαδικός αριθμός"; Αριθμός)

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Το Αριθμός είναι ο εκθέτης.

Παράδειγμα

=IMPOWER("2+3i";2) επιστρέφει -5+12i.

IMPRODUCT

Το αποτέλεσμα είναι το γινόμενο έως και 29 μιγαδικών αριθμών.

Σύνταξη

IMPRODUCT("Μιγαδικός αριθμός"; "Μιγαδικός αριθμός1"; ...)

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") επιστρέφει 27+11j.

IMREAL

Το αποτέλεσμα είναι το πραγματικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMREAL("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMREAL("1+3j") επιστρέφει 1.

IMSQRT

Το αποτέλεσμα είναι η τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού.

Σύνταξη

IMSQRT("Μιγαδικός αριθμός")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMSQRT("3+4i") επιστρέφει 2+1i.

IMSUB

Το αποτέλεσμα είναι η διαφορά δύο μιγαδικών αριθμών.

Σύνταξη

IMSUB("Μιγαδικός αριθμός1"; "Μιγαδικός αριθμός2")

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMSUB("13+4j";"5+3j") επιστρέφει 8+j.

IMSUM

Το αποτέλεσμα είναι το άθροισμα έως και 29 μιγαδικών αριθμών.

Σύνταξη

IMSUM("Μιγαδικός αριθμός1"; "Μιγαδικός αριθμός2"; ...)

ΜιγαδικόςΑριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός που μπαίνει στη μορφή "x+yi" ή "x+yj".

Παράδειγμα

=IMSUM("13+4j";"5+3j") επιστρέφει 18+7j.

OCT2BIN

Το αποτέλεσμα είναι ο δυαδικός αριθμός για τον οκταδικό αριθμό που καταχωρήθηκε.

Σύνταξη

OCT2BIN(Αριθμός; Θέσεις)

Το Αριθμός είναι ένας οκταδικός αριθμός. Ο αριθμός μπορεί να έχει ένα μέγιστο 10 θέσεων. Το πιο σημαντικό ψηφίο είναι του προσήμου, τα ακόλουθα bits καθορίζουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Θέσεις είναι ο αριθμός των ψηφίων που θα εξαχθούν.

Παράδειγμα

=OCT2BIN(3;3) επιστρέφει 011.

OCT2DEC

Το αποτέλεσμα είναι ο δεκαδικός αριθμός για τον οκταδικό αριθμό που καταχωρήθηκε.

Σύνταξη

OCT2DEC(Αριθμός)

Το Αριθμός είναι ένας οκταδικός αριθμός. Ο αριθμός μπορεί να έχει ένα μέγιστο 10 θέσεων. Το πιο σημαντικό ψηφίο είναι του προσήμου, τα ακόλουθα bits καθορίζουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Παράδειγμα

=OCT2DEC(144) επιστρέφει 100.

OCT2HEX

Το αποτέλεσμα είναι ο δεκαεξαδικός αριθμός για τον οκταδικό αριθμό που καταχωρήθηκε.

Σύνταξη

OCT2HEX(Αριθμός; Θέσεις)

Το Αριθμός είναι ένας οκταδικός αριθμός. Ο αριθμός μπορεί να έχει ένα μέγιστο 10 θέσεων. Το πιο σημαντικό ψηφίο είναι του προσήμου, τα ακόλουθα bits καθορίζουν την τιμή. Οι αρνητικοί αριθμοί εισάγονται ως συμπλήρωμα του δύο.

Θέσεις είναι ο αριθμός των ψηφίων που θα εξαχθούν.

Παράδειγμα

Το =OCT2HEX(144;4) επιστρέφει 0064.